Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Jordi Sarola Gassiot

Descripció


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Aquesta assignatura té el propòsit de revisar principis bàsics de metabolisme i energia, així com coneixements sobre aliments i nutrients. L'alumne ha de comprendre les bases de l'estat nutricional i l'atenció dietètica, coneixent la funció dels nutrients en el manteniment de la salut i les repercussions nutricionals de les malalties.

Explorarem com és la cuina hospitalària actual i els tipus de dietes que trobem als hospitals. També veurem les alimentacions artificials com són l'alimentació enteral i parenteral.

Seguirem amb les recomanacions alimentàries per patologies de gran prevalença, com són la obesitat, la hipertensió i les malalties cardiovasculars, les dislipèmies, la diabetis i el càncer.

Ens endinsarem en les pautes i recomanacions alimentàries per les diferents etapes de la vida: el nadó, l'infant, l'adolescent, la dona embarassada, la dona lactant i l'ancià.

En els darrers anys vivim immersos en la pandèmia de les intoleràncies i les al·lèrgies alimentàries. Certs aliments poden produir símptomes incòmodes degut a la seva incorrecta i/o dificultosa digestió. D'altres aliments desencadenen respostes exagerades del sistema immunològic que posen en risc la vida de la persona. Cal veure quins aliments les causen, quines són les seves característiques i símptomes, així com dietes específiques.

En els seminaris treballarem a nivell pràctic les alimentacions alternatives que trobem en una part cada vegada més important de la població. Cal conèixer els seus aliments i ingredients per poder saber si estem parlant de dieta equilibrada nutricionalment o dieta carent de nutrients. 

Resultats d'aprenentatge


Resultats d'aprenentatge

RA 4. Conèixer i identificar els nutrients i els aliments en els quals es troben.
RA 5. Identificar i valorar les necessitats nutricionals de les persones en situació de salut i malaltia.
RA 22. Conèixer les característiques terapèutiques dels aliments segons el seu contingut nutricional, així com l'impacte que produeixen sobre la salut de les persones.
RA 23. Conèixer les combinacions alimentàries que permeten construir dietes terapèutiques en funció de les diferents patologies, hàbits i preferències.
RA 24. Valorar els hàbits i comportaments culturals alimentaris, utilitzant els instruments de valoració existents més adequats a les característiques individuals i /o grupals.
RA 25. Identificar els diagnòstics i les intervencions infermeres específiques en la cura de les persones amb problemes nutricionals.

 

Metodologia de trabajo


La metodologia de l'assignatura es farà mitjançant les hores presencials a l'aula i el temps de treball autònom, amb suport de l'entorn virtual d'aprenentatge.

 

Metodologies docents

MD1. Sessions de classes expositives
MD2. Seminaris
MD3. Treball en grup
MD6. Tutories presencials en grup o individuals
MD11. Treball autònom

Tant en les sessions presencials com en les de treball autònom, l'estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Continguts


El primer dia es presentarà i s'explicarà el funcionament de les activitats individuals i els seminaris.


CONTINGUTS

Tema 1. Introducció i conceptes bàsics.

Tema 2. Els nutrients: macronutrients i micronutrients, fibra alimentària i aigua.

Tema 3. Grups alimentaris.

Tema 4. Alimentació equilibrada.

Tema 5. La cuina hospitalària.

Tema 6. Sistemes d'alimentació.

Tema 7. Recomanacions alimentàries i consell alimentari en patologies de gran prevalença.

Tema 8. Alimentació en les diferents etapes de la vida.

Tema 9. Al·lèrgies, intoleràncies i malalties autoimmunològiques alimentàries.

SEMINARIS I ACTIVITATS

Seminaris 1 i 2. A les sessions de seminaris s'explicaran diferents conceptes necessaris per utilitzar-los de manera pràctica i relacionats amb temes tractats durant l'assignatura.

Activitats individuals. Són tres treballs de caràcter obligatori i s’implementaran a través de la plataforma Moodle. S’aniran obrint i tancant segons el període docent.

Activitats grupals. Són treballs de caràcter obligatori i s'implementaran a través de la plataforma Moodle o es faran a l'aula en grup.
 

 

Activitats d'aprenentatge


Activitats formatives

Tipologia Activitat

ECTS

HORES

 

AF1. Classe magistral

1,2

30

 

AF5. Seminaris

0,4

8

 

AF6. Treballs en grup

0,2

4

 

AF7.Treball individual

0,2

4

 

AF9. Estudi personal

2,4

60

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix que el sistema europeu de qualificacions a les titulacions universitàries
de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:
0 - 4,9: Suspens
5,0 - 6,9: Aprovat
7,0 - 8,9: Notable
9,0 - 10: Excel·lent


L'avaluació de l'assignatura és continuada, a través de diferents eines per valorar les diferens competències necessàries per a superar la matèria.
L'avaluació de les competències es farà mitjançant les següents activitats:
- Un examen final.
- Lliurement dels problemes plantejats als seminaris.
- Lliurament de treballs individuals.


En l'avaluació de les competències es tindrà en compte la presència de l'estudiant a classe i la seva implicació durant els seminaris, així com les
intervencions individuals en els diferents exercicis a l'Aula Virtual.

Sistemes d'avaluació

Sistema d’avaluació

Ponderació

Competències avaluades

SE1. Examen final individual

50%

CB3, CE2, CE5, RA4, RA5, RA22, RA23, RA25

SE2. Treballs individuals

30%

CB3, CB4, CB5, CG6, RA24

SE3. Treballs en grup

15%

CB3, CB4, CE2, CE5, CG6, RA4, RA5

SE4. Participació en l’aula

5%

CB3, CB4, CE5, RA4, RA23, RA25

Segons estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per a l'alumne es qualificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent qualificació qualitativa: suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor. L'examen individual en període de recuperació ponderarà un 50%.
D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/a, no s'hi podrà optar (a la recuperació).


La qualificació final de l'alumne s'obtindrà mitjançant una avaluació continuada valorada amb un 50% i una avaluació final (examen teòric 50%). L'examen serà presencial i farà mitja amb la resta de notes de l'avaluació continuada (treballs en grup i treballs individuals obligatoris). L'examen ponderarà el 50% de  'avaluació i s'haurà de superar amb un mínim de 5 punts (sobre 10 punts) per poder avaluar la totalitat de l'assignatura.


Tots els treballs s'hauran d'entregar obligatoriament a través de l'Aula Virtual en la data indicada. No s'acceptarà cap treball fora de termini. Els seminaris seran obligatoris i representen el 25% de la nota; els treballs individuals seran obligatoris i representaran un 25% de la nota i correspondran a un seguit d'activitats (discussió de fonts bibliogràfiques relacionades, material audiovisual, etc) a través de l'Aula Virtual. La nota mitja obtinguda en l'avaluació continuada farà mitja amb la nota de l'examen final. Per fer mitja serà necessari haver aprovat tant l'examen final com l'avaluació continuada.


Per les entregues de l'avaluació continuada a l'Aula Virtual cal que us assegureu que teniu la connexió a internet, font d'energia i altres qüestions tècniques sota control. En el cas que no es puguin fer per qüestions tècniques caldrà demostrar-ho de manera fefaent ja que no s'activaran de nou les activitats i la nota de la mateixa serà de suspès.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Gil A. Tratado de Nutrición. Tom IV Nutrición Clínica. Madrid: Acción Médica; 2010.

Cuervo M, Ruiz de las Heras A. Alimentación Hospitalaria 2. Dietas Hospitalarias. Madrid: Díaz de Santos, 2010.

De Luís R, Bellido D. Dietoterapia, Nutrición Clínica y Metabolismo. Madrid: Díaz de Santos; 2010.

Mahan LK, Escott-Stump S. Krause Dietoterapia. Barcelona: Elsevier Masson; 2009.

Vidal E. Manual Práctico de Nutrición y Dietoterapia. Barcelona: Prayma; 2009.

Complementary

Mataix J. Alimentación Humana. Tomo II Situaciones Fisiológicas y Patológicas. Majadahonda: Ergon; 2009.

Ortega RM, Requejo AM, López A, Andrés P. La Composición de los Alimentos. Madrid: Complutense; 2004.

Roca J, Ruiz F. El Paciente Oncológico. Atención Integral a la Persona. Madrid: Formación Alcalá; 2009.

Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R et al. Nutrición y Dietética Clínica. Barcelona: Elsevier Masson; 2008.

Associació Catalana de Diabetis

http://www.acdiabetis.org/

Diabetis i alimentació

http://www.acdiabetis.org/

European Federation of the Associations of Dietitians

http://www.efad.org/everyone

Fundació Alicia

http://www.alicia.cat/ca/

Generalitat de Catalunya. Alimentació.

canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/

Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición

http://www.sedyn.es/es/

Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

http://www.seen.es/inicio.aspx

Sociedad Española de Nutrición

http://www.sennutricion.org/es/inicio

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

www.nutricioncomunitaria.org/es/

Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral

http://www.senpe.com/

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Nutrition

http://www.fao.org/nutrition/en/

Anguera M, Geis A, Vendrell R, Iglesias J, Cuenca N. Com han de menjar els infants i els adolescents. Aspectes psicosocials i nutricionals de
l'alimentació. Lleida: Pagès Editors; 2013.

Leon M, Celaya S, Álvarez J. Manual de Recomendaciones Nutricionales al Alta Hospitalaria. Barcelona: Glosa; 2010.