Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Zahaira Fabiola González Romo

Descripció


El dissenyador gràfic és un creador que té per objecte la utilització de l'llenguatge gràfic per a generar missatges i comunicar continguts de naturalesa diversa amb diferents mitjans i per als diferents canals de comunicació. La finalitat de l'assignatura és proporcionar una formació especialitzada per a la realització de projectes de disseny i maquetació.

Resultats d'aprenentatge


1. Conèixer la forma de seleccionar, organitzar i enfocar el contingut.

2. Assentar les bases conceptuals per poder desenvolupar projectes de disseny gràfic.

3. Manejar els principis i recursos per al disseny de presentacions visuals

4. Saber organitzar, dissenyar i exposar la presentació d'un projecte de disseny.

5. Prendre les decisions de disseny més adequades per a la solució de projectes.

6. Dominar el llenguatge gràfic i els codis més utilitzats en la indústria de el disseny.

7. Aprendre a crear des de zero un disseny coherent amb la identitat i els valors de cada marca

Metodologia de treball


La metodologia d'ensenyament i aprenentatge està vinculada a les modalitats organitzatives següents:

Seminaris tutoritzats pel professor per orientar els estudiants en tècniques i tecnologies concretes i en l'aplicació en els processos de creació. Exercicis pràctics amb l'objectiu d'obtenir els coneixements i les habilitats necessàries per aplicar-los a el projecte de creació. Estudis de casos aplicats a problemes i aspectes concrets en relació amb l'ús dels instruments i materials. Les activitats i la metodologia descrites estan orientades a conèixer les tècniques i tecnologies que es poden desenvolupar en matèria de l' disseny gràfic.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

Continguts


1. Introducció a la Comunicació Visual

2. Elements del Disseny Gràfic

2.1.Composició de textes

2.2. La imatge

3. La regla dels terços i la Proporció Àuria

4. Retícules

5. Els principis de la composició artística

5.1. La divisió de l'espai

5.2. Unitat

5.3. Èmfasi

5.4. Equilibri

5.5. Direcció

5.6. Continuïtat

5.7. Ritme

5.8. Transicions

5.9. Moviment

5.10. Relació entre fons i figura

Activitats d'aprenentatge


- Pràctiques relatives a l'aplicació dels conceptes descrits

- Desenvolupament de projectes i solució de problemes de comunicació visual

- Aplicació pràctica basada en briefings proporcionats pel professor

Sistema d'avaluació


Treballs individuals i / o en grup (realitzats tant a l'aula com fora d'ella) 40%

Projecte final 30%

Avaluació final 30%