Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Anna Pilar Llacher Alsina

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

 • E5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

 • E10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • G3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • T3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

Descripció


El Branded Content serà el concepte transversal de tota l’assignatura, el motiu i l’excusa per parlar  i aprofundir sobre creativitat, màrqueting digital, xarxes socials, storytelling i producció audiovisual.

Tot això, per acabar interioritzant per què serveix el Branded Content, com es gesta,  com s’executa, i com es valora el retorn de la inversió d'una marca.

L'assignatura es divideix en 4 blocs, i cada bloc el lidera un professor vinculat directament amb la indústria. Per tant, a les classes es treballen molts casos i dades reals.

Resultats d'aprenentatge


Comunicar el procés a través de Comunicació Integrada Corporativa mitjançant l'elaboració d'un Pla de Comunicació Estratègic, a través del coneixement de la realitat de l'empresa i adaptat a les xarxes socials

Metodologia de treball


L’alumne aprendrà els passos que s’han de seguir per assumir el canvi de model comunicatiu basat en col·locar al consumidor, de forma immersiva, en el centre de les estratègies i a les marques en el centre de les històries.

Les classes seran teòriques i pràctiques, enfocades a transmetre coneixement concret.

Aproximadament, i en general, el 50% del temps estarà dedicat a teoria destinada a l’explicació de models, metodologies i eines passant per diferents Case Study concrets, i el 50% del temps serà més pràctic, amb activitats a classe.

Les classes es divideixen en 4 grans temes, i cada tema l’imparteix un professor especialitzat en la matèria i vinculat a la industria.

Continguts


TEMA 1: ESTRATÈGIA CREATIVA DIGITAL PER PROJECTES STORYTELLING I BRANDED CONTENT

1.1.- Creem un grup de Whatsapp? El context.

1.2.- Només sé que no sé res.

1.3.- Què hi ha de nou? Els ingredients.

1.4.- Atracció volta i vola. Les receptes.

1.5.- Qui ho està “petant”? Casos model.

 

TEMA 2: APLICACIÓ, TÀCTICA I ESTRATÈGIA DE LES EINES DIGITALS PER PROJECTES BRANDED CONTENT

 

2.1.- Inbound Marketing: Disseny de continguts, estrategia de difussió i mètriques clau.

2.2.- Distribució de continguts mitjançant Email marketing.

2.3.- El contingut a les noves eïnes i xarxes: Snapchat i Periscope.

2.4.- De l’anunci a la conversió: disseny de circuïts.

2.5.- Monitorització de marca i continguts.

2.6.- Youtube, la xarxa social i el nou Mitjà.

 

TEMA 3: “CUENTAME UN CUENTO”: STORYTELLING I BRANDED CONTENT

3.1.- Duro de pelar.

3.2.- Del demogràfic a l’actitudinal.

3.3.- Storytelling.

3.4.- Branded Content: #MomentoAfortunado.

3.5.- Narrativa transmedia del Branded Content.

 

TEMA 4: LA PRODUCCIÓ DEL BRANDED CONTENT

4.1.- La pre-producció: orígens Made in Hollywood, l’ofici del productor.

4.2.- La producció: creativitat i rendibilitat, pla de rodatge, disseny de producció, pressupost.

4.3.- La post-producció i el desenvolupament d’audiències.                                                                                

4.4.- Mercat actual: noves oportunitats i producció col·laborativa.

Sistema d'avaluació


Els alumnes han de realitzar un examen final, que es valora amb el 40% de la nota final de l’assignatura.

Durant el curs, faran també 3 activitats pràctiques, cada una valorada amb el 20%.

En el període de recuperació es pot recuperar la part teòrica el dia establert com examen de recuperació.

Respecte la part pràctica, només es podrà recuperar si s’han entregat les tres activitats, podent repetir l’activitat suspesa.