Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Maria Teresa Gomez-Valades Gonzalez

Descripció


Vivim en un constant canvi, on el risc i la incertesa ens complica la gestió dels nostres equips, necessitem perfils innovadors, que siguin capaços d'abordar un procés de presa de decisió que garanteixi la sostenibilitat dels models de negoci El nou estil de lideratge, haurà de reunir les següents positive leader tools:

Positive leaders: • Behavioral decision making • Emotional regulation • Beginners mind

Workforce culture: • High quality connections • Positive communications • Innovation & Re-design

Resultats d'aprenentatge


L'adquisició de les competències directives que permetin a l'alumne gestionar d'una manera oportú i convenient els equip de persones amb el qual vagi a treballar en la seva trajectòria professional.

El nostre objectiu: Millorar la col·laboració, la productivitat i la presa de decisions en els seus equips, fomentant el desenvolupament i la realització interior dels individus

Per què ho necessitem? Avui dia es reconeix cada vegada més que el desenvolupament individual, incloent factors com l'autoconeixement, la intel·ligència emocional i la resiliència són fonamentals per a l'èxit tant en la vida com a la feina.

Els recursos i les eines per fer front a el món volàtil, incert, complex i ambigu d'avui dia han de venir de l'interior i de la nostra pròpia capacitat per a col·laborar amb els altres.

Metodologia de trabajo


sessions teòriques

Classes magistrals: sessions expositives a classe per part de l'docent a la qual podran assistir tots els Alumnus mantriculados en l'assignatura.

Conferències: sessions en què participaran ponents convidats per compartir experiències de l'món professional.

Presentacions: formats multimèdia que serviran a l'Alumnus de base d'informació i recopilació dels continguts tractats per a la seva posterior lectura i aprenentatge.

dinàmiques grupals

Debats i fòrums: Es proposaran topics per part de l'docent, que seran treballats per grups per acabar amb una presentació a mode defensa per part de cada grup de treball i un posterior debat de què s'extrauran conclusions.

Estudi de casos: dinàmica que consisteix en el plateamiento de cas, perquè tant individualment com grupalment es treballi per presentar una solució, que de nou serà debatuda a classe.

Jocs de rol: dinàmica de simulació en la qual cada estudiant assumirà un paper específic assignat pel docent, disposant d'una informació associada prèvia per després poder desenvolupar la dinàmica en concret.

aprenentatge individual

Resolució d'exercicis: activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de la informació faciitada pel docent

Lectura crítica d'articles: treballarem durant les sessions sobre articles escrits per investigadors i / o professionals per a la seva anàlisi i debat.

Tutories presencials i no presencials. Els Alumnus disposaran de recursos telemàtics com són el correu electrònic i la plataforma de campus virtual per contactar amb el docent sempre que ho necessitin per resoldre qualsevol tipus de dubte i ajudar en el procés d'aprenentatge.

Continguts


Tema 1: Món VUCA Material en pdf dinàmica individual

Tema 2: Gestió de persones Material en PDF, vídeos i lectures dinàmica individual

Tema 3: Innovació Material en PDF, vídeos i lectures Dinàmica individual amb plastilina

Tema 4: Comunicació Material en PDF i lectures dinàmica individual

Tema 5: Gestió de l'conflicte Material en PDF, vídeos i lectures dinàmica individual

Tema 6: Negociació Distributiva Material en PDF, vídeos i lectures dinàmica individual

Tema 7: Negociació Integrativa Material en PDF, vídeos i lectures dinàmica individual

Tema 8: Preparació negociació Material en PDF, vídeos i lectures

Tema 9: Cultura Material en PDF, vídeos i lectures dinàmica individual

Tema 10: Diversitat, inclusió i discriminació Material en PDF, vídeos i lectures Dinàmica individual, visionat de vídeos, posades en comú

Tema 11: La funció de RRHH Material en PDF, vídeos i lectures dinàmica individual

Tema 12: Planificació de RRHH Material en PDF, vídeos i lectures dinàmica individual

Tema 13: Desenvolupament de l'talent Material en PDF, vídeos i lectures dinàmica individual

Tema 14: Formació Material en PDF, vídeos i lectures dinàmica individual

Tema 15: Relacions Laborals Material en PDF, vídeos i lectures dinàmica individual

Tema 16: Creació d'un equip treball debat classe Dinàmica individual i posada en comú

Tema 17: Procés de presa de decisions: Salut i benestar Material en pdf i lectures dinàmica individual

Tema 18: Nous estils de lideratge Material en PDF, vídeos i lectures Debat a classe

 

 

Activitats d'aprenentatge


Específica

Aspectes que es treballaran durant les sessions: • Aprendre a qüestionar-se el STATUS QUO • Recuperar i fomentar la capacitat creativa com a pas previ a la Innovació. • Preparar actuals o futurs directius per gestionar l'entorn VUCA • Prendre consciència que tot va de persones • Visió general i comprensió dels nous models de gestió de persones / equips. • Liderar la transformació • Gaudir en el camí de l'aprenentatge. • Desenvolupar les habilitats per poder establir projectes en l'àmbit de la logística que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, adoptant per a això idees innovadores i creatives

Demostrar capacitat per comunicar de manera fluïda en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita a l'entorn de la logística i els negocis marítims Mostra coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte en qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques

Bàsiques i Generals

Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els assumptes a resoldre Prendre decisions en l'àmbit professional i personal, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l'activitat acadèmica Ser autònom en l'aspecte de la planificació personal, la selecció dels recursos apropiats i la maduresa per assumir responsabilitats en la presa de decisions Treballar en equip, participant activament en les tasques i utilitzant les eines de negociació i planificació apreses Comunicar amb propietat, tant per escrit com verbalment, les idees, projectes, normes i decisions manejant adequada i oportunament la diversitat de mitjans disponibles

Sistema d'avaluació


Consistirà en avaluació contínua:

10%: Participació en les activitats plantejades al llarg de el curs, hi haurà d'assistir a un mínim de el 80% perquè computi aquest criteri d'avaluació.

40%: Treball i presentacions orals en equips.

50%: examen final.

Per poder realitzar aquest sistema de ponderació en avaluació contínua serà requisite indispensable haver superat l'examen final amb una nota mínima d'un 5, en cas contratio s'haurà presenter l'alumne a l'examen de recuperació.

En el període de recuperació tan sols es tindrà opció a recuperar la prova de l'examen final: Examen final: 50%

No es podran presentar a recuperació aquells alumnes que no s'hagin presentat a l'examen final en convocatòria ordinària.

Bibliografia


Bàsic

Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A. Comportamiento organizacional. Naucalpan de Juárez: Pearson, 2013. 13ª edición

Laloux, Frederic. Reinventar las organizaciones. Barcelona: Arpa y Alfil Editores, 2017. 4a ed.

Alcaide, Francisco. Aprendiendo de los mejores I - 21ª edición. Barcelona: Alienta, 2020.

Lencioni, Patrick. Las cinco disfunciones de un equipo: un inteligente modelo para formar un equipo cohesionado y eficaz. Madrid: Empresa activa. 2003. 14ª edición

Charles Duhigg. The power of Habit. New York times bestseller. Random house editorial, 2014

Roy F. Baumeister &John Tierney. Apenguick book psychology. New York times Bestseller.

Jeanne Liedtka and Tim Ogilvie. Columbia Business School publishing. Última edición publicada.

Complementary

http://www.rrhhmagazine.com/inicio.asp?url=/secciones/gescon.asp

http://www.factorhuma.org/index.php?lang=es

Csikszentmihalyi,  Mihaly.  Aprender  a  fluir.  Barcelona:  Kairós,  2007.  

Bock, Laszlo, La nueva fórmula del trabajo. Barcelona: Conecta. 2018

 

Guarnieri, Silvia. Distinciones de coaching. LID Editorial. 2020

 

Pink,   Daniel.   La   sorprendente   verdad   sobre   lo   que   nos   motiva.   Barcelona:   Gestión  2000,  2010.  

García, Santi. El arte de dirigir personas. Barcelona: Libros de cabecera. 2016. 2ª edición

Blog de Francisco Alcaide

https://www.franciscoalcaide.com/blog/208-lo-mejor-de-2019-articulos-entrevistas-libros-y-mas

Covey, Stephen, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Barcelona: Planeta. Última edición.