Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre:3

Crèdits: 5

Professorat: Vera Butkouskaya

Descripció


Aquest mòdul és un curs d'introducció a l'anàlisi web i el comportament dels clients en línia. Una combinació d’enfocament teòric i pràctic (pràctic) garanteix que els estudiants que acabin aquest mòdul entenguin com es poden recopilar les dades dels clients i prendre decisions bàsiques en línia. Podran aplicar aquests coneixements en un departament de Màrqueting o Analítica web.
El contingut del curs proporciona recomanacions específiques per crear una estratègia accionable, aplicar tècniques analítiques correctament, resoldre reptes com mesurar xarxes socials i campanyes multicanal, assolir un èxit òptim aprofitant l’experimentació i emprant tàctiques per escoltar realment els vostres clients.

Resultats d'aprenentatge


Després de completar amb èxit aquest mòdul, els estudiants estaran més familiaritzats amb els mercats en línia basats en dades, la recopilació i l'anàlisi intel·ligents de dades. 

Després d’acabar el curs, els estudiants podran:

 • entendre el paper de l’anàlisi web a l’empresa.
 • mesurar i analitzar els paràmetres i el comportament dels usuaris dins d’una pàgina web.
 • comunicar recomanacions sobre aquests paràmetres per millorar el rendiment de la pàgina web.

Metodologia de trabajo


Les sessions es construeixen al voltant de la discussió activa de les teories i la seva aplicació directa a casos de la vida real i exercicis pràctics. L’estudi fora de classe serà un procediment estàndard en aquesta classe.

Continguts


Tema 1. El paper de l'anàlisi web

 • Transformació digital
 • El paper de l'anàlisi web

Tema 2. Estratègia WebAnalytics

 • Marc de mesura
 • Estratègia d’anàlisi web

Tema 3. WebAnalytics 2.0

 • WebAnalytics 2.0
 • Viatge en línia del client

Tema 4. Dades i eines

 • Recollida i tractament de dades
 • Segmentació de dades

Tema 5. Informes i informar

 • Tipus d'informes
 • Informar de conversions multicanal

Tema 6. Anàlisi i optimització

 • Estadístiques accionables
 • Proves i experimentació

Activitats d'aprenentatge


Sessions teòriques

 • MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
 • MD2. Conferències. Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en què un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
 • MD3. Presentacions. Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit

 • MD5. Seminaris. Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
 • MD6. Debats i fòrums. Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor
 • MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l’estudi d’un cas, que serveix per contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.
 • MD8. Jocs de rol. Dinàmica de simulació en què cada estudiant figura un paper especificat pel professor. Com a "rol", tindrà accés a una informació específica i ha de "jugar" les seves bases, segons les regles del joc, per resoldre o vivenciar la situació de referència de la dinàmica.

Aprenentatge autònom

 • MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.
 • MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Sistema d'avaluació


L'avaluació consistirà en l'avaluació continuada i amb els següents percentatges:

 • • 10%: Participació i actitud (no recuperable). S'haurà d'assistir un 80% de les sessions.
 • • 60%: Treball grupal o individual escrit. Qualsevol no lliurament del treball grupal suposarà una nota de 0 d'aquesta part i en cas de fer presentació oral del treball no es podrà fer.
 • • 30%: Examen final (recuperable). Cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per poder computar la resta d'ítems d'avaluació.

Caldrà treure una nota mínima de 5 en l'examen final i en el treball per poder fer la mitjana de la nota de l'assignatura. En cas contrari, aquells i aquelles alumnes que no arribin a la nota mínima a l'examen o el promig del curs no sigui superior a 5 sobre 10, caldrà que vagin a recuperació.

Recuperació:

En el cas que un estudiant hagi suspès, podrà anar a la recuperació de l'examen final.

Un alumne que no s'hagi presentat de l'examen a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Avinash Kaushik (2009). Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity. - Wiley.

Google Analytics Academy (Online Resource) - https://analytics.google.com/analytics/academy/.

Materials in Campus Virtual