Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Miguel Fenollosa Pérez

Descripció


 • Comprendre i utilitzar terminologia tècnica marítima.
 • Llegir i comprendre publicacions marítimes.
 • Comunicar-se de manera oral i escrita utilitzant anglès tècnic marítim. 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Corregir els errors més comuns en anglès
 • Perdre la por a la comunicació oral
 • Identificar y descriure diferents tipus de vaixells.
 • Adquirir coneixements generals sobre el vaixell.
 • Identificació i comprensió dels documents relacionats amb el transport marítim.
 • Comprendre i utilitzar terminologia tècnica marítima.
 • Llegir i comprendre publicacions marítimes.
 • Comunicar-se de manera oral i escrita utilitzant anglès tècnic marítim. 
 • Pronunciar correctament certs termes en anglès

Metodologia de trabajo


El contingut de l’assignatura s’impartirà fomentant la participació oral de l’alumne, complementant les classes amb tutoria (en el cas que sigui necessari).

 

Projecte de grup

 

Organització de grups de 2 persones per tal de plantejar un problema / conflicte de el dia a dia (en el món de la logística internacional) i escenificar la seva resolució via telefònica. Aquest projecte pretén millorar les capacitats de comunicació, negociació i resolució de problemes, i ajudar a buscar informació de forma eficient.

 

Projecte individual

 

Presentació oral individual sobre un tema a escollir per l’alumne (10 minuts de presentació per persona).

 

Continguts


 • Most common mistakes in English (made by Catalan/Spanish speakers) and most useful constructions in logistics
  • Order in a sentence
  • Subject 
  • Tense
  • Translation of sentences with/without causal verbs (which use subjuntive in Spanish)

 

 • Psychological approach to solving a problem on the phone
  • Common fears. Causes
  • Greatest allies

 

 • Types of vessels
  • Liner trade versus tramp trade.
  • Transportation: General cargo, bulk carriers, container ships, Ro-Ros, reefers, heavy-load vessels, passenger vessels, multipurpose vessels, among others.
  • Assistance and service: tugs, salvage vessels, buoyage vessels, pilot tenders, dredgers, cable layers, among others.
  • Others.

 

 • General ship knowledge
  • General arrangement plan: spaces and separations of a ship.
  • Terms relating to position in a ship and to position in relation to a ship.
  • Ship measurement (tonnage, dimensions).

 

 • Navigation
  • Anchoring, berthing, leaving berth, underway.
  • Buoyage (buoyage systems and types of buoys).

 

 • Ports and terminals
  • Different types of port facilities (dry bulk terminals, liquid bulk terminals, container terminals, other types of terminals).
  • Who is who in the port (harbour authorities, pilots, berthing staff, stevedores, among others).

 

 • Maritime transport documents
  • Types of charters.
   • Bareboat charter
   • Time charter
   • Voyage charters
   • Contract of affreightment (COA)
   • Laydays
   • Laycan
   • Laytime
   • Demurrage
   • Despatch
   • Notice of Readiness
  • Bill of lading.
  • Other documents (cargo manifest, mate’s receipt, sea protest).

 

 • Pronunciation of specific words in English
  • International and European organizations and institutions: UN, IMO, ILO, WTO, UNCTAD, EU (EC, EMSA, among others), INTERTANKO, INTERCARGO, IALA, IMPA, among others.
  • Maritime related clusters, technology platforms, PPPs. 
  • Logistics terms
  • Job functions

Activitats d'aprenentatge


 • Classes teòriques
 • Classes Pràctiques
 • Projectes

Sistema d'avaluació


 • Avaluació del treball fet durant el curs: 50 % de la nota final.

 

 • Projecte de grup: 30% de la nota final.
 • Projecte individual: 20% de la nota final.

 

 • Examen final: 50% de la nota final.

 

La nota de l’examen final ha de ser mínim de 5 per tal de fer mitjana. Només és possible fer recuperació en el cas d’haver-se presentat a l’examen final. 

Bibliografia


Bàsic

Lloyd’s Maritime Academy, Fundamentals of Maritime Trade & Transport.

Van Kluijven, P.C. The International Maritime Language Programme: an English course for students at maritime colleges and for on-board training. 2003 Alk & Heijnen Publishers, Alkmaar, The Netherlands. 

International Maritime Organization (IMO), Standard Marine Communication Phrases (SMCP).

A- Material/content developed by  Lola Rodriguez Coronil,  former lecturer of this course.

Complementary

European Commission, H2020 Smart, green and integrated transport.