Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre:4

Crèdits: 6

Professorat: Marian Buil Fabrega

Descripció


Aquesta assignatura és el reconeixement intern a les activitats dutes a terme per l’estudiantat que acreditin el seu recorregut emprenedor.

L'itinerari emprenedor consta de 6 activitats curriculars i extra curriculars obligatòries que es poden dur a terme al llarg dels 4 o 5 cursos corresponents a l'etapa de formació universitària. És a dir, NO és una assignatura optativa que es cursi en un trimestre en un horari concret. Les activitats proposades es poden distribuir en dos, tres o quatre cursos acadèmics segons el ritme de treball de l'estudiant. 

Pots consultar les 6 activitats en la infografia del curs (obrir en aquest link: https://drive.google.com/file/d/1oAMjSq3ZSqFMJGCmAJWpEX-C72cz3Xkz/view?usp=sharing). Les activitats estan dividides en tres colors : BLAUS, VERMELLS i  GROCS seguint el contingut de l'assignatura 

Les activitats poden ser organitzades per Tecnocampus o d'altres entitats reconegudes en l'àmbit d'emprenedoria o la innovació.


 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Posar en pràctica les competències emprenedores adquirides a través de workshops, concursos, premis o altres esdeveniments 

Ser capaç de traslladar el coneixement emprenedor adquirit a altres joves emprenedors amb inquietuds emprenedores

Ampliar la xarxa de contactes en l'àmbit de l'emprenedoria i innovació per facilitar el desenvolupament de projectes innovadors

Desenvolupar un projecte innovador propi o aliè que incorpori innovació al mercat de manera sostenible

Metodologia de trabajo


Clases teóricas

MD2. Conferencias: Sesiones presenciales o transmitidas en streaming, tanto en las aulas de la universidad como en el marco de otra institución, en la que uno o varios especialistas exponen sus experiencias o proyectos ante los estudiantes.

MD4. Cápsulas de vídeo: Recurso en formato vídeo, que incluye contenidos o demostraciones de los ejes temáticos de las asignaturas. Estas cápsulas están integradas en la estructura de la asignatura y sirven a los estudiantes para revisar tantas veces como sea necesario las ideas o propuestas que el profesor necesita destacar de sus clases.

Aprendizaje dirigido

MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos de trabajo (entre 14 y 40). Son sesiones relacionadas a las sesiones presenciales de la asignatura que permiten ofrecer una perspectiva práctica de la asignatura y en la que la participación del estudiante es clave.

MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de un caso, que sirve para contextualizar al estudiante en una situación en concreto, el profesor puede proponer diferentes actividades, tanto a nivel individual como en grupo, entre sus estudiantes.

MD8. Juegos de rol: Dinámica de simulación en el que cada estudiante figura un papel especificado por el profesor. Como "rol", tendrá acceso a una información específica y debe "jugar" sus bases, según las reglas del juego, para resolver o vivenciar la situación de referencia de la dinámica.

Aprendizaje autónomo

MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad no presencial dedicada a la resolución de ejercicios prácticos a partir de los datos suministrados por el profesor.

MD11. Tutorías no presenciales: para que el alumno dispondrá de recursos telemáticos como el correo electrónico y los recursos de la intranet del ESCSET.

Continguts


  1. Eines d'innovació i emprenedoria (Assignatures dels graus de l'ambit de coneixement d'emprenedoria i innovació i/o MOOC Innotools 2.0) 
  2. Competències emprenedores ( ACTIVITATS DE COLOR BLAU : Competències emprenedores i Mentor@ Joves emprened@rs) 
  3. Ecosistema emprenedor ( ACTIVITATS DE COLOR VERMELL : Accelera la teva Xarxa emprenedora i Repte emprenedor)
  4. Projecte innovador ( ACTIVITATS DE COLOR GROC :Projecte propi i infografia) 
  5. Conferències i networking en l'àmbit de l'emprenedoria i innovació

Activitats d'aprenentatge


  • Quant a les activitats curriculars:

Fan referència a les matèries obligatòries en l'àmbit de coneixement d'emprenedoria i innovació dels diferents graus del Tecnocampus on s'hagin posat en pràctica eines d'emprenedoria i innovació. En el cas que es tracti d'un grau on no hi hagin assignatures de l'àmbit, l'estudiantat realitzarà el MOOC Inntools 2.0.  

  • Quant a les activitats de Competències emprenedores:

Competències emprenedores: Hi ha de diferents nivells, des de les més bàsiques quant a activitats d'autoconeixement, de comunicació,... ; d'altres més específiques sobre ús de la tecnologia, xarxes, models de gestió,... . Les activitats concretes on desenvolupar competències emprenedores seran triades per l'estudiant segons perfil, inquietuds i projecte que desenvolupa. L'estudiantat haurà d'evidenciar l'adquisició de les competències emprenedores a través del resultat d'aprenentatge obtingut en cada workshop realitzat. L'evidència cal que demostri la proactivitat de l'estudiantat en les activitats escollides i la millora de les competències emprenedores. 

Mentor@ a JOves emprened@rs: Un cop finalitzades les activitats per desenvolupar competències emprenedores, estaràs a punt per ser mentor/a en programes com per exemple: Projectes emprenedors d'estudiants de Batxillerat i Cicles, Horitzons, altres programes de voluntariat en Emprenedoria, Camp d'Innovació Social.

  • Quant a les activitats de l'Ecosistema emprenedor:

Accelera la teva Xarxa emprenedora: Demostra l'evolució ( creixement ) del teu Social Selling Index (SSI LinkedIn) en l'àmbit de l'emprenedoria i la innovació. 

Repte emprenedor: Participa en Hackatons, Challenges, Concursos i Premis nacionals o internacionals en l'àmbit de l'emprenedoria i la innovació. 

  • Quant a Projectes innovadors:

Projecte propi : Resum executiu del pla d'empresa del projecte emprenedor o intraemprenedor realitzat

Infografia emprenedora: Sintetitzar tot l'itinerari emprenedor propi de manera gràfica i visual

  • Quant a les activitats de Conferències i Networking: 

Assistència a jornades, conferències esdeveniments de networking en l'àmbit de  l'emprenedoria i la innovació. L'evidència és el registre d'entrada, una fotografia on es vegi l'estudiantat dins l'acte i l'aportació de l'esdeveniment al teu perfil emprenedor

Sistema d'avaluació


 

10% Assignatura curricular en l'àmbit de  l'emprenedoria i la innovació

10% Competències emprenedores 

10% Mentor@ a Joves emprened@rs

10% Accelera la teva Xarxa emprenedora

20% Repte emprenedor

30% Projecte propi

10% Infografia emprenedora