Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:1

Crèdits: 3

Professorat: Jordi Civit Garcés

Descripció


Negoci Internacional, Compres i Aprovisionament. 

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


Mitjançant la construcció d’un projecte real,  els alumnes aprendran els mètodes necessaris per desenvolupar la gestió de compres a nivell internacional.

Metodologia de trabajo


La metodologia docent es basarà en l'aprenentatge per projecte, en el qual cada alumne aprendrà l'aplicació dels mètodes i eines exposats mitjançant el desenvolupament d'un projecte real implantable que contingui els aspectes més destacats de l'assignatura.

Com a alternativa al projecte aplicat, es pot dur a terme un projecte de recerca.

Continguts


 • Les sessions presencials s’exposarà el model de gestió basat en la metodologia del Category Management aplicat a l'àmbit específic de la contractació internacional.

  També s’exposaran píndoles teòriques sobre els següents temes relacionats:

 • Estratègia de negoci i entorn internacional
 • Investigació de mercats
 • Cerca i selecció de proveïdors
 • Negociació
 • Anàlisi de despesa
 • Desglossament de costos
 • Anàlisi de proveïdors
 • Gestió del risc

Activitats d'aprenentatge


La metodologia docent es basarà en l'aprenentatge per projecte, en el qual cada alumne aprendrà l'aplicació dels mètodes i eines exposats mitjançant el desenvolupament d'un projecte real implantable que contingui els aspectes més destacats de l'assignatura.

Com a alternativa al projecte aplicat, es pot dur a terme un projecte de recerca.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'ús de l'assignatura es realitzarà mitjançant la qualificació del projecte dut a terme que es presentarà al final de l'assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Casanovas V., A. (2016). Estrategias Avanzadas de Compras y Aprovisionamientos: Lean Buying y Outsourcing. 1era. ed. Profit Editorial.

Escudero S., María J. (2019). Gestión de compras. 2da. ed. Ediciones Paraninfo, S.A.

Martínez V., J.F. (2018). Negociación internacional. Ediciones Paraninfo, S.A.

Complementary

Material realitzat per professors

Articles recomanats

Llamazares G.L., O. (2020). Guía Práctica de los Incoterms 2020. 1era. ed. Global Marketing.