Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Second and third quarters

Crèdits: 10

Professorat: 

Sandra Arco Rodríguez
Carme Planas Campmany 
Gemma Garreta Parés 
Lluís Force Sanmartín 
Mªjosé Reyes Ramos 

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE27_Treball fi de grau: Matèria transversal la feina es realitzarà associada a diferents matèries

Competències generals
 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG12_Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, entenent les implicacions ètiques de la salut en un context social de transformació

 • CG13_Conèixer els principis del finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles

 • CG14_Establir mecanismes d'avaluació , considerant els aspectes científico-tècnics i els de qualitat

 • CG2_Planificar i donar cures d'infermeria dirigits a les persones, familia o grups, orientats als resultats de salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cura un problema de salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG16_Conèixer els sistemes d'informació sanitària

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


El Treball Fi de Grau (TFG) és una matèria obligatòria, de 10 ECTS en total, que consisteix en l'elaboració, presentació i defensa d'un treball amb la finalitat de valorar els coneixements adquirits al llarg del grau i introduir als estudiants en la recerca com a mètode per la cerca del coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat en l'exercici professional. Aquest haurà de presentar-se i defensar-se de forma pública i sempre es desenvoluparà sota la supervisió d'un Director/a.

Aquesta assignatura està regulada per aquest pla docent i per la "Normativa General del Treball Fi de Grau". L'objecte d'aquesta normativa és regular el TFG que els estudiants realitzen en els estudis de Grau de l'Escola Superior en Ciències de la Salut i que els alumnes tenen disponible en els aularis de moodle i a la Web de TCM

Resultats d'aprenentatge


RA 2. Descriure i definir un fenomen / problema objecte d'estudi

RA 3. Determinar el marc teòric que sustenta el fenomen / problema a estudiar

RA 4. Cercar, ordenar i estructurar la informació sobre el fenomen / problema a estudiar amb un abordatge innovador i crític

RA 5. Descriure i determinar la metodologia adequada per a l'estudi de l'fenomen / problema

RA 6. Descriure les tècniques de recollida de dades i els mètodes d'anàlisi

RA 7. Aplicar les normes ètiques i jurídiques que regulen el treball científic

RA 8. Presentar de forma escrita i defensar oralment el disseny de el treball de fi de grau

RA 9. Demostrar les habilitats adquirides en el maneig de l'tractament de dades i l'ús de l'anglès

RA 10. Buscar, ordenar i estructurar la informació amb un abordatge innovador i crític

RA 11. Demostrar autonomia de criteri intel·lectual i científic

RA 12. Demostrar capacitat crítica, analítica i constructiva

RA 13. Demostrar domini teòric i metodològic

RA 14. Descriure els resultats pel que fa a propostes de futur

RA 15. Aplicar les normes ètiques i jurídiques que regulen el treball científic

RA 16. Presentar i defensar el treball de fi de grau

RA 17.Sap desenvolupar un projecte de recerca amb perspectiva de gènere. Sap distingir tant en les anàlisis teòrics, com empírics els efectes de les variables de sexe i gènere Identifica la contribució dels estudis de gènere en la temàtica investigada. Produeix, recull i interpreta les dades empíriques de manera sensible al gèneretilitzar . Sap utilitzar i crear indicadors qualitatius i quantitatius, incloent els estadístics per conèixer millor les desigualtats de gènere i les diferències en les necessitats, condicions, valors i aspiracions de dones i homes

Metodologia de treball


MD2. Seminaris 

 

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD7. Tutories no presencials

MD11. Treball Autònom

 

Continguts


Comunicació oral i escrita efectiva. Definició del fenòmen / problema d'estudi i estat de la qüestió. Planificació i disseny de la feina de final de grau. Etapes del procés d'implementació. Organització i tractament de les dades o resultats obtinguts. Establiment de conclusions i línies de futur. Redacció final de la memòria. Presentació i defensa el treball de fi de grau.

Activitats d'aprenentatge


AF2. Tutories presencials

AF3. Tutories no presencials

AF5. Seminaris

AF7. Trabajo individual

Sistema d'avaluació


L'avaluació del Treball Fi de Grau  es basa en la valoració de les competències assolides per l'alumne. És una avaluació continuada i formativa. S'avaluaran tant les competències genèriques com les específiques.

SE8. Seguiment individual

Tutories. 6 tutories (10%)

SE2.Treballs individuals

Memòria de seguiment (20%)

 • S’avaluarà la memòria de seguiment per part del Director/a (10%) i de l’avaluador extern (10%).

Memòria final (20%) Director/a

 

SE9. Presentació TFG

Tribunal final (50%):

 • Memòria final (75%)
 • Defensa del tribunal (25%)

Conjuntament al lliurament de la Memòria Final, l'alumne haurà de contestar l'enquesta anònima de satisfacció de l'assignatura TFG.

Aquesta qualificació final del tribunal ha de ser com a mínim de 5 per tal de poder fer la ponderació amb la resta de notes (tutories i memòria).

S'empra un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

El format d’avaluació per la recuperació del TFG serà igual que en 1ª convocatòria:

 • Es realitzaran tribunals de defensa de TFG de recuperació al mes de juliol

NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants tindran opció a realitzar la recuperació d'assignatures que hagin obtingut la qualificació de 'suspens', que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació. 

Segons normativa UPF, serà imprescindible tenir aprovades totes les assignatures dels cursos anteriors per poder matricular-se al TFG  . 

 

Bibliografia


Bàsic

Boeglin M. Leer y redactar en la Universidad. Sevilla. MAD ; 2007.

Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería. 4ª ed.Barcelona. Elsevier –Masson; 2009.

Buñuel Álvarez JC, Ruiz-Canela Cáceres J. Cómo elaborar una pregunta clínica. Evid Pediatr. 2005; 1: 10.

Cassany D, Construir la escritura. Madrid. Paidós; 2011 (7ªed.)

González de Dios J, Buñuel JC. Búsqueda eficiente de las mejores pruebas científicas disponibles en la literatura: fuentes de información primarias y secundarias. Evid Pediatr. 2006; 2:12.

Complementary

Cuiden. Base de dades d'infermeria . Base de dades d'Infermeria Espanyola. www.doc6.es/index

Cuidatge. Base de dades d’ Infermeria i cures infermeres. http://teledoc.urv.es/cuidatge/

BDIE. Base de dades per la recerca infermera. http://bdie.isciii.es

Cochrane Collaboration. Base de dades de revisió bibliogràfica. Metaanàlisi. www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp

Fisterra. Atención Primaria en la Red. www.fisterra.com

NCG National Guideline Clearinghouse. Cercador de guies per la pràctica clínica basades a l’evidència científica. www.guideline.gov/about/expert-panel.aspx

Pub Med. Eina d’accés a MEDLINE. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed