Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:1

Crèdits: 4

Professorat: Ester Mateo Aguilar

Descripció


Infermeria Integrada I és una assignatura obligatòria que es realitza durant el primer trimestre de primer curs i que es continua durant els dos següents trimestres amb les assignatures Infermeria Integrada II i III respectivament.

En aquestes assignatures l’estudiant assolirà les competències de primer curs necessàries, arribant a disposar d’una visió global i transversal de la professió infermera en l’actualitat tenint en compte la seguretat del pacient. Es treballarà el pensament crític i procés reflexiu tant des de la part teòrica a través de metodologia d’Aprenentatge basat en problemes (ABP) com des de la part de simulació clínica on també s'adquiriran noves habilitats i actituds, tots aquests aspectes els anirà treballant l’estudiantat al llarg de les diferents assignatures de Infermeria Integrada i amb el còmput de tota les assignatures del Grau en Infermeria al llarg de primer curs i tots els cursos del grau.

Concretament en l’assignatura Infermeria Integrada I, l’estudiant treballarà en petits grups de uns 25 estudiants en els seminaris i uns 10 en les sessions de simulació aconseguint un seguiment personalitzat, amb la següent estructura:

1. Seminari: Treball grupal de casos mitjançant ABP, amb seguiment tant del contingut del treball com de la participació de l’estudiant on es treballaren entre d'altres aspectes, els relacionats amb la identitat infermera, la visió que projecte,  els diferents àmbits d’actuació on treballa, competències de la professió, codi ètic de la professió.

 2. Diari Reflexiu: Treball individual d’observació que realitza l’estudiant amb una tutoria grupal amb assessorament pel desenvolupament del mateix.

3. Simulació: Les classes en el Centre de Simulació e Innovació en Salut (CSIS) es realitzen en grups reduïts on es treballa les habilitats tècniques o procediments, la discussió, el anàlisis de casos , els coneixements teòrics, la resolució de problemes, la presa de decisions, el treball en equip i totes les activitats bàsiques que realitza la infermera assistencial. Consta de 9 sessions de 2 hores cada una.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Resultats d'aprenentatge


Bloc de seminari:

RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.

RA  2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.

RA 3. Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada.

RA 4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria

RA 5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.

RA 6. Relacionar-se positivament amb altres persones

RA 7. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatges com a mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional.

RA 12. Conèixer els fonaments històrics de la infermeria.

RA 13. Reconèixer les característiques epistemològiques i històriques que han contribuït al desenvolupament de la infermeria com a ciència.

RA 18. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina

RA 19. Sap fer un us inclusiu i no sexista del llenguatge

RA 20. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en el excel de la seva professió

RA 21. Identifica i és capaç d'analitzar les causes estructurals i els efectes de la violència contra les dones i altres violències de gènere

Bloc de Simulació:

RA 1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.

RA  2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.

RA 5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.

RA 16. Transferir les aportacions teòriques a realitats de la infermeria en situacions simulades.

Metodologia de trabajo


 

MD2. Seminaris.

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual.

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD9. Pràctica dirigida.

MD 10. Simulació

MD 11. Treball autònom

MD 12. Aprenentatge col·laboratiu

MD 13. Lectura crítica

Continguts


Bloc 1: Imatge I identitat professional Infermera

Bloc 2: L'Hospital. Àmbits professionals d'actuació Infermera

Bloc 3: Dret a la privacitat i a la intimitat

Bloc 4: Maltractaments 

Simulació

El contingut de simulació segueix la seqüència dels procediments descrits en els dossiers corresponents:

Bloc 1. Mesures estàndards i universals

1.1 Mesures d’higiene i d’asèpsia

1.2 Mesures estàndards de protecció

1.3 Mesures d’aïllament

Bloc 2. Mesures de confort i de seguretat

2.1. Ergonomia: mecànica postura

2.2. Tranferències

2.3. Realització de llit desocupat

2.4. Realització de llit ocupat

Bloc 3. Cures del pacient enllitat

3.1. Canvis posturals

3.2. Higiene completa

3.3. Utilització de la cunya

3.4. Cures post mortem

3.5. Valoració i extracció de fecalomes

3.6. Sondatge rectal

3.7. Administració d’ènemes

Bloc 4. Primers auxilis

4.1. RCP bàsica + DEA

4.2. RCP bàsica en pediatria i nounats

4.3. Maniobra de Heimlich

 

 

Activitats d'aprenentatge


 

Activitat ECTS Hores
AF5. Seminaris 1 25
AF9. Estudi personal 3 75

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 6 en el diari reflexiu, de 7 en la mitjana dels seminaris i de 4 en la prova pràctica per aprovar l’assignatura.

Sistema d'Avaluació

Ponderació

Activitat avaluada

SE5. Seminaris

30%

 25% Avaluació dels casos (seminaris)

 5% Avaluació de seguiment (seminaris)

SE2. Treball Individual

30%

Diari Reflexiu 20%

Registres clínics 10%

SE7. Prova pràctica 

30%

Examen del treball desenvolupat en les sessions de simulació

SE8. Seguiment individual (sessions de simulació)

10%

Participació, actitud, etc.

 

Recuperació:

La recuperació dels treballs en grup dels seminaris es realitzarà en el període de recuperació corresponent a cada trimestre de forma individual.

La recuperació del diari reflexiu es realitzarà en el període de recuperació a cada trimestre.

La recuperació de simulació de la prova pràctica d'Infermeria Integrada I i II es realitzarà al 3r trimestre amb la superació del escenari corresponent en l'Avaluació Objectiva Estructurada d'Habilitats Tècniques- (AOEHT).

L’assistència tant als seminaris com a les sessions de simulació, són obligatòries.

És molt important que l’estudiant consulti els següents documents per la repercussió que pot tenir el incompliment de la normativa en l'avaluació :

- Dossier de l'alumne Infermería Integrada I.

- Dossier de procediments Infermeria Integrada I.

- Guia pràctica d'inmersió en simulació clínica- Normativa CSIS.

Aquets documents es troben en el aula virtual Moodel de la assignatura.

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya. Març 2014

Https://www.agoradenfermeria.eu/files/codi_etica.pdf

COIB. Documentación sobre competencias enfermeras. Búsqueda

Http://www.coib.cat/uploadsbo/Article/Documents/LA%20PRES%C3%A8NCIA%20INFERMERA%20EN%20EL%20SEGLE%20XXI.PDF 

Unitat del pacient. McGraw Hill. Disponible en: http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448140893.pdf 

Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret al honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-11196

MaquedaAbreu M.L. La violència de gènere. Entre el concepte jurídic i la realitat social. Disponible en:  http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-02.pdf

Nightingale, F. (1990): "Notas sobre la enfermería.¿Qué es y qué no es". Ed.Masson.Barcelona.

Història clínica compartida. Gencat. Departament de Salut. https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/tecnologies_informacio_i_comunicacio/instruments-i-projectes/historia_clinica_compartida

 

Llei Orgànica 15/1999 del 13 de devembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, (LOPD). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750