Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Alexandra Masó Llorente

Idiomes d'impartició


Aquesta matèria s'imparteix en català. El pla docent es troba disponible també en castellà i anglès.

 

Descripció


Aquesta matèria està destinada a capacitar els alumnes per realitzar un pla de màrqueting, amb especial incidència en la part més estratègica de la disciplina. Els alumnes analitzaran l'estratègia de diferents empreses d'èxit, realitzaran casos pràctics i elaboraran el seu propi pla de màrqueting. 

Resultats d'aprenentatge


1. Entendre el rol del màrqueting en la definició i consecució dels objectius empresarials.

2. Entendre el paper del màrqueting com a factor determinant i integrador de totes les àrees funcionals de l’empresa de cara a crear valor diferencial pel client.

3. Prendre consciència i entendre la importància, per a la competitivitat de l’empresa de treballar amb objectius, estratègies i accions de Màrqueting.

4. Conèixer les estratègies de màrqueting més comunes al mercat

5. Desenvolupar una estratègia adequada per als diferents reptes empresarials

6. Saber desenvolupar un Pla de Màrqueting adequat als objectius de l’empresa i a la realitat del mercat.

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD2. Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en les quals un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencial

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


0. Introducció Pla de Màrqueting

1. Fase analítica

1.1. Anàlisi intern

1.2. Anàlisi extern macroentorn (PESTE)

1.3. Anàlisi externa microentorn

• Anàlisi de competència

• Anàlisi de consumidro

1.4. Diagnòstic de situació

2. Fase estratègica:

2.1. Fixació d'Objectius

2.2. Estratègia de posicionament

2.3. Estratègia de segmentació

2.4. Definició cartera de productes

3. Màrqueting mix.

3.1. Producte

3.2. Preu

3.3. Distribució

3.4. Promoció

3.5. Altres tendències del màrqueting mix

4. Descripció operativa:

4.1. Pla d’acció

4.2. Elements de control del pla d’acció

4.2.1. Calendari

4.2.2. Pressupost i Punt d’equilibri

4.2.3. Indicadors /KPIS

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal
AF7. Tutories presencials
 

Sistema d'avaluació


20% Avaluació continua
50% Projecte grupal d’assignatura Universitat – Empresa :

     35% Projecte formal descrit
     15% Exposició de projecte
Fins a un 5% de la nota de projecte correspon a la valoració d’empresa.
30% Examen final.

NOTES:

  • nota mínima de 5 en examen per fer mitja amb l’avaluació contínua.
  • nota mínima de 5 del projecte final per poder accedir a l’examen final. En el cas de suspendre’l s’accedeix directament a l’examen de recuperació que pondera el 30% de l’assignatura.
  • en cas de suspendre l’examen final, els alumnes s’hauran de presentar a recuperació i pondera el 30% de la nota final