Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Ernesto Martínez de Carvajal Hedrich

Descripció


Conèixer els diferents tipus d’empreses i activitats que existeixen i s’interrelacionen en els ports esportius en general, i del Maresme en particular.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


E.1. Establir projectes d'empreses i activitats nàutiques de l'àmbit la nàutica esportiva i d'esbarjo que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, adoptant per a això idees innovadores i creatives.

E.2. Demostrar capacitat per comunicar de manera fluïda en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en l'entorn de les empreses i activitats nàutiques de l'àmbit la nàutica esportiva i d'esbarjo.

E.3. Mostra coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte en qualsevol empresa o activitat nàutica esportiva, analitzant diferents tipus de tècniques.

E.4. Gestionar adequadament empreses i activitats nàutic esportives mitjançant aplicacions informàtiques específiques.

E.5. Evidenciar coneixements sobre l'estructura, organització i gestió de ports esportius on conviuen multitud d'empreses i activitats nàutic esportives.

E.6. Mostrar coneixements sobre embarcacions esportives i la seva contractació en modalitat de xàrter ja sigui amb o sense patró i per a diferents activitats (Passeig, pesca, pràctiques, etc.)

E.7. Identificar els conceptes econòmics bàsics, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic de les empreses i activitats que es donen en un port esportiu de la zona de Maresme.

Metodologia de trabajo


1.- Sesions teòriques

1.1.- Clases magistrals: Sesions de classe expositives basades en l’explicació del professor en la que assisteixen a tots els estudiants matriculats a la assignatura.

1.2.- Conferències: Sesions presencials o transmeses en streaming, tant en les aules de la universitat com en el marc d’una altra institució, en les que uno o varios especialistas exponen sus experiencias o proyectos ante los estudiantes.

1.3.- Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials. Visites virtuals als ports esportius de l'Maresme

2.- Aprenentatge dirigit

2.1.- Debats i fòrums: Conversacions presencials i en línia. Els debats tenen una data de començament i fi i estan dinamitzats pel docent. Se tendrá en compte la participació, el contingut de les aportacions i la correcta observació de les normes d’ús.

2.2.- Estudi de casos: Dinàmica que part de l’estudi d’un cas. L’objectiu es contextualitza a l’estudiant en una situació en concret. El docent pot proponent diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els estudiants.

2.3.- Jocs de rol: Dinàmica de simulació en la que cada estudiant figura un rol especificat pel docent. Com a "rol", tindrà accés a una informació específic i haurà de “jugar” les seves bases, segons les regles del joc, per resoldre o viure la situació de referència de la dinàmica.

3.- Aprendizaje autónomo o en grupo

3.1.- Resolució d’exercicis: Activitat no presencial dedicada a la resolució d’exercicis pràctics a partir dels dades subministrats pel docent. Pot quedar englobat en el treball en grup.

3.2.- Lectura crítica d'articles: Els estudiants participen d'una hipòtesi de treball que van desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de investigació, entre les quals la lectura crítica d'articles.

3.3.- Tutories: presencials i no presencials. En aquestes últimes, l’alumnat disposa de recursos telemàtics, com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la ESCSET.

3.4.- Treball en grup: activitat cooperativa en el que cada grup d’alumnes treballa sobre un tema en particular. En la fase final proceden a su presentació devant els seus companys de classe, obrint un petit debat.

Continguts


Tema 1: El Turisme, els ports esportius i les estacions nàutiques

1.1.- El turisme en els ports esportius

1.2.- Los Puertos Deportivos y su área de influencia

1.4.- Los Puertos Deportivos y el Medio Ambiente

1.5.- Ports Esportius del Maresme

1.6.- Organismes Oficials

Tema 2: Direcció i Gestió empresarial de Ports Esportius i Estacions Nàutiques

2.1.- Àrees de negoci dels Ports Esportius

2.2.- Recursos humans

2.3.- Recursos materials

2.4.- Esdeveniments

2.4.1.- Competicions

2.4.2.- Firas

2.4.3.- Actos socials

2.5.- Programari específic de gestió

Tema 3: Activitats Físic Esportives

3.1.- Tipus d'activitats

3.1.1.- Navegació a motor

3.1.2.- Navegació a vela

3.1.3.- Regates

3.1.4.- Pesca esportiva - Modalitats

3.1.5.- Esquí nàutic

3.1.6.- Rem

3.1.7.- Busseig

3.1.8.- Altres activitats

3.2.- Escoles de Vela

3.3.- Escoles de Rem

3.4.- Escoles de busseig

Tema 4: Inspeccions, Assegurances i Normatives

4.1.- Inspecció tècnica d'embarcacions.

4.2.- perits i Comissaris d'Avaries

4.3.- Assegurances nàutics

Tema 5: Serveis i Negocis Nàutics

5.1.- Drassanes de velers

5.2.- Drassanes d'embarcacions a motor

5.3.- Compra / Venda d'embarcacions esportives

5.4.- Compara venda i gestió d'amarratges. Concessions.

5.5.- Gestories

5.6.- Varadors

5.7.- Tallers

5.8.- Botigues de Recanvis i material nàutic

5.9.- Empreses xàrter.

5.10.- Àrees d'hivernatge

5.11.- Gasolinera

5.12.- Estació MARPOL

5.13.- Altres serveis (Catering, neteja, etc.)

5.14.- Els Negocis Nàutics i els cicles econòmics

Tema 6: Titulacions i formació

6.1.- Titulacions nàutic esportives

6.2.- Sortides professionals

6.3.- Escoles de titulacions nàutic esportives

6.4.- Escoles de Titulacions Professionals nàutic esportives

Tema 7: Esdeveniments esportius: Patrocini i Organització

7.1.- Tipus d'esdeveniments esportius

7.2.- Patrocini

7.3.- Organització

Activitats d'aprenentatge


1.- Treball en grup:

Proposta de negoci nàutic Àrees de negoci, estructura, recursos personals, recursos materials, oferta de serveis, activitats empresarials, activitats esportives, fortaleses, debilitats, influència en el seu entorn, climatologia (estacionalitat), oferta complementària, màrqueting, tipologia d'usuaris, previsió d'ingressos i despeses, viabilitat de l'negoci, propostes de millora, etc.

2.- Visita al Port de Mataró

S'intentarà fer una visita en grup a l'Port de Mataró (en funció de temes sanitaris, disponibilitat, etc.)

Sistema d'avaluació


 

1.- Avaluació continuada

S'apliquen els següents percentatges:

40% Treball i presentació oral en equips.

60% Examen final. (Nota mínima requerida: 4)

En cas que la nota de l'examen final sigui inferior a 4, o bé la suma de percentatges no arribi a un 5, es podrà optar a la recuperació, sempre que s'hagi presentat a l'examen final.

 

2.- Recuperació

100% Examen

Bibliografia


Complementary

Generalidad de Cataluña: Náutica deportiva. Titulaciones náutico pesqueras http://nautica.gencat.cat/ca/nautica-esbarjo

Guía de buenas prácticas ambientales para las empresas náuticas http://www.cprac.org/various/cprac_manual_nautic/ca/content.php-id=140.htm

Guía de puertos deportivos de la Diputación de Barcelona http://www.elfar.diba.es/cil/recullwebs/wclubs.htm

Ministerio de Fomento. Titulaciones de la Marina Mercante http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/TITULACIONES

Puerto Deportivo “Marina Badalona” http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_directori&_id=1029#wlp_detall_directori

Puerto Deportivo Mataró Port de Mataró (portmataro.org)

Martínez Marín, Jesús. (2021) Fundamentos de Logística y Operatividad Portuaria. Ediciones JMM. ISBN13-978-8409278633 (Disponible via. https://n9.cl/xnvdo )