Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Jordi Civit Garcés
Jairo David Ramos Pérez 

Competències


Competències bàsiques
 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Competències específiques
 • CE2. Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades a l'entorn de la cadena de subministraments i els negocis logístics i marítims.

 • CE3. Planificar l'anàlisi en els entorns de negoci, locals i globals, per tal d'avançar-se a les noves oportunitats de mercat susceptibles de ser transformades en productes comercials

 • CE4. Gestionar estratègicament els processos d'innovació empresarial en la cadena de subministraments i el negoci marítim, des del diagnòstic fins a la seva aplicació, sent capaç d'alinear recursos, capacitats i habilitats per a posar-los en pràctica

 • CE5. Dissenyar i posar en marxa sistemes logístics, valorant les diferents alternatives possibles, les restriccions tècniques i de recursos i tenint en compte la direcció i gestió coordinada al llarg de la cadena de subministrament.

 • CE7. Gestionar (planificar, programar i controlar) el flux de materials i informació (flux de la cadena de subministraments) a través de l'adreça i gestió coordinada de les àrees de compres, producció i distribució física de l'empresa. 

Competències transversals
 • CT1. Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional en el context de la logística, la cadena de subministraments i els negocis marítims.

 • CT2. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc. 

 • CT3. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves. 

Descripció


Negoci Internacional, Compres i Aprovisionament. 

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


Mitjançant la construcció d’un projecte real,  els alumnes aprendran els mètodes necessaris per desenvolupar la gestió de compres a nivell internacional.

Metodologia de treball


La metodologia docent es basarà en l'aprenentatge per projecte, en el qual cada alumne aprendrà l'aplicació dels mètodes i eines exposats mitjançant el desenvolupament d'un projecte real implantable que contingui els aspectes més destacats de l'assignatura.

Com a alternativa al projecte aplicat, es pot dur a terme un projecte de recerca.

Continguts


 • Les sessions presencials s’exposarà el model de gestió basat en la metodologia del Category Management aplicat a l'àmbit específic de la contractació internacional.

  També s’exposaran píndoles teòriques sobre els següents temes relacionats:

 • Estratègia de negoci i entorn internacional
 • Investigació de mercats
 • Cerca i selecció de proveïdors
 • Negociació
 • Anàlisi de despesa
 • Desglossament de costos
 • Anàlisi de proveïdors
 • Gestió del risc

Activitats d'aprenentatge


La metodologia docent es basarà en l'aprenentatge per projecte, en el qual cada alumne aprendrà l'aplicació dels mètodes i eines exposats mitjançant el desenvolupament d'un projecte real implantable que contingui els aspectes més destacats de l'assignatura.

Com a alternativa al projecte aplicat, es pot dur a terme un projecte de recerca.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'ús de l'assignatura es realitzarà mitjançant la qualificació del projecte dut a terme que es presentarà al final de l'assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Casanovas V., A. (2016). Estrategias Avanzadas de Compras y Aprovisionamientos: Lean Buying y Outsourcing. 1era. ed. Profit Editorial.

Escudero S., María J. (2019). Gestión de compras. 2da. ed. Ediciones Paraninfo, S.A.

Martínez V., J.F. (2018). Negociación internacional. Ediciones Paraninfo, S.A.

Complementary

Material realitzat per professors

Articles recomanats

Llamazares G.L., O. (2020). Guía Práctica de los Incoterms 2020. 1era. ed. Global Marketing.