Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Esteban Escorcia González

Idiomes d'impartició


Material:  Castellá

Competències


Competències específiques
  • Demostrar capacitat per comunicar de manera fluida en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en l'entorn de la logística i els negocis marítims

  • Mostrar coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte a qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques

Descripció


L'objectiu de l'assignatura és proporcionar a l'estudiant les bases de coneixement necessàries per a entendre el funcionament de la gestió de la logística empresarial

A partir de classes teòriques i pràctiques s'intenta dotar a l'estudiant de les eines necessàries perquè sigui capaç de reconèixer i relacionar els diferents processos que componen la cadena de subministrament, identificar els diferents tipus de cadenes, valorar les millors opcions per a gestionar els diferents processos empresarials; així com aportar eines per a la presa de decisions a nivell empresarial.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


- Identificar les diferents cadenes de subministrament. 

- Valorar les millors opcions a la hora de gestionar les diferents processos empresarials.

- Subministrar les eines necessaries per prendre decisions a nivell empresarial

Metodologia de treball


Classe Magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor a la qual assisteixen tots els alumnes matriculats en l'assignatura. S'ha d'assistir com a mínim al 80% de les classes si es vol fer l'examen final. Si no fem l'examen final no podem fer l'examen de recuperació. L'idioma de l'assignatura tant oral com escrit és el castellà.-

Aprenentatge dirigit: Debats, fòrums i estudi de casos en tot moment dirigits pel mestre. Tindran càrrega tant escrita com oral.

Aprenentatge autònom: Resolució de problemes proposats pel docent. Al llarg del curs es demanarà que es facin diversos exercicis, és obligatori presentar-los tots per poder accedir a l'examen final.

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a comunicar i treballar en equip.

La finalitat d’aquesta activitat és que l’estudiant desenvolupi habilitats per buscar i analitzar informació, així com autonomia per seleccionar recursos apropiats i assumir presa de decisions.

Visita tècnica a unes instal·lacions logístiques.

( Nota: Aquestes activitats estan subjectes a la disponibilitat dels professionals. L’assistència per part de l’estudiant és obligatòria).

Continguts


TEMA 1 - Logística empresarial

1.1 - Introducció a la logística empresarial

Definició de logística i supply chain management. Evolució històrica. Objectius de la Logística. Funcions de la logística. Organització logística: la seva integració en l'empresa i relació entre àrees funcionals de l'empresa. 

1.2- Integració d'actors i sinergies

1.3- Logística i qualitat.

Qualitat del servei del magatzem.Qualitat en els processos interns.Qualitat i proveïdors. Qualitat i clients.

1.4- Gestió d'imprevistos i incidències

Depuració d'incidències

 

TEMA 2 - La cadena de subministrament

2.1 - Fases i operacions de la cadena de subministrament

2.2 - Fluxos de la cadena de subministrament. Fluxos d'informació.Flux de materials

2.3 - Informació i comunicació en la cadena de subministrament

2.4 - Canales de distribució. Cicle de vida del producte

 

TEMA 3 - Gestión y Planificación

3.1 - La función del aprovisionament

3.1 - La funció de l'aprovisionament

Paper, rellevància i objectius. El procés de l'aprovisionament. Les compres i els proveïdors: relació proveïdors-client (outsourcing, homologació i selecció de proveïdors). . L'enfocament just- in-estafi (JIT) i les seves implicacions en la logística.

3.2 - Gestió d'Inventaris

El concepte d'estoc. L'estoc en funció de les estratègies de fabricació o punt d'entrada de la comanda: Design- to- order, Make- to- order, Assembly- to- order i Make- to-estoc. Gestió d'estocs: funció, tipologies i costos associats (possessió, renovació/demanat, ruptura d'estoc). L'estoc de seguretat: indicadors i càlcul. Anàlisi i models d'inventari (quantitat fixa, revisió contínua i periòdica). Planificació de servei i corba estoc-to- service.

3.3 - Gestió de proveïdors

 

TEMA 4 - Gestió de l'equip de treball del magatzem

4.1- Departament de Logística i personal del magatzem.

Recursos humans del magatzem.Llocs i funcions del personal del magatzem.

4.2- Treball en equip i comunicació.

Comunicació i escolta activa. Cronogrames d'actuació. Coneixements i formació del personal

 

TEMA 5 -  Logística Inversa

5.1- Logística Inversa en la cadena de subministrament

5.2- Fases de la Logística Inversa. Actors

5.3- Causes i Beneficis

5.4- Estratègies

 

TEMA 6 -  Gestió de prevenció de riscos laborals

6.1- Mesures de prevenció

6.2- Mesures de Protecció

6.3- Mesures de seguretat

 

 

 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats que es realitzaran durant el curs es componen per:

- Classe Magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor a la qual assisteixen tots els alumnes matriculats en l'assignatura. S'ha d'assistir com a mínim al 80% de les classes si es vol fer l'examen final. Si no fem l'examen final no podem fer l'examen de recuperació. L'idioma de l'assignatura tant oral com escrit és el castellà.

Resolució de problemes proposats pel docent. Al llarg del curs es demanarà que es facin diversos exercicis, és obligatori presentar-los tots per poder accedir a l'examen final.

.Aprenentatge dirigit: Debats, fòrums i estudi de casos en tot moment dirigits pel mestre. Tindran càrrega tant escrita com oral.

Sistema d'avaluació


Avaluació continua (50%)

10% Tests en classe.

10% Cas pràctic

30% Treball en equip

Avaluació final (50%)

Test (40%)

Exercicis / Preguntes de desenvolupament (60%)

El test realitzat és directament avaluables, encara que compten com a participació en classe i són molt útils per a corregir immediatament aspectes que no hagin quedat clars en classe. A més, el tipus de preguntes d'aquests test pot ser molt útil per a preparar l'examen final a l'ésser d'estil similar.

L'avaluació final constarà de dues parts, una primera tipus test (40%) i una altra amb exercicis i/o preguntes de desenvolupament (60%). La puntuació assignada a cadascuna de les preguntes de l'examen es mostrarà al costat de l'enunciat en l'examen. La nota mínima de l'Examen per a poder fer mitjana és de "5" punts, en cas contrari, s'anirà a recuperació.

 Assistència a l'aula:

L'assistència a les classes teòriques és obligatòria i es faran controls d'assistència. 

Bibliografia


Bàsic

CASANOVAS, A., CUATRECASAS, LL. (2003)  “Logística Empresarial: Gestión integral de la información y material en la empresa”, Ediciones Gestión 2000.

PIENAAR, W., VOGT, J., CRONJE, K., KILBOURN, P., KUSSING, U., LOUW, J., VAN EDEN, J. (2013) “Business Logistics Management: A Value Chain Perspective”,   Oxford University Press (Fourth Edition)

Introduction to Logistics Systems Planning and Control

Ghiani, Gianpaolo; Laporte, Gilbert & Musmanno, Roberto

John Wiley & Sons, 2004, West Sussex, England

El Libro Rojo de la Logística. Libro elaborado por aecocempresas- FELOG de Cereluega. Barcelona, 2015

La Mente y el Corazón de un Logista. Laura Pujol y Mariano Fernandez. Editorial Marge Books. Barcelona, 2016

Supply Chain RIsk Management: Vulnerability and Resilience in Logistics. Donald Waters (2nd Edition): Kogan Page, London, 2011

Logistics Management and Strategy. Competing through the supply chain. (6th Edition) Alan Harrison, Heather Skipworth, Remko Van Hoek & James Aitken. Ed. Pearson, London 2019

Complementary

BASU, R., NEVAN WRIGHT,J. (2008) “Total Supply Chain Management”. Published by Elsevier 2008

BOWERSOX, D.J., CLSS, D.J., COOPER, M.B. (2007) “ Administración y Logística en la cadena de suministros”, Editorial McGraw-Hill (2a edición)

CASTAN FARRERO, J.M., CABAÑERO PISA, C., CARBALLOSA, A.N. (2003) “La Logística de la Empresa: Fundamentos y tecnologías de la información y de la comunicación”. Ediciones Pirámide

COYLE, J.J, BARDI, E.J., LANGLEY, C.J. (1996) “The Management of Business Logistics” Published by West Publishing Company (Sixth Edition).

GAETA LENDÍNEZ, L. (2007) “Gestión Logística empresarial”, Editorial Universitas, SA.

ANAYA TEJERO, J.J. (1998) “La Gestión Operativa de la Empresa: Un enfoque de Logística Integral” Editorial ESIC- Colección Empresa. 

COOPER, M.C., INNIS,D.E., DICKSON,P.R. (1992) “Strategic Planning for Logistics”, Edited by Council of Logistics Management

MANGAN, J., LALWANI, C., BUTCHER,T. (2008) “ Global Logistics and Supply Chain Management” , Edited by John Wiley & Sons, Ltd