Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:1

Crèdits: 5

Professorat: Jesús E. Martínez Marín

Descripció


Aquesta assignatura tractarà des del punt de vista de la seva importància en el turisme, la importància de la correcta direcció i gestió dels ports esportius,
com a capital no només turístic sinó socioeconòmic de les ciutats portuàries.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Conèixer la gestió empresarial dels ports esportius
Comprendre l'entramat empresarial d'un port d'aquestes característiques.
Analitzar els fluxos de negoci existents en els ports esportius
Conèixer les activitats de generació de valor i activitats connexes pròpies de la vida d'un port

Metodologia de trabajo


1.- Sessions teòriques
2 Conferències:  transmeses online / streaming, 
3-Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.
4- Aprenentatge dirigit
5.- Debats i fòrums: Converses online. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel docent. Es tindrà en compte la participació,
el contingut de les aportacions i la correcta observació de les normes d'ús.
6.- Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas. L'objectiu és contextualitzar l'estudiant en una situació en concret. El docent pot proposar
diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els estudiants.
7.- Resolució d'exercicis: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel docent.
8.- Lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint les fases de la metodologia d'investigació, entre
les quals la lectura crítica d'articles.
 

Continguts


- L'activitat turística, els ports esportius i les estacions nàutiques: Situació actual i perspectives de futur
- Estructura del mercat turístic nàutic i esportiu. Agents de l'entorn turístic i nàutic-esportiu.
- Planificació i gestió dels ports esportius com a activitat empresarial
- Disseny i execució d'estudis de viabilitat econòmica i financera per a nous projectes d'execució.
- Models de gestió de ports esportius
- El màrqueting i la seva adaptació als ports esportius i estacions nàutiques com a producte.

Activitats d'aprenentatge


Durant el curs, els alumnes realizarán activitats pràctiques d'avaluació contínua que permetran aprofundir en els coneixements adquirits a les classes.
La major part de les activitats es basarà en anàlisi de casos reals amb dades actuals, amb la qual cosa, la precisió en el maneig de dades, el criteri acadèmic
i la profunditat de l'anàlisi, seran valors a tenir en compte durant a avaluació.

Sistema d'avaluació


La nota final serà la ponderació de les qualificacions de les activitats realitzades al llarg del trimestre. Per superar l'assignatura, caldrà que la nota final sigui
superior o igual a 5 punts sobre 10.


L'avaluació tindrà en compte els següents aspectes amb les valoracions que s'indiquen:
• Exercicis pràctics d'avaluació virtual i fòrums obligatoris total: 3 punts.
• Un examen/treball  parcial: 3 punts
• Un examen final, on s'avaluarà la comprensió del alumnes de les matèries de l'assignatura: 4 punts Important:

Caldrà que la nota del examen final sigui superior o igual a 5 punts sobre 10 per poder fer mitjana amb la resta de la nota.
Només es pot recuperar l'examen final. Els estudiants que no es presentin a l'examen final no tindran dret a l'examen de recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Capeta, S. El Charter Náutico. Todo sobre el alquiler de barcos, Editorial Juventud, S.A., 2007

Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies (2012). Ed. Intech, Croàcia. ISBN 978-953-51-0520-6

El Puerto Deportivo - Soluciones Sostenibles Para Un Negocio Rentable. ISBN-13 : 978-1304620385, Ed. Lulu; 2014

Marine pollution in the nautical seaports in Croatia by the effluent of tourists. Journal Of European Transport. (2017)

https://www.academia.edu/35629015/Marine_pollution_in_the_nautical_seaports_in_Croatia_by_the_effluent_of_tourists_pdf 

Martínez Marín, Jesús. (2021) Fundamentos de Logística y Operatividad Portuaria. Ediciones JMM. ISBN13-978-8409278633 Disponible vía: http://n9.cl/xnvdo

Complementary

 Ports esportius de la Diputació de Barcelona

Associació catalana de ports esportius

Ports de la Generalitat