Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Anaïs Arderiu

Idiomes d'impartició


Idiomes d’ impartició:  Català, Castellà i Anglès  (material docent i recursos).

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

 • CE2. Aplicar els principis de màrqueting i investigació de mercats

 • CE4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

 • CE5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

 • CE6. Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat empresarial.

 • CE9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • CE10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

 • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

 • CE7. Gestionar oportuna i convenientment els recursos disponibles en els ambients de treball en els que toqui dirigir.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura "Fonaments de Màrqueting":

Adquirir uns coneixements bàsics en Polítiques i Estratègies en Marqueting, i de procediments de teoria posada en pràctica a través dels diferents casos pràctics i “Best Practices”.

Conèixer la terminologia habitual en màrqueting.

Aprendre a connectar la funció de Màrqueting en l'empresa i la seva integració com una funció clau dins del sistema organitzatiu de la mateixa.

Fomentar la capacitat creativa i estratègica, secundàriament, les capacitats d'anàlisis i de síntesis, així com l'activació i operativa en Màrqueting.

Resultats d'aprenentatge


Mostrar els conceptes i eines de Màrqueting aplicat al negoci.

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.
 

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. 
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.
 

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.
MD12. Tutories no presencials: per les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la ESCSET.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

Continguts


1. Introducció al Màrqueting.

2. La direcció estratègica i el màrqueting.

3. Investigació comercial.

4. El comportament del consumidor.

5. Màrqueting estratègic.

6. Introducció al pla de màrqueting.

7. Segmentació, mercat objectiu i posicionament.

8. Màrqueting mix.

9. Estratègies comercials.

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal
 

Sistema d'avaluació


 • Avaluació contínua  60%
  • Activitats individuals 25%
  • Pràctica en grup  35% ( 25% part escrita i  10% exposició)
 • Examen final  40%

 

• Per aprovar l’assignatura mitjançant el sistema d’avaluació continuada, cal obtenir, com a mínim, una nota de 5 sobre 10, resultat de la mitjana ponderada de les qualificacions de les pràctiques realitzades a classe, activitats individuals i pràctica en grup.  En el cas de suspendre l’avaluació continua s’accedeix directament a l’examen de recuperació, que pondera el 40% de l’assignatura.

• Nota mínima de 5 en examen final per fer mitja amb l’avaluació contínua.

•En cas de suspendre l’examen final, els alumnes s’hauran de presentar a recuperació i pondera el 40% de la nota final.

Bibliografia


Bàsic

Churchill, Gilbert A. ; Walker, Orville C. ; Ford, Neil M. 1994. Dirección de Ventas. Promociones Jumerca, D.L.

Grewal, Dhruv; Levy, Michael. 2018. Marketing (6ª. Ed.). Nova York: McGraw-Hill Education.

Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane. 2016. Marketing management (15ª. Ed.). Essex: Pearson.

Kotler, Philip. 2012. Dirección de Marketing (8ª Ed.). Prentice Hall.

Kotler, Philip.; Armstrong, Gary.  2008. Fundamentos de Marketing (12ª Ed.). Ed. Pearson Prentice Hall, Madrid.

Perreault, William D.; Cannon, Joseph P.; McCarthy, E. Jerome. 2017. Essentials of marketing: a marketing strategy planning approach (15ª. Ed.). Nova York: McGraw-Hill Education.

Santesmases Mestre, Miguel. 2001. Marketing: Conceptos y Estrategias (4ª Ed.). Ed. Pirámide.

Stanton, William; Futrell, Charles. 2000. Fundamentos de Mercadotecnia. Ed. Mc Graw Hill.

Vela, Carmelina; Bouges, Olga. 1994. Fundamentos de Marketing. Ed. ESIC.

Vernette, Eric. 1994. Marketing fundamental Ed. Gestión 2.000.