Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Estela Pombo Gutiérrez

Descripció


EL dret marítim regula el marc en el qual s'inscriuen les activitats pròpies de l'trànsit marítim.

 

Amb l'entrada en vigor de la Llei de Navegació Marítima (Llei 14/2014, de 24 de juliol) es porta a terme una reforma àmplia de el dret marítim espanyol que es coordina amb el Dret Marítim Internacional i la pràctica de l'Transport Marítim.

 

Els continguts d'el programa tenen com a eix de la disciplina a l'empresari de la navegació armador o navilier, i a el vaixell com a instrument per a l'exercici d'una activitat econòmica organitzada en forma d'empresa. 

Els contractes sobre l'explotació de l'vaixell, els riscos de la navegació, els subjectes i organismes encarregats d'establir el marc normatiu per al sector de l'transport marítim, són aspectes abordats pel temari que conclourà amb referències a les especialitats de l'salvament marítim i l'assegurança.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Aplicar coneixements sobre el Dret i les seves implicacions en l'àmbit marítim. En particular, sobre el Dret dels contractes amb les relacions econòmiques.

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques:


MD1. Classe magistral. Sessions de classe expositives basades en l’ explicació del professor en la que assisteixen tots els estudiants matriculats en l’ assignatura.
MD3. Presentacions. Formats multimèdia que serveixen de suport a las classes presencials.

 

Aprenentatge dirigit


MD7. Estudi de casos. Dinàmica que parteix de l’ estudi d’un cas, que serveix per a contextualitzar a l’ estudiant en una situació concreta, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup entre els estudiants.

Aprenentatge autònom


MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.
MD11. Tutories no presencials. Per a les que l’ alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la ESCSET.

Continguts


1.  CONCEPTO, CARACTERES Y FUENTES

Concepto y fuentes del Derecho de la navegación marítima.

La utilización del mar y la finalidad de la navegación.

Los espacios de la navegación marítima.

Fuentes del derecho marítimo mercantil. Los usos marítimos mercantiles. Características del derecho marítimo.

2. La Ordenación Administrativa de la Navegación.

La ordenación marítima. Concepto y órganos. Objetivos y competencias de la administración general del estado.

Competencias marítimas de las comunidades autónomas.

Los espacios de la navegación.

Navegación por aguas interiores.

Navegación por el mar territorial.

Navegación por la zona económica exclusiva.

Navegación por alta mar.

3. Estatuto Jurídico del Buque.

Concepto de buque y su naturaleza jurídica.

La identificación de los Buques.

El sistema español de registro de buques, fundamento y régimen jurídico.

Estructura, y finalidad; contenido, procedimiento y efectos de la inscripción.

El buque como objeto de derechos reales. La Propiedad del Buque. El contrato de construcción Naval.

Los créditos marítimos privilegiados, la hipoteca naval.

4. Los contratos de utilización y explotación del buque.

El contrato de fletamento por viaje y por tiempo.

Concepto, elementos y régimen jurídico.

El contrato de transporte marítimo de mercancías en régimen de conocimiento de embarque.

5. Seguro Marítimo.

Introducción, características, régimen jurídico, tipos de contrato de seguro marítimo.

Elementos subjetivos y formales del contrato. Obligaciones de las partes. 

6. Los accidentes de la navegación.

EL abordaje. Concepto, delimitación, clases.

Salvamento marítimo. Concepto y naturaleza jurídica.

Los hallazgos.

La avería gruesa. Concepto y delimitación.

7. Derecho marítimo deportivo.

Titularidad y arrendamiento de embarcaciones de recreo.

El contrato de compraventa de una embarcación de recreo.

Responsabilidad por la propiedad y el uso de una embarcación de recreo.

 

Activitats d'aprenentatge


Assistència continuada a les diferents sessions
Treball personal mitjançant la lectura dels textos recomanats, la realització d'exercicis, redacció de treballs i estudi personal de continguts i
procediments
Treball amb el docent i amb altres grups d'alumnes a la classe
Treball amb el seu grup de recerca i defensa davant de la resta de companys i docent

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es composarà del promig entre la nota obtinguda en el examen amb l´avaluació continua sempre que cadascuna d' elles
sigui igual o superior a 5 sobre 10.


Càlcul per l'obtenció de la nota referent:


60% de la nota s’ obtindrà de l’ examen final  que inclourà preguntes de tipus test i/o algunes preguntes a desenvolupar,. Cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 perquè faci promig amb les altres notes d'avaluació continua del cada trimesre.


30% nota del seguiment  avaluació acumulativa composta de:


1.- realització de casos pràctics i qüestionaris : preparació prèvia correcció fora de classe i / o avaluació i correcció en sessió a classe. Recerca legal i de terminologia jurídica preparació fora de classe i correcció per part del docent.

10% de la nota per assistència i attitude a les classes. La manca d'assitencia al 20% de les classes provocarà la pèrdua d'aquest 10%


EXAMEN RECUPERACIÓ en cas de suspendre l'assignatura només es podrà recuperar le part corresponent al exàmen final, es guardarà la nota de les activitats desenvolupades durant el curs de les parts aprovades pràctiques . Nota mínima de la prova de recuperació ha de ser de 5 sobre 10.


Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

 

 

 

Bibliografia


Bàsic

Manual de derecho de la navegación marítima. José Luis Gabaldón. Ed. Marcial Pons. 2019.

Compendio de derecho marítimo. Ignacio Arroyo Martínez. Ed Tecnos. 2020. 

Civitas: El derecho Marítimo de los nuevos tiempos. José Luis García Pita. Ed. Aranzadi. 2018.

Maritime Law. Yvonne Baatz. Ed. Routedge. 2018.

Carriage of Goods by Sea. John F. Wilson. Seventh Edition.

Complementary

http://BImco

http://Puertos del Estado

http://http://ports.gencat.cat/es/marco-juridico/

http://www.imo.org/es/About/Paginas/Default.aspx

Código de derecho de la Navegación Marítima y Aérea.

Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. BOE-A-2014-7877