Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:1

Crèdits: 5

Professorat: José Manuel Vallellano García

Descripció


Els objectius d'aquesta assignatura és conèixer la legislació nacional, europea i internacional que proporciona el marc legal per al transport de mercaderies perilloses. També conèixer els documents bàsics per al transport d'aquestes en els diferents modes de transport. Conèixer l'aplicació pràctica de l'ADR i la seva equivalència amb el IMDG, RID, IATA.

Conèixer la normativa aplicable i els problemes del transport de mercaderies peribles

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Capacitat d'identificació dels problemes que puguin sorgir relacionats amb el transport de mercaderies perilloses i peribles, siguin documentals, d'estiba, segregació, etc. Possibilitat de presentar-se per les proves d'obtenció del Certificat CE de Conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses.

Metodologia de trabajo


- Sessions teòriques:

A través de classes magistrals basades en l'explicació del professor, presentacions en format multimèdia que donen suport a l'exposició del professor i altres recursos electrònics (en format vídeo o àudio).- Aprenentatge dirigit:

Realització de Tallers (grup) en format debat amb l'objectiu d'analitzar i discutir conjuntament a classe una situació específica del temari estudiat prèviament a classe. En aquestes sessions l'estudiant es prepararà el material disponible a través de format electrònic (vídeo), notícia de diari i estudi de cas amb la finalitat de generar debat a classe amb la resta de companys a partir del material disponible. El professor plantejarà una pauta d'anàlisi en base als conceptes estudiats a classe.

L'objectiu de l'activitat és aprendre a comunicar, treballar en equip i que l'estudiant sigui capaç d'analitzar problemes amb un criteri rigorós.- Aprenentatge autònom:

Realització de Tallers (Individuals) referents amb el tema estudiat a classe. Un cop finalitzat un tema de l'assignatura es realitzaran uns Tallers amb l'objectiu d'aprofundir i resoldre dubtes. L'objectiu d'aquesta activitat és que l'estudiant es prepari l'assignatura a través de diferents tasques (resolució de preguntes teòriques i problemes, anàlisi de casos d'estudi, lectura crítica d'articles, etc).

La finalitat d'aquesta activitat és que l'estudiant desenvolupi habilitats per buscar i analitzar informació, a més d'autonomia per a seleccionar recursos apropiats i assumir presa de decisions.

 

Continguts


1) Introducció al transport de mercaderies perilloses. Què es considera mercaderia perillosa i quins són els seus riscos i accidents

2) Normativa sobre el transport de mercaderies perilloses a nivell local, nacional, europeu i internacional. Reglamentació específica sobre materials explosius i radioactius.

3) Classificació de les mercaderies perilloses, embalatge, envasat i expedició de les mateixes.

4) Estiba i segregació de les mercaderies perilloses.

5) Plans d'emergència i autoprotecció.

6) La figura del Conseller de Seguretat

7) Regulació del transport de mercaderies peribles

8) Maneres de transport i emmagatzematge de les mercaderies peribles

Activitats d'aprenentatge


Classes magistrals on s'exposarà el contingut del temari a través de presentacions per part del professor

Tallers en format debat en grup analitzant situacions conjuntament

Tallers individuals del tema estudiat a l'aula

Sistema d'avaluació


Examen final: Consta de dues parts: preguntes tipus test (40%) i un problema (50%). Cal aprovar les dues parts per poder fer la mitjana, en cas contrari, està suspès.

  • Els estudiants que no es presentin a l'examen final no tindran dret a l'examen de recuperació
  • La nota de l'examen de recuperació no fa mitjana amb la nota prèvia, de manera que la nota màxima a obtenir, arribats a aquest punt, és de 5 punts.

Bibliografia


Bàsic

3. Código Marítimo Internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG de la OMI)

2. Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019)

4. Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos

5. Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

6. Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, volumen I y II. Naciones Unidas

1. Martínez, Montori, Badell (2021) Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas. Editores JMM ISBN13979-8749391299 . Disponible vía: https://n9.cl/42dew