Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Mateu Serra Prat

Descripció


L’assignatura de Demografia, Epidemiologia i Bioestadística està inclosa en la formació bàsica del Grau d'Infermeria. S'imparteix al primer quadrimestre del segon curs. Aquesta assignatura permetrà als estudiants adquirir els conceptes i els mètodes fonamentals de la Demografia i l'Epidemiologia, així com conèixer la seva utilitat i aplicació en l'àmbit de la salut. L'alumne es familiaritzarà amb els principals dissenys d'estudis epidemiològics que permetrà al professional una lectura crítica de l'evidència científica i poder dissenyar i dur a terme una recerca científica de qualitat. Finalment, aprendran els principis de l'estadística, en un nivell bàsic, que els hi permetrà llegir i interpretar articles de forma crítica, així com preparar treballs científics i realitzar investigacions seguint els estàndards internacionals. D'aquesta forma, l'assignatura s'estructurarà en tres blocs temàtics: Demografia, Epidemiologia i Bioestadística.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA 2. Conèixer diferents tipus de programes informàtics.

RA 23. Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals.

RA 24. Mostres i poblacions Tècniques de mostreig.

RA 25. Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions envelliment.

RA 26. Descriure les fonts de dades demogràfiques.

RA 27. Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

RA 28. Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístics.

RA 29. Identificar les característiques d'una comunitat.

RA 30. Conèixer les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals.

RA 31. Conèixer les mesures de freqüència dels problemes de salut i identificar els dissenys d'estudis epidemiològics.

RA 37. Comprendre el concepte i evolució de la salut pública.

Metodologia de trabajo


Pel que fa a les activitats formatives i la metodologia emprada a les mateixes, la taula següent les resumeix incloent els crèdits assignats a cadascuna de les activitats i les competències que es treballen. A aquesta combinació d'activitats es pretén que l'alumne tingui un paper actiu dins del seu cicle educatiu (realització dels exercicis i treballs, participació a classe i seminaris, ...) i que interaccioni amb la resta dels seus companys (en la resolució de problemes, dubtes, ...). Aquesta metodologia pretén que es fomenti el pensament crític i la capacitat de treball en equip.

Tipología Activitat

AF1. Classe magistral

AF5. Seminaris

AF6. Treball en grup

AF7. Exercicis individuals

AF9. Estudi personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es descriuen les característiques de les diferents activitats:

Sessions plenàries (classe expositiva)

Presenten i descriuen d'una forma estructurada i sistemàtica els conceptes i continguts fonamentals del programa. Es desenvolupen amb la totalitat d'alumnes i tenen una durada de 1h y 45 minuts (inclou 1h y 35 minuts d'exposició i 5-10 minuts de recapitulació i resolució de dubtes/preguntes dels alumnes). El programa està dissenyat de forma seqüencial, al qual els conceptes i habilitats adquirits en una lliçó repercuteixen als següents.

Seminaris

Tenen com a finalitat la discussió i anàlisi en profunditat de diferents aspectes metodològics del temari a través de la presentació, discussió i interpretació de casos pràctics. Es desenvolupen en grups reduïts i tenen una durada aproximada d'1 hora. S'iniciaran una vegada que s'ha completat el bloc de lliçons magistrals.

Treball en grup

Pretenen que els alumnes crein una base de dades després de l'explicació en una classe magistral.

Campus Virtual (Moodle)

Els alumnes tindran a la seva disposició al campus virtual (Moodle) tota la documentació informativa de l'assignatura (programa i bibliografia) i diferents materials de suport a la docència: PDF de les presentacions que utilitza el professor a les lliçons magistrals, guions de seminaris, algunes de les lectures complementàries i enllaços web.

 

Tutories

Els alumnes podran rebre atenció personalitzada i discutir amb el professor durant les hores de consulta prèviament anunciades o previ acord.

Continguts


 1. DEMOGRAFIA ESTÀTICA: Presentació del curs: programa, metodologia de treball i avaluació. Concepte de demografia, demografia estàtica i dinàmica, poblacions humanes, fonts d’informació (el padró i el cens), webs d’interès (INE i IDESCAT) i presentació, anàlisi i interpretació de dades (les piràmides d’edat)
 2. DEMOGRAFIA DINÀMICA: Natalitat i fecunditat, mortalitat global, mortalitat per edats i específiques per causes, mortalitat evitable, anys potencials de vida perduts, esperança de vida.
 3. ESTANDARDITZACIÓ DE TAXES: estandardització de taxes pel mètode directe i pel mètode indirecte. Exercici 1.
 4. Navegació per les webs de l’IDESCAT i l’INE.
 5. MIGRACIÓ: Creixement de la població, envelliment de la població, moviments migratoris i polítiques de població (fecunditat, envelliment i migració).
 6. MESURES DE FREQÜÈNCIA: Prevalença, incidència acumulada, densitat d’incidència. Exercicis per a la seva estimació.TIPUS DE VARIABLES: variables qualitatives i quantitatives, mesura, fiabilitat, precisió i validesa. Exercici 2.
 7. MESURES D’ASSOCIACIÓ i MESURES DE L’IMPACTE: risc relatiu (RR), oddsratio (OR), risc atribuïble (RA), fracció etiològica. Exercicis per a la seva estimació. Exercici 3.
 8. CONFUSIÓ. Concepte de confusió i mètodes per a la seva detecció i eliminació (anàlisi estratificada). Exemples. Exercici 4.
 9. INTERACCIÓ o modificació de l’efecte. Concepte d’interacció i mètodes per a la seva detecció. Exemples. Exercici 5.
 10. APROXIMACIÓ ALS ESTUDIS EPIDEMIOLÒGICS: Criteris per a la seva classificació, característiques dels diversos tipus de dissenys, abantatges i limitacions.
 11. PROVES DIAGNÒSTIQUES: Conceptes de “goldstandard”, sensibilitat, especificitat, valors predictius (positius i negatius) i corbes ROC. Exercici 6.
 12. PROVA PARCIAL 1er bloc (demografia i epidemiologia). Avaluació continuada.
 13. RECOLLIDA DE DADES I QÜESTIONARIS: Com elaborar un quadern de recollida de dades: selecció de variables, definició de variables, escales de mesura, fonts d’informació. Qualitat de les dades. Tipus de qüestionaris (autoadministrats, ...), tipus de preguntes, validació de qüestionaris.
 14. GESTIÓ DE DADES: Concepte de base de dades. Com crear una base de dades electrònica amb ACCESS.
 15. SEMINARI ACCESS: Pràctiques guiades amb ACCESS (crear una BBDD amb Access)
 16. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Descripció de variables quantitatives: mesures de tendència central (mitjana, mediana i moda) i mesures de dispersió (desviació típica, rang, quartils). Descripció de variables quantitatives: percentatges.
 17. SEMINARI ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA I DEPURACIÓ DE DADES: Com interpretar taules de freqüències i els resultats de les anàlisis descriptives de l’SPSS. Casos pràctics.
 18. MOSTREIG I CONCEPTES BÀSICS D’ESTADÍSTICA INFERENCIAL I: Mostreig aleatori, error estàndard, intervals de confiança. Exercici 7.
 19. CONCEPTES BÀSICS D’ESTADÍSTICA INFERENCIAL II: Error tipus 1 o alfa, error tipus 2 o beta, potència estadística, nivell de significació estadística (p), càlcul de la grandària de la mostra. Exercici 8.
 20. PRINCIPALS TESTS DE CONTRAST D’HIPÒTESIS: Comparació de mitjanes (T-Student, U-Mann Whitney, ANOVA) i comparació de proporcions (Khi al quadrat, test exacte de Fisher i McNemar).
 21. SEMINARI COMPARACIÓ PROPORCIONS. Com interpretar els resultats de les anàlisis de la comparació de proporcions de l’SPSS. Casos pràctics.
 22. SEMINARI COMPARACIÓ MITJANES. Com interpretar els resultats de les anàlisis de la comparació de mitjanes de l’SPSS. Casos pràctics.
 23. REGRESSIÓ LINEAL I LOGÍSTICA. Concepte i interpretació de les anàlisi de regressió lineal simple i múltiple i de les anàlisi de regressió logística simple i múltiple. Exemples pràctics.
 24. SEMINARI DE REGRESSIÓ LINEAL I LOGÍSTICA. Com interpretar els resultats de les anàlisis de regressió lineal i de regressió logística de l’SPSS. Casos pràctics.
 25. ANÀLISI DE SUPERVIVÈNCIA. Concepte i interpretació de l’anàlisi de supervivència i les taules de Kaplan-Meier. Exemples pràctics.
 26. Concepte i interpretació de la METAANÀLISI.  Exemples pràctics.
 27. PROVA PARCIAL 2er bloc (Bioestadística). Avaluació continuada.

Activitats d'aprenentatge


 

 

Tipología Activitat

ECTS

HORES

AF1. Classe magistral

1,5

37,5

AF5. Seminaris

0.7

17,5

AF6. Treball en grup

0,3

7,5

AF7.Treball  individual

0,5

12,5

AF9. Estudi personal

3,0

75

 

 

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


Avaluació continuada (45% de la nota final de l’assignatura)

 • Prova parcial de demografia i epidemiologia (12% de la nota final). No allibera matèria.
 • Prova parcial de bioestadística: (20% de la nota final). No allibera matèria.
 • Exercicis individuals (8): 8% de la nota final (1% cada exercici)
 • BBDD Access (en grup): 5% de la nota final

 

Examen final obligatori (55% de la nota final de l’assignatura si s’obté una puntuació ≥4).

Si a l’examen final s’obté una puntuació inferior a 4 o si a l’avaluació global s’obté una puntuació inferior a 5 caldrà anar a l’examen de recuperació. En aquest cas, l'examen de recuperació continuarà ponderant un 55% de la nota final (el 45% restant continuarà essent la de l'avaluació continuada).

La prova susceptible a recuperar en el cas de suspendre l’assignatura és l’examen final (no l'avaluació continuada).

 

Sistema d’avaluació

Ponderació

SE1. Examen

55%

SE2. Treballs individuals

8%

SE5. Treball en grup

5%

SE7. Proves parcials

32%

 

NOTA: Segons la normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l'assignatura són aquells que han obtingut una qualificació de "suspens", que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.