Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Manuel Guerris Larruy

Descripció


Les operacions dins la empresa són l’eix vertebral per poder transformar diferent tipus de recursos en productes i serveis i així mateix estan presents en totes
les funcions empresarials.


Aquesta assignatura introdueix a l’alumne en l’àmbit de la gestió de les operacions que realitzen les empreses per tal d’obtenir el producte –bé o servei- que
ofereixen al mercat.


El contingut programat inclou els coneixements necessaris que afecten a l’estratègia del sistema d’operacions i els coneixements per a gestionar el sistema.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser
necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que
s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i
recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


El estudiant com a resultat podrá:

 1. Comprendre les activitats que conformen els processos ordinaris de la unitat d’operacions en sintonia amb l’estratègia empresarial
 2. Definir i dimensionar operacions bàsiques de negoci.
 3. Assumir la necessitat de prendre decisions empresarials ètiques amb criteris de productivitat i rendibilitat

Metodologia de trabajo


La metodologia que s’emprarà estarà basada en:

 • Sessions presencials d’exposició de continguts
 • Vídeos didàctics d’exemples pràctics d’empreses i les seves operacions
 • Resolució d’exercicis plantejats als alumnes
 • Exposicions realitzades pels alumnes

Continguts


L’empresa i el subsistema d’operacions

 1. La empresa com un conjunt de sistemes
 2. Descripció dels diferents sistemes
 3. Les operacions i la seva relació amb la resta de sistemes

L’estratègia d’operacions

 1. Què són les operacions
 2. Components de les operacions
 3. Productivitat i competitivitat

Previsions

 1. Definició de previsió
 2. Components de la demanda
 3. Mètodes de previsió

Planificació i programació de la producció

 1. Diferències entre planificar i programar
 2. Disseny de la planificació agregada
 3. Mètodes bàsics de programació

Selecció i disseny del procés i distribució en planta

 1. Tipus de processos i les seves característiques
 2. Avantatges i inconvenients
 3. Distribució en planta

Capacitat a llarg termini

 1. Desafiaments de la capacitat a llarg termini
 2. Mètodes de definició
 3. Desafiaments de la decisió de localització de entitats productives
 4. Mètodes de localització

Estratègies de producció

 1. Fabricació en projectes
 2. Fabricació en taller
 3. Fabricació en procés
 4. Lean production

Gestió de la qualitat i millora contínua

 1. Què és la qualitat
 2. El procès de qualitat
 3. El procès de millora contínua

Aprovisionament i gestió de stocks

 1. Tipus de stocks i funcions
 2. La funció d’aprovisionament
 3. Mètodes de gestió de stocks
 4. El MRP

Estratègies de la distribució

 1. DRP
 2. ECR, CPRF

Gestió de projectes

 1. Què és un projecte
 2. Definició bàsica d’un projecte
 3. Control d’un projecte

Activitats d'aprenentatge


Les activitats que es desenvoluparan durant el curs són:
- Exercicis de clase
- Treball en grup sobre l'anàlisis d'una empresa desde el punt de vista de les operacions

Sistema d'avaluació


L’assignatura estarà composada i avaluada segons els diferents conceptes:
EF: Examen de conceptes teòrics i pràctics
AE: Activitats i exercicis plantejats als alumnes
TG: Treball grupal
La nota final (NF) es calcularà mitjançant l’expressió NF=0,55 EF+0,15 AE+0,3 TG. Per superar satisfactòriament l’assignatura, EF haurà de ser igual o
superior a 5 sobre 10 i NF igual o superior a 5 sobre 10. En cas que no es compleixin alguna de les condicions anteriors, l’alumne podrà exercir el seu dret de
recuperació.
Recuperació: Només es podrà recuperar la nota de l'examen final (55%). Caldrà una nota mínima de 5 sobre 10 per poder realitzar el promig de
qualificacions. És a dir, en la recuperació es mantenen les mateixes variables (examen i avaluació continuada) amb les mateixes ponderacions.
Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Les competències s’avaluaran de la següent forma:
Competència Mètode d’avaluació
G1 Nota G1= TG
G4 Nota G4= TG
G5 Nota G5= TG
E3 Nota E3= EF

E10 Nota E10= AE

Bibliografia


Bàsic

Domínguez Machuca / Álvarez Gil / García González / Ruíz Jiménez: Dirección de Operaciones. Aspectos tácticos en la producción y los servicios.
Mc. Graw-Hill. Madrid, 1995.

Domínguez Machuca / Álvarez Gil / García González / Ruíz Jiménez: Dirección de Operaciones. Aspectos estratégicos en la producción y los
servicios. Mc. Graw-Hill. Madrid, 1995.

Heizer / Render: Dirección de la producción. Decisiones estratégicas. (Onceava edición). Prentice Hall. Madrid, 2015.

Heizer / Render: Dirección de la producción. Decisiones tácticas. (Onceava edición). Prentice Hall. Madrid, 2015

Heizer/Render/ Munson. Principles of Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, Global Edition 2020