Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Valeria Bernardo

Competències


Competències específiques
 • Mostrar coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte a qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques

 • Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística

Descripció


Estudi de la cadena de subministrament, l.emmagazematge i la distribució de qualsevol organització a partir de diferent propostes. Reflexionar al voltant dels diferents actors de la cadena logística, la seva participació i influéncia en el procés global dels moviments de mercaderies.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


Adquirir els coneixements bàsics necessaris per entendre el funcionament de la cadena de subministrament d,una empresa en la seva totalitat per a poder escometre amb èxit les tasques relacionades amb l'emmagatzematge i la distribució de qualsevol organització.

 • Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar informació procedent de fonts diverses per aplicar-les als assumptes a resoldre
 • Pendre decisions en l'àmbit professional i personal, aplicant coneixements i tècniques adquirides al llarg de l'activitat acadèmica
 • Treballar en equip, participant activament en les tasques i utilitzant les eines de negociació i planificació apreses
 • Mostrar coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte a qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques
 • Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística

Metodologia de treball


Classe Magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor a la qual assisteixen tots els alumnes matriculats en l'assignatura.

Aprenentatge dirigit: Debats , fòrums i estudi de casos en tot cas dirigits pel mestre. Tindran càrrega tant escrita com oral.

Aprenentatge autònom: Resolució de problemes proposats pel docent

Continguts


Tema 1: Emmagatzematge i Manipulació.

 • Definició de magatzem.
 • Tipologia de magatzems.
 • Classificació ABC de les mercaderies.
 • Elements a tenir en compte en l'expedició de mercaderies.
 • Manipulació :
  • Equips .
  • Sistemes de Manipulació.

Tema 2: Automatització de Magatzems.

 • Objectius .
 • Tipologia . S'estudiaran , entre d'altres sistemes, l'EDI , Voice pickings , la influència dels robots, etc. 

Tema 3: Operadors Logístics.

 • Definició.
 • Característiques.
 • Com fer-ne la tria?
 • Incidència de l'ecommerce/mcommerce en els operadors logístics.

Tema 4: Subcontractació de la Logística de Distribució.

 • Transport propi o extern? Avantatges i inconvenients.
 • Economia col·laborativa. Futur?

Tema 5: Gestió del Transport.

 • ¿Quin mitjà de transport triar?
 • Elements de la gestió del Transport:
  • Cadena de Proveïment.
  • Magatzems. Inventari.
  • Web/Mòbil. xarxes de distribució.
  • Atenció al client.
  • Costos.

Tema 6: Elements Físics, Personals i Jurídics.

 • Elementos Físics:
  • Mercaderies generals , perilloses, peribles , líquides...
  • Maquinària.
  • Infraestructures:
   • Ports.
   • Contenidors.
   • Vaixells.
   • Terminals de càrrega/descàrrega.
   • Avions.
   • Vagons i Ferrocarrils.
   • Magatzems.
 • Elements Personals:
  • Navilier , estibador , carregador, transitari , etc.
 • Elements Jurídics:
  • Contractes de Transport.
  • Assegurançes.
  • Associacions i Organitzacions.
  • Normativa Internacional.

Tema 7: Tarifes i Fletaments.

 • Càlcul dels costos del Transport Marítim.
 • Càlcul dels costos del Transport Aeri .
 • Càlcul dels costos del Transport Terrestre.
 • Càlcul dels costos del Transport Ferroviari.

Tema 8: Distribució Capil·lar.

 • Definició.
 • Formes de gestionar la distribución capil·lar.
 • Anàlisi de diferents aspectes administratius i locals influents en el grau de desenvolupament de la distribució capil·lar
 • Programació de rutes de transport.
 • Anàlisi de diverses normatives i aplicacions existents per optimitzar-les.
 • Medi Ambient.

Tema 9: Logística Inversa.

 • Definició.
 • Cicle de vida d’un producte.
 • Gestió de la cadena de subministraments inversa.
 • Influència en el desenvolupament sostenible i en el compte de resultats d'una empresa.

Activitats d'aprenentatge


Classes Magistrals: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor a la qual assisteixen tots els alumnes matriculats en l'assignatura.

Aprenentatge dirigit: Debats , fòrums i estudi de casos en tot cas dirigits pel mestre. Tindran càrrega tant escrita com oral.

Sistema d'avaluació


Consistirà en l'avaluació contínua, amb els següents percentatges:

10% : Participació a classe.

30% : Treball i presentació oral/escrita dels diferents casos que es puguin estudiar al llarg del curs.

60% : Examen final.

Per poder realitzar aquesta ponderació , caldrà superar l'examen final amb una nota mínima de 4, en cas contrari, s,ha d'anar directament a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Lobato, F. (2015). Transporte Internacional de Mercancías. Marcombo. 

Flamarique, S. (2019). Manual de gestión de almacenes. Marge books.

Sorlózano González, M.J. (2018). Optimización de la cadena logística.

Perdiguero Jiménez, M.A. (2017). Diseño y organización del almacén. IC Editorial.

Díez, A. M., Muñoz, C. E., & Marín, J. M. (2016). Manual del transporte marítimo. Marge books.

Complementary

https://blogs.x.uoc.edu/logistica/principales-operadores-logisticos-de-espana/

http://www.translogoverseas.es/informacion/logistica-almacenamiento/18-almacenamiento-manipulacion-de-mercancias.aspx

http://gestionalmacen.blogspot.com.es/2012/12/automatizacion-de-almacenes.html#!/2012/12/automatizacion-de-almacenes.html

http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com.es/2015/02/los-costes-y-el-calculo-del-transporte.html

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/medios-y-gesti%C3%B3n-del-transporte/

http://transporteinternacional.blogspot.com.es/2007/09/componentes-del-transporte.html