Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Manuel Guerris Larruy
Pedro Estruga Camacho 

Competències


Competències bàsiques
 • CB6-Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

Competències específiques
 • CE3. Planificar l'anàlisi en els entorns de negoci, locals i globals, per tal d'avançar-se a les noves oportunitats de mercat susceptibles de ser transformades en productes comercials

 • CE5. Dissenyar i posar en marxa sistemes logístics, valorant les diferents alternatives possibles, les restriccions tècniques i de recursos i tenint en compte la direcció i gestió coordinada al llarg de la cadena de subministrament.

 • CE6. Avaluar el rendiment de tot el sistema logístic, tenint en compte el compliment / no dels objectius de qualitat, cost i servei planificats per detectar i prioritzar àrees de millora.

 • CE7. Gestionar (planificar, programar i controlar) el flux de materials i informació (flux de la cadena de subministraments) a través de l'adreça i gestió coordinada de les àrees de compres, producció i distribució física de l'empresa. 

Competències transversals
 • CT1. Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional en el context de la logística, la cadena de subministraments i els negocis marítims.

 • CT2. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc. 

 • CT3. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves. 

Descripció


Gestió d'Inventari. 

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Entendre la importància de la gestió de les cadenes de subministrament com a avantatge competitiu.
 • Conèixer els conceptes claus de la funció logística a les organitzacions
 • Conèixer els models d'inventari i la seva implicancia en costos

Metodologia de treball


Lliçons de caràcter expositiu Presentacions orals de temes, casos, exercicis i treballs Aprenentatge col·laboratiu.

Continguts


 • Principis, models i tècniques per planificar, analitzar i controlar sistemes d'inventari com un mitjà per gestionar economies d'escala i incerteses de l'entorn.
 • Anàlisi de models d'inventari deterministes i estocàstics i les seves aplicacions en les indústries manufactureres i minoristes.
 • S'estudiaran en profunditat temes com: els tipus de demanda, la funció dels inventaris, els nivells de decisió respecte a la política d'inventaris, diferents classificacions dels inventaris, els costos totals.

Activitats d'aprenentatge


Lliçons de caràcter expositiu Presentacions orals de temes, casos, exercicis i treballs Aprenentatge col·laboratiu.

Sistema d'avaluació


 • Participació a classe  30%  
 • Examen final  70%  

Bibliografia


Bàsic

Escudero S., María J. (2019). Logística de almacenamiento.  2.ª ed..Barcelona, Ediciones Paraninfo, S.A.

AECOC. (2015). El Libro Rojo de la Logística. Barcelona, Colección aecocempresas.

Flamarique, S. (2019). Manual de Gestión de Almacenes. Barcelona, Editorial Marge Books.

Flamarique, S. (2018). Gestión de existencias en el almacén. Barcelona, Editorial Marge Books,