Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Ivette Fuentes Molina
Aleksander Kucel 

Idiomes d'impartició


Classes en castellà: Castellà (80%), anglès (20%)

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E1_Interpretar conceptes econòmics bàsics i el reaonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic

   

 • E9_Utilitzar les eines matemàtiques i eines avançades d'estadística per a la presa de decisions i pel contrast d'hipòtesis econòmiques vàries

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


L’assignatura Anàlisi de l’Entorn Macroeconòmic forma part de la introducció als fonaments de l’anàlisi macroeconòmica. L'objectiu de l'assignatura és oferir una visió del funcionament de l'economia als mercats de béns i serveis i als mercats financers. La finalitat és que l'estudiant adquireixi una visió rigorosa i actualitzada dels principals problemes i perspectives de la macroeconomia.

L'anàlisi macroeconòmica s'emfatitza analitzant les variables fonamentals que afecten les economies modernes: creixement sostenible de l'economia i respectant al medi ambient, inflació i deflació, ocupació i atur, finances públiques i equilibri exterior, així com l'anàlisi de les polítiques econòmiques, especialment polítiques de demanda i d'oferta necessàries per l'estabilitat i el desenvolupament dels països.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur per aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 • Analitzar l'entorn macroeconòmic i avaluar les polítiques econòmiques i monetàries.
 • Comprendre i aplicar els conceptes fonamentals i les lleis que regeixen l'economia de mercat: demanda i oferta de mercat, preus i quantitats d'equilibri, elasticitats, etc.
 • Comprendre i aplicar els conceptes bàsics de la probabilitat i la inferència estadística, dels càlculs estadístics bàsics i de les eines informàtiques que els faciliten.
 • Dominar els aspectes matemàtics i estadístics de problemes econòmics i /o de l'empresa per a la presa de decisions.
 • Identificar i interpretar models matemàtics simples aplicables a l'economia.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classes magistrals: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor/a en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris:  Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercici i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. Introducció

 • La importància de la macroeconomia.
 • Agregats macroeconòmics (PIB, atur, inflació, etc.).
 • Classificació dels models macroeconòmics.

Tema 2. Mercat de béns i serveis (IS)

 • La demanda de béns.
 • La determinació de la producció en l’equilibri.
 • Inversió igual a l’estalvi.
 • Les polítiques fiscals.

Tema 3. Els mercats financers (LM)

 • La demanda de diners.
 • La determinació del tipus d’interès.
 • Dos formes d’examinar l’equilibri macroeconòmic.

Tema 4. Els mercats de béns i serveis i financers junts: El model  IS-LM

 • La corba IS.
 • La corba LM.
 • Anàlisi conjunta de les corbes IS i LM.
 • La política fiscal i la política monetària.
 • El model IS-LM i la trampa de liquidés.

Tema 5. Las expectatives

 • Canvis de les polítiques econòmiques derivats a les expectatives.
 • Inflació esperada, productivitat esperada, impostos esperats etc.

Tema 6. El mercat de treball (mig termini)

 • La determinació dels salaris.
 • La determinació dels preus.
 • La taxa natural d’atur.
 • La dona en el mercat de treball

Tema 7. Anàlisi agregada: el modelo de OA-DA

 • La oferta agregada.
 • La demanda agregada.
 • El equilibri a curt i mig termini.
 • Els efectes de la política monetària.
 • Els efectes de la política fiscal.

Tema 8. Model de Solow.

 • La funció de consum.
 • La acumulació del capital.
 • Creixement de la població.
 • El Fons de Carboni per a una Economia Sostenible (FES-CO2)

Activitats d'aprenentatge


Les classes combinen la teoria econòmica amb els exemples empíric. L'assistència a totes les sessions és essencial per entendre el material de la assignatura. Assistència significa participació activa en les sessions presencials i estudi autònom fora de l’aula. Durant el trimestre els alumnes desenvoluparan un treball empíric relacionat amb situació macroeconòmica d'un país, simulant una situació real on els coneixements teòrics serviran per assolir els reptes del treball. 

Els seminaris s'imparteixen en format presencial. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una aplicació pràctica de la realitat econòmica i en la qual la participació de l'estudiant és clau per ponderar la capacitat d'aplicar els conceptes teòrics al marc de la política econòmica actual.

 

Sistema d'avaluació


Sistema de evaluació

Percentage

Evaluació continua

30% (no recuperable). Presentació oral, activitats, exercicis, casos d'estudi, etc.

Treball final en grup

20% (recuperable)

Examen final

50% (recuperable)

Els alumnes hauran d’aprovar cada part del curs per separat per aprovar tot el curs (treure més d’un 5 sobre 10 a cada ítem) .

 

Recuperacions

Els alumnes que hagin suspès l’assignatura tindran dret a la recuperació de l’examen final. És necessari tenir un 5/10 en l'examen de recuperació perquè sigui ponderat amb la resta de notes de l'avaluació.  

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

BLANCHARD, O., A. Amighini, & F. Giavazzi (2017) “Macroeconomía”. Editorial: Pearson Educación; Séptima Edición, Madrid. 

MANKIW, Gregory N. (2020), “Macroeconomía”. Editorial: Antoni Bosch; Décima Edición, Barcelona.

Complementary

DORNBUSCH, R., S. FISCHER, & R. STARTZ, (2010) “Macroeconomía”. Editorial: McGraw-Hill; Décima Edición, Madrid. 

Azmat, G., & Petrongolo, B. (2014). Gender and the labor market: What have we learned from field and lab experiments?. Labour Economics, 30, 32-40.