Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Carlos Martínez Gaitero

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE6_Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG16_Conèixer els sistemes d'informació sanitària

 • CG19_Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L'assignatura TICs en Salut és una assignatura obligatòria de 4 ECTS, emmarcada en la matèria 3 del Grau d’infermeria. L'assignatura té com a finalitat donar a conèixer a l'estudiant la importància de la transformació digital en salut i visibilitzar aquells aspectes essencials que de manera directa poden intervenir en la transformació dels processos assistencials, com són els dispositius mòbils, els sensors, Internet i Internet de les coses (IOT), les xarxes socials, la genòmica i el Big Data. Tots aquests elements, però sobretot Internet i el telèfon mòbil, han canviat la nostra manera de viure.

Addicionalment, l'assignatura se centra en la rellevància de la Salut 2.0 entesa com l'ús d'eines socials per promoure la col·laboració entre pacients, cuidadors i professionals de la salut, permetent una comunicació molt més àgil que la coneguda fins a l'actualitat. El concepte Salut 2.0 proporciona el marc conceptual ideal per integrar el contingut de la Salut 2.0 en el pla d'estudis de les infermeres, dibuixant els conceptes claus i necessaris en el currículum de la infermera actual i identificant els aspectes resultants dels efectes de la Infermeria 2.0.

El concepte evoluciona en el moment en què la innovació i la tecnologia entren en joc, formant una triada perfecta que defineix l'assignatura TICs en Salut. L'assignatura ofereix la possibilitat de crear, compartir, reflexionar, discutir, aprendre i desenvolupar idees per millorar l'atenció del pacient 2.0, descobrint innovacions avançades i enfocades a la millora de l'atenció amb una interrelació activa de la innovació i la creativitat. És llavors aquest còctel entre Salut Digital, Salut 2.0 i Innovació el que configura el valor afegit de l'assignatura, oferint als l'estudiant la possibilitat d'aconseguir les competències requerides per entendre la transformació de l'atenció infermera de l'actualitat.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s'assegura l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en el pla docent.

 

Resultats d'aprenentatge


 • RA 41. Conocer el rol enfermero en los diversos ámbitos de la atención a la salud.
 • RA 46. Describir, seleccionar, codificar y analizar datos.
 • RA 50. Sap fer un ús inclusiu i no sexista de el llenguatge.
 • RA 54. Analitza les repercussions socials del concepte 2.0.
 • RA 55. Relaciona les necessitats de salut actual i el canvi cap a una societat digital.
 • RA 56. Identifica i avalua les oportunitats que ofereix les TIC en l'atenció a la salut.
 • RA 57. Reflexiona sobre els aspectes ètics i legals implicats en l'ús de les TIC'S en salut.
 • RA 58. Dissenya una eina de salut 2.0 per a respondre a un problema de salut determinat.
 • RA 60. Coneix les polítiques públiques que afecten la igualtat en la salut i els instruments del gender mainstreaming per a la seva aplicació en els plans i informes relacionats amb la salut.

 

Metodologia de treball


A continuació es detallen les metodologies docents (MD):

 • MD1. Sesiones de clases expositivas.
 • MD2. Seminarios.
 • MD4. Trabajo individual.
 • MD6. Tutorías presenciales en grupo o individuales.
 • MD7. Tutorías no presenciales
 • MD11. Trabajo autónomo.

Continguts


Unidad temática 1. Coneixement bàsic en eSalut, Salut 2.0 i innovació: La eSalut com a pràctica a l’entorn salut. La Salud 2.0 en el context actual. Innovació i salut. Processos de disseny en la creació i la innovació amb tecnologia. Impacte de les TIC en les organitzacions. Oportunitats i reptes per a la infermeria. La infermera digital.

Unidad temática 2. Pràctica infermera en salut digital: components i oportunitats: (1) Components: la eSalut (Salut). L'atenció en salut i la web 2.0. (Entorn).  ePacient (Pacient). Salut participativa (Cures infermeres). (2) Oportunitats: Intel·ligència col·lectiva. Comunitats d’aprenentatge. Gestió del coneixement. Disseny de serveis.

Unidad temática 3. Tendència en les cures infermeres i les TIC: Miscel·lània: (1) Aplicacions mòbils en salut. (2) Big Data, Machine learning, xatbots, i Intel·ligència Artificial. (3) Realitat virtual, augmentada i mixta. (4) Competències digitals de la infermera. La caixa d'eines de la infermera digital.

 

 

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives (AF) i la metodologia docent (MD):

Activitat ECTS Metodología
AF1. Clase magistral 1  MD1. Sessions de classes expositives
AF5. Seminaris 0,4  MD2. Seminaris
AF6. Treball en grup 0,4  MD4. Treball individual
AF7.Trabajo individual 0,2  MD11. Treball autònom
AF9. Estudi personal 2  MD3. Treball en grup

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats:

Sistema d'avaluació Ponderació Competències avaluades
SE2. Treballs individuals 30%  CB3, CB5, CE6, CG16
SE3. Treballs en grup 40%  CB2, CB3, CB4, CG6, CG10, CG16, CG19, CT1
SE4. Participació en aula 30%  CB2, CB4, CB5, CE6, CG11, CG19, CT1

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

Important: L’assistència no és obligatòria excepte en el seminaris, on l’estudiant només podrà abstenir-se un màxim de dos seminaris.

Per aprovar la matèria, s'haurà d'obtenir una mitjana de 5 entre totes les activitats avaluadores. L’única part susceptible a recuperar será el treball final en grup (durant el període de recuperació corresponent).

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de "No presentat", no es podrà optar a la recuperació. L’avaluació continuada no es susceptible a recuperar.

En el cas de suspendre l’assignatura, aquesta s’haurà de recuperar l’any vinent (no es guardarà cap nota).

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Christensen, C.M., Grossman, J.H., & Hwang, J. (2009). The Innovator’s Prescription: A Disruptive Solution for Health Care. New York: McGraw-Hill; 2009.

Diferent authors. (2015). 2050: A Health odyssey. Health first Europe. 2015. Disponible en: https://healthfirsteurope.eu/publication/policy-paper-future-health-2050-health-odyssey/ 

Doswel, WM., Braxter, B., DeVito Dabbs, A., Nilsen, W.,  & Klem, ML. (2013). mHealth: Technology for nursing practice, education, and research. J Nurs Educ Pract, 3(10), 99-109.

Eysenbach G. (2001). What is e-health?. Journal of medical Internet research, 3(2), E20. https://doi.org/10.2196/jmir.3.2.e20

Harrison, J. P., & Lee, A. (2006). The role of e-Health in the changng health care environment. Nursing economics, 24(6), 283–289.

Li, J., Westbrook, J., Callen, J., & Georgiou, A. (2012). The role of ICT in supporting disruptive innovation: a multi-site qualitative study of nurse practitioners in emergency departments. BMC medical informatics and decision making, 12, 27. https://doi.org/10.1186/1472-6947-12-27 

Meskó, B., Drobni, Z., Bényei, É., Gergely, B., & Gyorffy, Z. (2017). Digital health is a cultural transformation of traditional healthcare. mHealth, 3, 38.

Samples, C., Ni, Z., & Shaw, R.J. (2014). Nursing and mHealth. Online J Nurs Sci Dec, 1(4), 330-333. [doi: 10.1016/j.ijnss.2014.08.002]

Van De Belt, T. H., Engelen, L. J., Berben, S. A., & Schoonhoven, L. (2010). Definition of Health 2.0 and Medicine 2.0: a systematic review. Journal of medical Internet research, 12(2), e18. https://doi.org/10.2196/jmir.1350 

Using Social Media: practical and ethical guidance for doctors and medical students (BMA). Disponible en: https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/personal-ethics/ethics-of-social-media-use 

A Nurse's Guide to the Use of Social Media. The National Council of State Boards of Nursing. Disponible en: https://www.ncsbn.org/Social_Media.pdf 

Manual de Inmersión 2.0 para Profesionales de Salud. Disponible en: https://saludconectada.com/manual-de-inmersion-20-para-profesionales-de-salud/ 

Universidad Wiener | Conferencia Prospectiva y las Tecnologías del Futuro - José Luis Cordeiro. Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=0KHaLQYySMA 

What Should Be In A Medical Bag Of The 21st Century? by Bertalan Mesko. Disponible en: ttps://www.youtube.com/watch?v=g4uyb6UP9ok

Complementary

DeBronkart, D. (2014). ¡Dejad que los pacientes ayuden! Amazon. Disponible en: https://www.epatientdave.com/let-patients-help/ 

Drucker, P. F. (2002). The discipline of innovations. Boston, Harvard business School Publishing. Disponible en: https://hbr.org/2002/08/the-discipline-of-innovation 

Mayer, M.A., Rodríguez Blanco, O., & Torrejon, A. (2019). Use of Health Apps by Nurses for Professional Purposes: Web-Based Survey Study. JMIR Mhealth Uhealth, 7(11), e15195. https://mhealth.jmir.org/2019/11/e15195

Thiel, P. (2015). De cero a uno. Cómo inventar el futuro. Barcelona, España. Gestión 2000.

Topol, E. (2019). Deep Medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again. Basic Books.

Topol, E. (2016). The patient will see you now. Basic Books. 

Política de redes sociales del Hospital Sant Joan de Déu - Barcelona. Disponible en: http://www.hsjdbcn.org/polymitaImages/public/institucional/xarxes/Politica_Redes_Sociales_HSJD%20%288%20mar%202011%29_cast.pdf 

American Medical Association Policy: Professionalism in the Use of Social Media. Disponible en: http://www.ama-assn.org/ama/pub/meeting/professionalism-social-media.shtml 

Guia d'ús de Social Media per a metges (Col·legi Oficial de Metges de Barcelona). Disponible en: http://wma.comb.es/ca/usuarios-socialmedia.html 

Australian Medical Association: Social Media and the Medical Profession. Disponible en: http://ama.com.au/node/6231 

Social Media Guidelines for Physicians (Massachusetts Medical Society). Disponible en: http://www.massmed.org/AM/Template.cfm?Section=Legal_and_Regulatory&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=55126 

Social Networking and The Medical Practice. Guidelines for Physicians, Office Staff and Patients (Ohio State Medical Association). Disponible en: http://www.osma.org/files/documents/tools-and-resources/running-a-practice/social-media-policy.pdf 

Social Media Guidelines for Medical Professionals: Summary. Disponible en: http://scienceroll.com/2012/06/02/social-media-guidelines-for-medical-professionals-summary/ 

Guia d’usos i estils a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. Disponible en: http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/