Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Carme Planas Campmany

Resultats d'aprenentatge


RA 49. Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos de salut-malaltia

RA 50. Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge

RA 51. Sap identificar la intersecció de les desigualtats de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc).

RA 52. Identifica i és capaç d'analitzar les causes estructurals i els efectes de la violència contra les dones i altres violències de gènere

RA 53. Sap analitzar l'impacte de gènere individual i poblacional de la mena de sistema d'atenció a la salut

RA 59  Coneix les dades i els mecanismes de les desigualtats de gènere en l'accés als recursos econòmics i socials que incideixen en la salut de dones i homes (pitjor o millor alimentació; accés al treball i tipus de treballs; accés a l'educació i, per tant, la prevenció; accés a les TIC i, per tant, a la informació sobre la salut; accés a l'esport, etc.)

RA 60. Coneix les polítiques públiques que afecten la igualtat en la salut i els instruments del gender mainstreaming per a la seva aplicació en els plans i informes relacionats amb la salut