Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre:2

Crèdits: 5

Professorat: José Luís Martínez Fernández

Descripció


El contingut d’aquesta assignatura pretén donar a conèixer de forma pràctica el marc legal, les normes tècniques i els procediments empleats per dur a terme l’activitat d’auditoria.

No es pretén aconseguir formar tècnics i experts auditors, cosa que només s’adquireix amb l’experiència i una adequada formació continuada, però sí conèixer la utilitat dels informes d’auditoria, les responsabilitats dels auditors, les tècniques que utilitza en la realització de la seva activitat, etc.

En acabar l'assignatura els alumnes coneixeran la funció de l'auditor i el paper que juga l'auditoria de comptes en la fiabilitat dels estats financers de les empreses.

COVID-19

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Conèixer la funció de l'auditor i el paper que juga l'auditoria de comptes en el manteniment de les empreses. Això implica tenir coneixement de:

 

a) Normes d'auditoria

b) La importància del Control Intern

c) El Desenvolupament d'una Auditoria externa, l'Evidència, principals procediments que es realitzen en les àrees més importants.

d) Documentació de l'Auditoria, papers de treball, el Balanç de Situació en diferents partides, Actiu no corrent i corrent, Patrimoni net, Passiu no corrent i corrent. Compte de pèrdues i guanys, ingressos i despeses.

e) Tancament de l'Auditoria i altres temes, situació fiscal, Auditoria interna, esdeveniments posteriors.

f) Informe d’Auditoria de comptes anuals i altres tipus d’informes.

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD2. Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en les quals un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 2 i 3 persones). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor.

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

Continguts


Tema 1

L'entorn legal de l'auditoria.

 

Conèixer els aspectes més rellevants de la llei i el reglament d'auditoria.

 

Tema 2

 

Normes d'auditoria (de caràcter general, sobre l'execució del treball i sobre l'elaboració d'informes)

 

Conèixer les principals normes d'auditoria , principalment aquelles que fan referència a l'execució el treball i a l'elaboració de l'informe.

 

 

Tema 3

 

 

 

 

Tema 4

 

 

 

 

Tema 5

 

 

 

 

 

El Control Intern.

 

Conèixer què significa " Control Intern" i la importància d'aquest concepte en el desenvolupament de l'auditoria.

 

Desenvolupament d'una auditoria: Planificació i Revisió analítica.

 

Conèixer la importància de la Planificació i la revisió analítica . Realitzar casos pràctics de revisió analítica .

 

 

Informes d'auditoria.

 

Conèixer els diferents tipus d'informes i excepcions d'auditoria. El principal objectiu és saber interpretar un informe d'auditoria i redactar-ho en funció de les conclusions obtingudes desprès de realitzar els procediments d’auditoria.

 

Activitats d'aprenentatge


 • Classes magistrals. Presentació ppt.
 • Exercicis pràctics
 • Comentaris i debats sobre noticies d’actualitat per cada tema
 • Treball en grups d’anàlisi i síntesi de determinades temàtiques.
 • Realització de tutories individuals o en grup.
 • Recerca i/o utilització de material (documents, publicacions, articles, vídeos, etc.) per a determinats temes.
 • Estudi i anàlisi de material exemple.
 • Es valorarà realitzar visites externes i/o sessions amb professionals.

Sistema d'avaluació


L'examen final suposa el 70%/75% de la nota final i consistirà en un examen test i un cas pràctic que consistirà en la realització d’un informe d’auditoria.

El 25%/30% que resta es formarà a partir dels treballs i casos pràctics que es tenen que realitzar durant el trimestre.

Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades.

L'assignatura necessita la participació per part de l'alumne.

En resum l’avaluació de l’assignatura serà:

 1. Exercicis i treballs entregats durant el trimestre                  25 % / 30%
 2. Examen final – Test i Cas pràctic                                         70% / 75 %

En el període de recuperació només hi ha opció de recuperar:

 1. Examen final – Test i Cas pràctic                 70% / 75 %