Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:1

Crèdits: 5

Professorat: Carolina Chabrera

Descripció


L’eix de la professió infermera són les cures a les persones durant tot el procés vital, en el que s’alternaran períodes de salut amb els de malaltia. En ambdós moments, infermeria desenvolupa un paper bàsic en l’atenció a les persones.

La Infermeria com a ciència, necessita de professionals amb una completa formació que li permeti capacitat d’adaptació a les diferents situacions, amb el coneixements i les habilitats que facilitin la resolució de problemes i la presa de decisions.

En l'assignatura Cures de Infermeria en la Persona Adulta, l'estudiant d'infermeria ha d'aplicar i relacionar tant el coneixement com les habilitats desenvolupades en altres assignatures, per poder ampliar coneixements amb la finalitat de donar resposta a les necessitats en salut d'una societat canviant.

Els problemes que afecten a la persona durant la seva trajectòria vital, tant en la salut com en el procés de malaltia, han de ser abordats per tots els professionals de la salut i, en alguns àmbits, especialment per professionals de la infermeria.

En aquesta assignatura l'alumne adquirirà competències que li permetin l'abordatge de les persones des de la salut fins a la malaltia, entenent l'objectiu, el funcionament i els recursos dels diferents nivells assistencials.

Basant-nos en el coneixement previ dels processos patològics més importants, es plantegen les cures d’infermeria, des de la detecció de necessitats en promoció, prevenció i tractament farmacològic i no farmacològic dels problemes de salut que afecten a la persona, la família i la comunitat.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA 5. Dissenyar i aplicar les intervencions educatives per a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'adquisició d'habilitats en la cura i tractament en situacions de malaltia.

RA 14. Seleccionar les activitats de prevenció primària adequades.

RA 15. Identificar els factors personals, culturals i socials que condicionen la salut de les persones adultes.

RA 20. Identificar els diagnòstics infermers prevalents i les intervencions infermeres possibles en entorns comunitari, domiciliari, hospitalari i sociosanitari.

RA 32. Planificar i prestar cures orientades als resultats en salut, considerant l'evidència científica, les guies de pràctica clínica i avaluant el seu impacte.

RA 47. Aplicar els protocols i procediments de cures infermeres integrals adequades en cada fase del procés salut-malaltia.

RA 56. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina

RA 57. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en la pràctica de la seva professió

RA 58. Sap fer un ús inclusiu i no sexista de el llenguatge.

RA 59. És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.

RA 60. Es comunica de manera eficaç amb els / les pacients, demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

Metodologia de trabajo


  • MD 1. Sessions de classes expositives
  • MD 2. Seminaris
  • MD 3. Treball en grup
  • MD 4. Treballs individuals
  • MD 9. Pràctica dirigida
  • MD 10. Simulació
  • MD 11. Treball autònom

Continguts


Bloc 1. Infermeria i l'inici de l'atenció en salut

1.1. Elements estructurals organitzatius i humans en el nivell primari de salut / 1.2. Model actual d'Atenció Primària (AP) i Equip d'atenció primària (EAP) / 1.3. Conceptes i organització en atenció primària de salut / 1.4. Elements conceptuals / 1.5. Centre de salut. Centre d'atenció primària (CAP) / 1.6. Equip d'atenció primària / 1.7. Funcionament de la consulta d'AP / 1.8. Organització del centre de salut / 1.9. Atenció domiciliària. Recursos / 1.10. Concepte i característiques / 1.11. Organització / 1.12. Modalitats d'atenció domiciliària

Bloc 2. Cures d’infermeria en pacients amb problemes digestius

2.1. Valoració d’infermeria en pacients amb problemes digestius  / 2.2. Proves diagnòstiques / 2.3. Sistemes terapèutics i cures específiques / 2.4. Cures d’infermeria del pacient amb trastorns gastrointestinals superiores / 2.5. Cures d’infermeria del pacient amb trastorns gastrointestinals inferiors / 2.6. Cures d’infermera de pacients amb trastorns de fetge, vesícula biliar i pàncrees.

Bloc 3. Cures d’infermeria en pacients amb problemes renals.

3.1. Valoració d’infermeria del sistema urinari  / 3.2. Sistemes terapèutics y cures específiques / 3.3. Cures del pacient amb trastorns del sistema urinari: 3.3.1. Infecciones de las vies urinàries / 3.3.2. Obstruccions urològiques / 3.3.3. Traumatismes del sistema renal / 3.3.4. Nefropaties / 3.3.5. Insuficiència Renal / 3.3.6. Trastorns de la pròstata / 3.4. Cures específiques e intervencions terapèutiques d’infermeria / 3.5. Proves diagnòstiques del sistema renal.

Bloc 4. Cures d’infermeria en pacients amb problemes cardiovasculars.

4.1. Valoració d’infermeria del sistema cardiovascular / 4.2. Sistemes terapèutics i cures específiques / 4.3. Cures del pacient amb hipertensió arterial / 4.4. Cures del pacient amb: 4.4.1. Arítmies cardíaques / 4.4.2. Insuficiència cardíaca / 4.4.3. Trastorns cardiovasculars oclusius / 4.4.4. Trastorns cardiovasculars inflamatoris e infecciosos. / 4.5. Cures d’infermeria específiques del sistema circulatori. Ferides agudes i cròniques.

Bloc 5. Cures infermeres en salut mental

5.1. Definició de salut i malaltia mental / 5.2. Valoració infermera de l'estat de salut mental / 5.3. La malaltia mental. Instruments de diagnòstic i avaluació / 5.4. Consideracions infermeres dels fàrmacs psicoactius / 5.5. La infermeria i la cura de la salut mental

 

Simulació

El contingut de simulació segueix la seqüència dels procediments descrits en els dossiers corresponents:

Bloc 7. Punció i Cateterització

7.1. Sondatge nasogàstric, nutrició enteral i P.E.G / 7.2. Sondatge vesical i recollida de mostres: glucosúria, cetonúria, sediment d’orina i urinocultiu / 7.3. Extracció sanguínea i tubs de laboratori / 7.4. Punció arterial / 7.5. Hemocultius / 7.6. Canalització de catèter venós perifèric / 7.7. Manipulació del port-a-cath / 7.8. Cures dels catèters centrals / 7.9. Pressió Venosa Central / 7.10. canalització de catèter central per via perifèrica (Drum)

Bloc 8. Situacions especials

8.1. Atenció i cura en situacions conflictives

Activitats d'aprenentatge


Tipologia Activitat

 ECTS 

Hores

   AF1. Classe magistral

1

25

   AF2. Tutories presencials  

0,4

10

  AF5. Seminaris

0,8

20

  AF9. Estudi personal

2,8

70

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats.

 Sistema d’avaluació Ponderació 
  SE1. Examen 25%
  SE2. Treballs individuals (Registres clínics) 15%
   SE5. Seminaris 25%
  SE7. Prova pràctica 25%
  SE8. Seguiment individual (sessions de simulació) 10%

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

• Serà necessari obtenir un 4 en l’examen i en la prova pràctica per ponderar la nota final.

• Les dos proves susceptibles a recuperar en el cas de suspendre l’assignatura són: l’examen i la prova pràctica.

Període de recuperació

Les activitats avaluadores amb possibilitat de recuperació són: l’examen (teòric) i la prova pràctica.  

  • L’examen es recuperarà en el període establert segons el calendari acadèmic (al inici del següent trimestre).
  • La prova pràctica de Cures de Infermeria en la Persona Adulta I i II es recuperarà amb la superació de la part corresponent de la prova pràctica de Cures de Infermeria en la Persona Adulta III (sistema d’avaluació ACOE).
  • En l'assignatura Cures de Infermeria en la Persona Adulta III, en cas de suspendre la prova pràctica aquesta serà susceptible d'aprovar en el període de recuperació del 3r trimestre.

 NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Martín Zurro A, Jodar G. Atención familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier; 2011.

 

Swearingen P. Manual de enfermería medico quirúrgica. Intervenciones enfermera y Tratamientos interdisciplinarios. 6ª ed. Barcelona: Elsevier; 2008.

Complementary

Caja López C, López Pisa RM, Enfermería Comunitaria. Educación Sanitaria. Master de Enfermería. Edit. Masson, S.A. Barcelona 1998.

Kozier B, Erg G, Blais K, Jonson JY, Temple JS. Técnicas en enfermería clínica. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1998.

 

Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.

 

Perry AG, Potter PA. Técnicas y procedimientos en enfermería. 7ª ed. Barcelona: Elsevier, 2011

 

Silva García L, Fernández de la Fuente N, Pérez Santana JM, y col. Cuidados Enfermeros en Atención Primaria. Programa de Salud del Adulto y el Anciano. Edit. MAD, S.L. Sevilla, 2006.