Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Juan Zamora Terrés
Agustín Montori Díez 

Competències


Competències específiques
 • Establir projectes de negocis marítims i de l'àmbit de la logística que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, adoptant idees innovadores i creatives

 • Demostrar capacitat per comunicar de manera fluida en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en l'entorn de la logística i els negocis marítims

 • Mostrar coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió aduanera i el comerç internacional per a poder gestionar i/o contractar el transport

 • Evidenciar coneixements sobre l'estructura, organització i gestió de ports -esportius i d'última generació- on conviuen el tràfic de persones i mercaderies, l'oci nàutic, la pesca i el turisme, fent ènfasis en els creuers

 • Mostrar coneixements sobre el buc i la seva contractació per a la seva utilització como a mitjà de transport tant de mercaderies com de persones, en un entorn de sostenibilitat i respecte al mediambient

Descripció


L'assignatura tracta del conjunt de matèries i eines relacionades amb el sector
del comerç i el transport marítim, que permeti:
1. Desenvolupar un plan de negoci de una empresa marítima.
2. Resoldre casos pràctics típics sobre problemes del negoci marítim en el context del transport internacional per via marítima.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


1. L'alumne coneixerà les figures que intervenen en el transport marítim, en particular la flota mercant, l'empresa naviliera i els agents que intervenen en els contractes de transport. Coneixerà la diversitat de contractes sobre l'ús de l'vaixell i les seves respectives funcions.
2. distingir els diferents tipus de vaixells i les maneres i formes de transport marítim. Coneixerà les diferents funcions de les drassanes i l'especialització creixent de la construcció naval.
3. Coneixerà l'evolució de l'transport marítim al llarg de la Història i el desenvolupament de l'instrument fonamental de el comerç per via marítima: el vaixell. En paral·lel, veurà el progrés de les ciències necessàries per a la navegació i el naixement dels ports artificials en la segona meitat de segle XIX.
4. Coneixerà les principals normes i convenis internacionals aplicables als vaixells i a el transport per via marítima, en particular els convenis de l'OMI / IMO per a la seguretat de la vida humana a la mar i per a la prevenció de la contaminació marina des dels vaixells .
5. Coneixerà les funcions i organització dels ports i les terminals portuàries. Distingirà els serveis portuaris que estableix la llei, en particular el servei d'estiba.
6. Coneixerà les principals fonts d'informació en xarxa, a nivell internacional i nacional, i les associacions més rellevants de l'món marítim.
7. Reconeixerà i distingirà els diferents agents que participen en la cadena de transport marítim, les seves organitzacions i associacions.

Metodologia de treball


L’assignatura està programada en 26 sessions de seminari i 4 sessions de pràctiques. Hi haurà quatre exercicis al llarg del trimestre sobre les matèries contingudes en les quatre parts del temari.

En les sessions de seminari es combinaran sessions de teoria amb sessions de resolució d'exercicis. En l'exposició teòrica s'intercalaran exemples que serviran perquè l'estudiant pugui resoldre situacions reals de manera autònoma.

Continguts


1. EL TRANSPORT MARÍTIM. FUNCIONS I ELEMENTS

 

 1. Les funcions social i econòmiques del transport marítim
 2. La logística en el negoci marítim
 3. Síntesi de la Història del vaixell i de la navegació:
  1. Orígens i desenvolupament
  2. El rem i la vela
  3. La revolució industrial a la marina mercant. Canvis tècnics i transformacions econòmiques i socials
 4. Els elements del transport marítim
  1. El vaixell: definició, característiques, tipus de vaixells
  2. Els vaixells mercants: petroliers, quimiquers, portacontenidors, RO/RO, LO/LO, RO/PAX
  3. Els vaixells de creuers. Els vaixells de càrrega amb passatgers
 5. Les càrregues.
  1. Càrrega seca i càrrega líquida
  2. Càrrega general i càrrega embalada. Tipus d’embalatge
  3. Càrrega a dojo (bulk)
  4. Contenidors: tipus, classes, 20 i 40 peus, Dry, Bulk, Flat, Opentop

1.6 Mercaderies perilloses. Regulació i transport.

 

 

2. ELS ACTORS EN ELS NEGOCIS MARÍTIMS

 

2.1 L’empresa naviliera: concepte, organització, tipologia

            2.1.1 Propietari, armador, navilier

2.2 El negoci navilier. Formes d`’explotació del vaixell

2.3 L’organització de l’empresa naviliera.Gestió de flotes. Els costos d’explotació del vaixell

2.4 El broker marítim: concepte i funcions

2.5 L’agent marítim o consignatari de vaixells. Concepte i regulació

2.6 El transitari (forwarder). Concepte i funcions

2.7 El representant duaner: concepte i regulació. El despatx de la duana

2.8 L’empresa pesquera

2.9 El port: concepte, funcions i regulació

       2.9.1 Gestió i organització dels ports

       2.9.2 Terminals portuàries: tipus i activitats. Terminals intermodals

       2.9.3 Terminals de creuers

       2.9.4 Ports hub i ports gate. Vaixells feeder    

2.10 Serveis portuaris. Definició i regulació.

       2.10.1 Serveis portuaris nàutics: practicatge, remolcadors i amarratge

       2.10.2 El servei d’estiba

 

 

           3. EL CONTRACTE DE TRANSPORT MARÍTIM

            3.1 El noliejament. Noliejament per temps i per viatge. Contracte/pòlissa de noliejament

                  3.1.1 Noliejament complet i parcial. Noliejament del vaixell a casco desnudo

            3.2 El coneixement d’embarcament

                   3.2.1 El transport en règim de coneixement: funcions i tipus

            3.3 La línia regular. La navegació tramp

             3.4 El transport en contenidors

            3.5 El noli. Formes de pagament

 

 1. LA SEGURETAT I LES ORGANITZACIONS MARÍTIMES RELACIONADES AMB ELS VAIXELLS
  1. La regulació de la seguretat del vaixell i de la prevenció de la contaminació del medi marí des dels vaixells
   1. El conveni internacional SOLAS
   2. El conveni internacional MARPOL

4.2 L'abanderament dels vaixells. Els pavellons de conveniència (flags of convenience)

      4.3 L'Organització Marítima Internacional (IMO/OMI)

      4.4 L'Associació de Naviliers Espanyols (ANAVE)

      4.5 La BIMCO i altres organitzacions

      4.5 Política europea de transport marítim

      

Activitats d'aprenentatge


Esta prevista una visita al port de Barcelona; una classe al Museu Marítim de Barcelona, i una conferencia sobre tráfic regular de passatgers.

Sistema d'avaluació


La nota final serà la mitjana aritmètica ponderada de les qualificacions de les activitats valoratives realitzades al llarg de l'trimestre. Per superar l'assignatura la nota final haurà de ser superior o igual a 50 punts sobre 100.
L'avaluació tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:

- Dos exercicis d'avaluació: 2 x 15 punts. Total 30 punts
- Quatre treballs: 4 x 5 punts. Total 20 punts
- Un examen final que avaluarà la comprensió de l'alumne de les matèries de l'assignatura. Aquest examen estarà dividit en dues parts, un test (20 punts) i un exercici escrit (30 punts). Total 50 punts.

Per a l'avaluació de l'assignatura es tindrà en compte tant l'aprofitament de el curs per part de l'alumne (50%) com el resultat obtingut en l'examen final (50%). L'estudiant que no s'hagi presentat a l'examen final no podrà optar a l'examen de recuperació

Bibliografia


Bàsic

6. STOPFORD, MARTIN (2009, 3ª edició), Maritime Economics. Editorial Routledge, London.

4. INSTITUTE OF CHARTERED SHIPBROKERS, Introduction to Shipping, London 2014.

5. PUJOL, LAURA y FERNÁNDEZ, MARIANO F. (2016), La mente y el corazón del logista. Marge Books, Barcelona.

3. Martínez Marín, Jesús. (2021) Fundamentos de Logística y Operatividad Portuaria. Ediciones JMM. ISBN13-978-8409278633 (Disponible via. https://n9.cl/xnvdo )

1. Manual del Transporte Marítimo. (Montori, Martínez, Escribano), Editorial Marge Books https://www.amazon.es/dp/8415340311 

7. BRANCH, ALAN E. (2012, 7ª edició), Elements of Shipping. Editorial Routledge, London.

 

2. Martínez, Montori, Badell (2021) Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas. Editores JMM ISBN13979-8749391299 . Disponible vía: https://n9.cl/42dew

 

Complementary

VALDALISO, J. (1996), The diffusion of technological change in the Spanish merchant fleet during the twentieth century. Available alternatives and conditioning factors. The Journal of Transport History,  volum 17, número 2, setembre, pàgines 95-115.

RUIZ SOROA, JOSÉ Mª (1992), Manual de Derecho de Accidentes de la Navegación, Escola d’Administració Marítima, Vitoria-Gasteiz.

RUIZ SOROA, JOSÉ Mª (1990), El buque, el naviero, personal auxiliar, Institut Vasc d’Administració Pública, Vitoria-Gasteiz.

LEVINSON, MARC, The box. How the shipping container made the world smaller and the world economy bigger. Princeton University Press.

CONWAY’S HISTORY OF THE SHIP. Especialment els volumens titulats The Advent of Steam i The Shipping Revolution. Conway Maritime Press, Londres.