Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:1

Crèdits: 3

Professorat: Manuel Guerris Larruy

Descripció


Gestió d'Inventari. 

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


  • Entendre la importància de la gestió de les cadenes de subministrament com a avantatge competitiu.
  • Conèixer els conceptes claus de la funció logística a les organitzacions
  • Conèixer els models d'inventari i la seva implicancia en costos

Metodologia de trabajo


Lliçons de caràcter expositiu Presentacions orals de temes, casos, exercicis i treballs Aprenentatge col·laboratiu.

Continguts


  • Principis, models i tècniques per planificar, analitzar i controlar sistemes d'inventari com un mitjà per gestionar economies d'escala i incerteses de l'entorn.
  • Anàlisi de models d'inventari deterministes i estocàstics i les seves aplicacions en les indústries manufactureres i minoristes.
  • S'estudiaran en profunditat temes com: els tipus de demanda, la funció dels inventaris, els nivells de decisió respecte a la política d'inventaris, diferents classificacions dels inventaris, els costos totals.

Activitats d'aprenentatge


Lliçons de caràcter expositiu Presentacions orals de temes, casos, exercicis i treballs Aprenentatge col·laboratiu.

Sistema d'avaluació


  • Participació a classe  30%  
  • Examen final  70%  

Bibliografia


Bàsic

Escudero S., María J. (2019). Logística de almacenamiento.  2.ª ed..Barcelona, Ediciones Paraninfo, S.A.

AECOC. (2015). El Libro Rojo de la Logística. Barcelona, Colección aecocempresas.

Flamarique, S. (2019). Manual de Gestión de Almacenes. Barcelona, Editorial Marge Books.

Flamarique, S. (2018). Gestión de existencias en el almacén. Barcelona, Editorial Marge Books,