Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Màrian Buil Fabregà
Alexandra Masó Llorente 
Federico Prats Salmurri 
John Enrique Correa Pinzón 

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E7_Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores establint principis de responsabilitat social en la gestió i integrant la prespectiva de gènere com a indicadors de qualitat i innovació.

   

 • E10_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci.

 • E11_Analitzar i valorar adequadament l'entorn científico-tecnològic i econòmic, tant per buscar oportunitats innovadores com per establir els processos necessaris per adaptar l'organitzacio a aquest entorn.

   

 • E12_Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn operatiu com a un projecte i establint pautes a llarg plaç i a gran escala

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G3_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

Descripció


L'objectiu general de l'assignatura és generar noves idees de negoci o línies de negoci innovadores i plantejar el seu model de negoci. 

 

Resultats d'aprenentatge


- Avaluar oportunitats que poden ser transformades en negocis viables.

- Desenvolupar de manera creativa processos innovadors de nous conceptes de negocis i/o productes/serveis.

- Crear un Producte Mínim Viable (PMV) del producte/servei per testejar el mercat

- Implementar una idea de negoci tenint en compte l'anàlisi del context 

Metodologia de treball


 

Sessions teòriques 

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD2. Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a l'aula de la universitat com en el marc d'una alta institució, en les que un o vais especialistes  exposen  experiències o projectes als estudiants. 

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de recolzament a les classes presencials 

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts i demostraciones dels eixos temàtics de las assignatures. Aquestes càpsulas están integrades en l'estructura de l'asignatura i serveixen als estudiantes per revisar antes vegades com vulguin les idees o propostes que el professor necessita destacar de les classes. 

Aprenentatge autònom 

MD10. Investigación i lectura crítica d'articles. Els estudiants partiexen d'una hipòtesi de treball que van desenvolupant, seguint les fases de la metodologia d'investigació entre les quals la lectura crítica d'articles 

MD11. Tutories no presencials: per les quals els alumnes disposaran de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la ESCSET.

Aprenentatge

dirigit 

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permiten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la què la participació de l'estudiant és clau. 

MD6. Debate i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura busqui. Els debate tenen una data d'inici i finalització i están dinamitzades pel professor.  

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


TEMA 1: IDEA DE NEGOCI VS OPORTUNITAT DE NEGOCI

1.1 Generació d'idees de negoci, tendències i sostenibilitat

1.2 Eines per l’anàlisi del mercat: competència i segments de clients

1.3 Proposta de valor i MVP

TEMA 2: INTRODUCCIÓ A LA PREPARACIÓ D'UN BUSINESS PLAN

2.1 Objectius del Business Plan

2.2 Crear un Business Plan Atractiu. Per a qui?

2.3 Components genèrics: El Resum Executiu

2.4 Components genèrics: Descripció de l'Empresa

TEMA 3: PLA DE MÀRQUETING

3.1 El Pla de Màrqueting desde la perspectiva del cliente (4C’s)

3.2 El pressupost de màrqueting

3.3 El pla de vendes

3.4 KPI i Mètriques de màrqueting

TEMA 4: PLA D'OPERACIONS I PROCESSOS

4.1 Estratègia operativa

4.2 Cadena de subministrament

4.3 Macro i micro processos

4.4 El pressupost d’operacions

4.5 KPI i Mètriques d’operacions

TEMA 5 : PLA D’ORGANITZACIÓ

1. Organigrama

2. Llocs de treball i funcions

3. Política retributiva

4. Valoració econòmica del pla de recursos humans

TEMA 6: PLA JURIDICO-FISCAL

6.1 Formes jurídiques

6.2 Tràmits per la constitució de l’empresa

6.3 Normativa general i específica del negoci

TEMA 7: PLA ECONÒMIC I FINANCER

7.1 Objectius del pla Econòmic i Financer

7.2 El Compte d'explotació

7.3 El Balanç de situació

7.4. Els fluxos de caixa (operacions + inversions + finançament)

TEMA 8: MÈTODES DE FINANÇAMENT D'UNA STARTUP

8.1 El capital risc (Business Angels i Venture Capitalist)

8.2 Finançament Públic

8.3 Quina és la millor finançament per a la meva empresa?

TEMA 9: COMUNICACIÓ DE PROJECTES EMPRENDEDORS

9.1 Consells per una bona comunicació

9.2 Eines per una presentació efectiva

9.3 Pràctica de comunicació

Activitats d'aprenentatge


- Idear una solució innovadora per una necessitat de mercat 

- Validar la idea de negoci mitjançant la creación i validació d'un MVP 

- Desenvolupar el llançament de la idea de negoci

- Descriure l'escalabilitat i impacte del negoci

- Dissenyar el pla financer del negoci

Sistema d'avaluació


 

Avaluació Percentatge
SE2. Treballs  individuals i/o en grup: entregues puntuals. Contingut complet i ajustat al sol.licitat. Qualitat en la presentació 50%
SE 3. Exposicions: Distribució equitativa dels temes a presentar entre els membres de l'equip

20%

SE4. Examen : De desenvolupament d'idees aplicat a conceptes apresos 30%

L'examen final de trimestre suposa el 30% de la nota i podrà estar format tant per part teòric, tipus test o anàlisi de casos d'empreses. 

Es necessita tenir entregades i puntuades totes les activitats del trimestre per poder presentar-se a l'examen. 

Es necessita una nota mínima de 5 sobre 10 per aprovar l'examen i l'assignatura.

A la recuperació només es podrà realitzar l'examen final que computarà el 30% de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de les activitats realitzades durant el trimestre.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO es pot presentar a la recuperació.

 

Bibliografia


Bàsic

Reis, E. (2011). The lean startup. New York: Crown Business, 27.

Rogers, E. M. (2010). Diffusion of innovations. Simon and Schuster.

Sinek, S. (2009). Start with why: How great leaders inspire everyone to take action. Penguin.

https://steveblank.com/2013/11/08/a-new-way-to-look-at-competitors/

https://hbswk.hbs.edu/item/clay-christensens-milkshake-marketing

Complementary

The Successful Business Plan: Secrets and Strategies by R. Abrams and E. Kleiner (2010)

Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (2005) Valuation: Measuring and Managing the Value of the Companies.

Blank. S & Dorf. B. (2012). The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company

Podcast 

https://www.nytimes.com/2019/08/29/podcasts/the-daily/uber-profit.html