Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Paula Bel Piñana

Competències


Competències bàsiques
 • CB6-Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Competències específiques
 • CE2. Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades a l'entorn de la cadena de subministraments i els negocis logístics i marítims.

 • CE4. Gestionar estratègicament els processos d'innovació empresarial en la cadena de subministraments i el negoci marítim, des del diagnòstic fins a la seva aplicació, sent capaç d'alinear recursos, capacitats i habilitats per a posar-los en pràctica

 • CE5. Dissenyar i posar en marxa sistemes logístics, valorant les diferents alternatives possibles, les restriccions tècniques i de recursos i tenint en compte la direcció i gestió coordinada al llarg de la cadena de subministrament.

Competències transversals
 • CT1. Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional en el context de la logística, la cadena de subministraments i els negocis marítims.

 • CT2. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc. 

 • CT3. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves. 

Descripció


CADENA DE SUBMINISTRAMENTS I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar les influències externes en el funcionament de la cadena de subministrament i en els sistemes de producció. 

 • Analitzar situacions complexes en la cadena de subministrament i en la seva logística. 

 • Avaluar el paper dels conceptes de control de producció en la cadena de subministrament internacional i en els sistemes de producció. 

 • Dissenyar una cadena de subministrament i un sistema de control de producció 

Metodologia de treball


Sessions teòriques 

 • Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en què assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura. 

 • Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials. 

 

Aprenentatge dirigit 

 • Exercicis pràctics: Per complementar les explicacions teòriques, es realitzaran pràctiques de resolució d'exercicis. 

 • Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret. 

 

Continguts


Tema 1. Controls i mètriques de la cadena de subministraments 

 • Mesures financeres de rendiment 

 • Controladors de rendiment d'una cadena de subministraments 

 • Marc per estructurar els controladors 

 • Rol, components, mètriques i capacitat de resposta davant l’eficiència dels controladors: Instal·lacions, Inventari, Transport, Informació, Aprovisionament i Fixació de preus 

 

Tema 2. Disseny de xarxes en la cadena de subministraments 

 • Rol del disseny d'una xarxa en la cadena de subministrament 

 • Factors que influeixen en les decisions del disseny d'una xarxa 

 • Marc per prendre decisions del disseny d'una xarxa 

 • Models per a la ubicació de les instal·lacions i l'assignació de la capacitat 

 • Presa de decisions de disseny de la xarxa en la pràctica 

 • Impacte de la globalització en xarxes de cadena de subministrament 

 • La decisió de localitzar externament (deslocalització) 

 

Tema 3. Anàlisi de la qualitat en l'àmbit de la producció 

 • Concepte de qualitat 

 • La gestió de la qualitat 

 • El cicle de la qualitat 

 • Classificació dels costos de qualitat 

 • El control de la qualitat 

 

Tema 4. Control de la producció 

 • El mètode PERT 

 • El mètode PERT amb incertesa 

 • Gràfics de Gantt  

Activitats d'aprenentatge


Sessions teòriques 

 • Classe magistral. 

 • Presentacions. 

 

Aprenentatge dirigit 

 • Exercicis pràctics. 

 • Estudi de casos. 

 

Sistema d'avaluació


Consistirà en l'avaluació continuada, amb els següents percentatges: 

 

 • 40%: Avaluació continuada 

 • 60%: Examen final 

 

L'avaluació continuada (40% de la nota) consistirà en la realització de diferents qüestionaris tipus test en finalitzar cada un dels temes exposats a classe. 

 

L'examen final (60% de la nota) es composa de 2 parts. Una part amb preguntes tipus test i una part amb preguntes obertes. 

 

Bibliografia


Bàsic

Ferrás, X. et al. (2004). Guías de gestión de la innovación: Producción y logística. 1ra. ed. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM).

Chopra, S., Meindl, P. (2013). Administración de la cadena de suministro. 5ta ed. Pearson Educación. 

Ballou H., R. (2011). Logística: Administración de la Cadena de Suministros. 5ta. ed. Grupo Anaya Publicaciones Generales. Pearson Prentice Hall. 

Domínguez M., J.A. et.al (2005). Dirección de Operaciones: Aspectos estratégicos en la producción y los servicios. McGraw-Hill.

Illera, C.R., Alberca, P. (2011). Dirección y gestión de la producción. 1ra. ed. Sanz y Torres. 

Carretero D., L.E., Ignacio P., S.R. (2007). Gestión cadena de suministros. 1era. ed. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.

Chopra, S. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. 7th ed. Pearson.

Hugos, M. (2018). Essentials of Supply Chain Management. 4th. ed. John Wiley & Sons Inc.

Chase, R. (2018). Administración de Operaciones: Producción y Cadena de Suministro. 15ta. ed. Editorial McGraw Hill.

Complementary

Hernández R., Eva M. et al. (2018). Cadena de suministro 4.0. 1era. ed. ICG Marge, S.L.