Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Jordi Saldaña Soler

Descripció


Llegir i interpretar la informació que les empreses publiquen sobre la seva situació financera i econòmica.

Conéixer fets econòmics / financers d'actualitat.

Saber utilitzar (aplicar) els instruments i indicadors que permeten analitzar, comparar i avaluar els comptes anuals d'acord amb les necessitats dels agents interessats.

Aprendre a emetre diagnòstics i confeccionar informes analítics que ajudin a conèixer el passat, entendre el present i projectar el futur d'una empresa.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Analitzar, dissenyar i implantar el pressupost d'una empresa i avaluar-ne la seva implementació.

Saber llegir / veure i interpretar informació econòmico-financera publicada als mitjans.

Determinar la situació econòmico-financera d'una empresa.

Establir els estats financers d'una empresa d'acord amb les normes comptables vigents tenint en compte les distintes normatives en funció del tamany de l'empresa, formats i models.

Proposar i aplicar un sistema d'informació financera- comptable que estudïi la formació interna de valor a l'empresa.

Raonar i opinar sobre la informació que proporcionen els estats financers.

Metodologia de trabajo


1. Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

 

2. Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l’estudi d’un cas, que serveix per contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

 

3. Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD10. Investigació i lectura crítica d’articles: Els estudiants parteixen d’una hipòtesis de treball que van desenvolupant, seguint les fades de la metodologia d’investigació, entre les quals la lectura crítica d’articles.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 

Continguts


Tema 1: La funció financera de l’empresa

1.1. El sistema financer

1.2. La funció financera de l’empresa: El objectiu financer

1.3. Principis de la funció financera

1.4. El binomi inversió-finançament

1.5. La funció del director financer

 

Tema 2: Finances Operatives: Anàlisi  i diagnòstic

2.1. El balanç: Estructura econòmica i Estructura financera

2.2. El compte de resultats

2.3. Instruments d’anàlisi financer: els ratis

2.4. NOF

2.5. El Fons de Maniobra

 

Tema 3: La gestió del circulant i la liquidesa

3.1. Inversió i finançament a curt termini

3.2. El circulant empresarial

3.3. Previsió financera

 

Tema 4: Gestió de tresoreria: El cash management

4.1. El pressupost de tresoreria

4.2. Principis i objectius del cash management

4.3. La gestió de cobraments

4.4. La gestió de pagaments

4.5. Les relacions bancàries.

 

Tema 5: La inversió empresarial

5.1. La decisió d’inversió d'una empresa.

5.2. Components d’un projecte d’inversió.

5.2.1. Pressupost d’inversions

5.2.2. Pressupost de finançament

5.2.3. Previsions d’ingressos i despeses.

5.3. La cultura de l’empresa i els projectes d’inversió

5.4. Mètodes de selecció d’inversions

5.4.1. Mètodes estàtics

5.4.2. Mètodes dinàmics

 

Tema 6: El finançament Empresarial.

6.1. Finançament a curt termini

6.2. Finançament a llarg termini

6.3. Autofinançament

6.4. Finançament d’start up

Activitats d'aprenentatge


-Activitats individuals: Es faran i entregaran activitats/exercicis per cada tema, ja sigui mentre es desenvolupa el tema o al finalitzar-lo

-Activitats grupals: Realització d'un treball grupal al finalitzar l'assignatura

Sistema d'avaluació


 L'avaluació de l'estudiant es fonamentarà en tres punts o activitats.

  1. Resolució dels exercicis plantejats al campus virtual sobre el contingut de l'assignatura (40% de la nota total). La nota mínima exigida per fer promig será 3,5
  2. Debats de 2 películes de fets d'actualitat i entrega de conclusions (10% de la nota total)
  3. Treball en equip: informe analític d'una empresa real, realitzat en equip de 3 ó 4 alumnes (20% de la nota total).
  4. Prova final (30% de la nota total). La nota mínima exigida per fer promig será 3,5

Podrà haver una prova que substituexi la realització dels exercicis d'algun tema.

La recuperació de l’assignatura només es farà sobre el 50% de la nota final corresponent a la nota de l’examen final.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

AMAT, Oriol. (2013). Análisis integral de empresas. Barcelona. Profit

Carmen Ruiz Moya, Teresa Noguera Vidal y Mª Luz Esteve Crespo (2017). Gestión Financiera. McGraw Hill

GONZÁLEZ, J. (2010). Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera

Fundamentos teóricos y aplicaciones. 3ª ed. Ediciones Pirámide

MARTÍNEZ ABASCAL, Eduardo (2012). Finanzas para directivos

McGraw-Hill

AMAT, Oriol (2008). Comprender la Contabilidad y las Finanzas (part 3 i part 5)

Editorial Gestión 2000