Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:1

Crèdits: 4

Professorat: Francisco de Paula Salazar de la Cruz

Descripció


OBJECTIUS D'APRENENTATGE

L'objectiu fonamental en l'aprenentatge de l'assignatura consisteix en l'adquisició per part de l'alumne dels coneixements generals bàsics que li permetin comprendre l'estructura, organització i funcionament del sistema de transport aeri i la seva contribució al procés logístic

 

Resultats d'aprenentatge


El objetivo fundamental en el aprendizaje de la asignatura consiste en la adquisición por parte del alumno de los conocimientos generales básicos que le permitan comprender la estructura, organización y funcionamiento del sistema de transporte aéreo y su contribución al proceso logístico

Metodologia de trabajo


METODOLOGIA

 Sessions teòriques: Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en què assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes. aprenentatge dirigit

Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants aprenentatge autònom

Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor i lectures d'articles acadèmics i de revistes especialitzats

 

Continguts


CONTENIDOS

1 AEROPORTS I LOGÍSTICA
Visions aeroportuàries: legals, d'intercanvi, multiproducció, motor regional. Transport PAP. Multimodalitat.
Visió logística: cadena d'enllaç de transport multimodal PAP
Visió professional: aeroport, transportistes, logística, institucional.


2 INFRAESTRUCTURES AEROPORTUÀRIES
Regió, àrea d'influència Topografia de l'aeroport
Costats aire-terra. Accessibilitat. Horaris de seguretat. RANURES. Restriccions ambientals.


3 ORGANITZACIONS AEROPORTUÀRIES
Tipus d'operadors aeroportuaris (OIA)
OIA: producció estadística: unitats, fonts, resultats OIA: mapes i xarxes
OIA: aeroports amb significació logística.


4 COMPANYIES DE TRANSPORT AERI (OTA)
Tipus d'operadors de transport aeri; Reg. Base, Reg. For, Char, etc. (OTA)
OTA: producció estadística: Unitats, fonts, resultats de l'OTA: mapes i xarxes
OTA: aerolínies amb significació logística.


5 CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSPORT AERI
Flotes generals i vaixells de càrrega
Càrrega completa, en espera, camió aeri, PAP Estacionalitat d'oferta
Simetria de trànsit. Operació de càrrega de plataformes d'exportació i importació
Seguretat.


6 CONTINGUTS I CONTINENTS DE CÀRREGA AÈRIA
Tipologia de càrrega aèria
Característiques dels continents. Plataformes. ULD. Altre.
Assistència en el terreny dels continents.
Equips de moviment de plataformes.


7 COSTOS DEL TRANSPORT AERI DE MERCADERIES
Riscos i costos de transport. Els incoterms de la CPI.
Despeses de càrrega aèria. Estructura del cost de producció.
Obligacions capa i impostos especials.
Transport aeri. Tipus de tarifes. Recàrrecs.
Estiba i pesos.
Càlculs.


8 CADNA DE TRANSPORT DE CÀRREGA AÈRIA
Característiques de la cadena de càrrega aèria (TAC)
Pràctica de la cadena TAC
Agents i responsabilitats.
Seguretat en cadena.
Coordinació i documentació.


9 ENTORN INSTITUCIONAL DEL TRANSPORT AERI
Tipus d'institucions
Institucions internacionals, interestatals, regionals i nacionals
Els grans 7: IATA, OACI, FAA, EASA, EUROCONTROL, IFALPA, ACI
Funció de les diferents institucions Normes i recomanacions emeses


10 REGULACIÓ LEGAL BÀSICA DEL TRANSPORT AERI
Llei de navegació aèria
Llei de Seguretat Aèria i Legislació Aeroportuària que coincideix amb la normativa de la UE
Altres fonts reguladores


11 VALOR DEL TRANSPORT AERI
Variables econòmiques agregades
GVC, índexs de comerç internacional i transport aeri del transport aeri internacional i el comerç.
Camí d'excel·lència

 

Continguts: Versió 1.4 de 16.08.2021. Revisable.
© Francisco de Paula Salazar de la Cruz. Barcelona. 2021.

Activitats d'aprenentatge


Sessions teòriques:

Classe magistral

Presentacions

Càpsules de vídeo

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.
El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

 

 

Sistema d'avaluació


SISTEMA D'AVALUACIÓ

L'avaluació es realitza mitjançant tres grups d'activitats, cadascuna de les quals pot contenir diferents exercicis. Els grups d'activitats són:

20%: Participació en activitats dins de l'aula (Presentacions, discussió d'articles, fila zero ( ), etc.)

20%: Lliuraments de exercicis

60 %: Examen final

 ( ) La "fila zero" es configura amb alumnes seleccionats aleatòriament cada dia per respondre a qüestions explicades en les setmanes anteriors.

 

Cada un dels tres grups d'activitats es qualifiquen en el rang de 0-10 punts, obtenint-aquesta qualificació com a mitjana de totes les activitats realitzades en el grup. La qualificació global del curs s'obté ponderant la qualificació del grup amb el% indicat..

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.
El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

 

L'examen final es compon de les següents parts:

Part teòrica amb preguntes de respostes múltiples (només una és vàlida) on una resposta correcta suma 1 punt i una incorrecta resta 0,25 punts com a màxiim.

Part teòrica amb preguntes de resposta binària, V o F, on es la resposta és correcta es qualifica amb 1 punt i en cas contrari resta 0,25 punts com a màxim.

Part teòrica amb preguntes obertes de curta longitud, màxim 180 paraules, on una resposta correcta suma 1 punt, una resposta suficient suma 0,5 punts i una incorrecta suma 0 punts.

Part interpretativa, amb explicació del significat de gràfics i taules enunciats. Es qualifica en el rang 0-1 punt.

Part pràctica de resolució de problemes numèrics. Es qualifica en el rang 0-N punts, al N ve donat pel grau de dificultat de l'exercici.

Alguna part de les tres anteriors pot ser omesa.

 

La qualificació de 10 correspon al total de punts obtenibles per preguntes correctes (1) i resolució correcta de problemes (N)

 

Si l'examen final és inferior a 4,0 punts sobre 10,0 l'assignatura queda suspesa, encara que pot realitzar-se un examen final de recuperació. La realització de l'examen de recuperació només serà possible si ha realitzat en el seu moment l'examen final. Els exàmens finals i de recuperació, no poden substituir-se pel lliurament de treballs.

 

La qualificació global de la matèria s'obté ponderant les qualificacions de les avaluacions de participació, exercicis i la qualificació de l'examen final o recuperació. L'assignatura només s'aprova amb una qualificació global de la matèria igual o superior a 5,0 sobre 10,0 punts.

 

Bibliografia


Bàsic

Díaz Rafael, R. (2000). "El derecho aeronáutico". Madrid: Aena

Isidoro Carmona, A. (2000). "Operaciones aeroportuarias". Madrid: F. Aena

Salazar de la Cruz, F. (2018). "Apuntes de la asignatura". Extraidos de Aula Virtual: 2018.

Vila, C. (2003), "Logística de la carga aérea". Valencia: Logis Book

Salazar de la Cruz, F. (2013). "Industria aeroportuaria". Almería: Ed. Círculo Rojo

Arán Iglesia, J.(2003). "La carga aérea". Madrid: Aena.

Salazar de la Cruz, F. (2006). "Introducción a la gestión económica de aeropuertos". Madrid: F. Aena

OACI. (2016): "El transporte mundial de la carga aérea". Montreal: OACI