Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Rosana Salama Benazar
Pau Morales Fusco 
Pau Morales Fusco 

Competències


Competències bàsiques
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

 • CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats 

Competències específiques
 • CE1. Mostrar autonomia amb distància crítica en temes o qüestions vinculats a l'negoci marítim, la logística i la cadena de subministraments i en l'aplicació d'idees innovadores en aquests àmbits.

 • CE2. Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades a l'entorn de la cadena de subministraments i els negocis logístics i marítims.

 • CE3. Planificar l'anàlisi en els entorns de negoci, locals i globals, per tal d'avançar-se a les noves oportunitats de mercat susceptibles de ser transformades en productes comercials

 • CE4. Gestionar estratègicament els processos d'innovació empresarial en la cadena de subministraments i el negoci marítim, des del diagnòstic fins a la seva aplicació, sent capaç d'alinear recursos, capacitats i habilitats per a posar-los en pràctica

 • CE10. Gestionar projectes de negocis marítims adoptant per a això idees innovadores i creatives i amb respecte a el medi ambient

Competències transversals
 • CT1. Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional en el context de la logística, la cadena de subministraments i els negocis marítims.

 • CT2. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc. 

 • CT3. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves. 

Descripció


L'Assignatura Direcció del Transport Marítim, permetrà prendre decisions relacionades amb la manera més eficaç i eficaç del transport de mercaderies per mitjà de la via marítima optimitzant la utilització d’aquest mode de transport junt amb altres modes per transvasar la mercaderia no només de Puerto a Puerto, sino de Puerta a Porta.

A més, ofereix herramients per a gestionar estratègicament el transport marítim amb base en els diferents tipus de càrrega, de béns i condicions portuàries en origen i destinació.

Permet igualment, planificar el transport marítim de mercaderies combinant-ho amb altres modes de transport (transport integrat) i de cos per a condicions i lleis internacionals.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


• Desenvolupar-i prendre decisions, basats en la comprensió de la geopolítica internacional de l'transport marítim coneixent la seva ordre mundial
• Liderar equips de treball dins dels actors, elements i estructures de l'Transport Marítim
• Desenvolupar un contracte de transport marítim en ambdues modalitats: en Règim de Coneixement i en Règim de Noliejament.

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Clase magistral: sessions de classe expositives basades en l'explicació de professor en la qual assisteixen
tots els estudiants matriculats a l'assignatura.
MD3. Presentacions: formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.
MD4. Càpsules de vídeo: recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos
temàtics de l'assignatura. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes.

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions
presencials de l'assignatura que ofereixen una perspectiva pràctica i en la qual la participació de l'estudiant és clau.
MD6. Debats i fòrums: converses presencials o online, segons els objectius que el professor
responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor
MD7. Estudi de casos: dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas que serveix per contextualitzar a l'
estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant individualment com grupalment.

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis
pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que
van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals hi ha la lectura crítica
d'articles.
MD11. Tutories no presencials: per què l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu
electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Continguts


Tema 1: Dra. Rosana Salama Benazar- Geopolítica i Política del Transport Marítim

 1. Significat simbòlic i real de la Geopolítica
 2. Configuració de l’espai global
 3. Xoc i Unificació de forces polítiques / Efectes
 4. Geopolítica en el transport marítim: rutes navilieres
 5. Polítiques del Transport Marítim: Polítiques del Transport Marítim: Aliances, fusions, adquisicions, Conferències Marítimes

 

Tema 2: Dra. Rosana Salama Benazar- Gestió del transport: Processos claves del negoci Actors, elements i estructura del transport marítim

 1. Actors: El Carregador (embarcador o Shipper) i el noliejador; el acarreador; el Transitari; el Representant duaner (abans Agent de Duanes); el Estibador; El Port; la Terminal Portuària; les Plataformes Logístiques (Port Sec, Centre Integrat de Mercaderies (CIM) i Zona d'Activitats Logístiques (ZAL)); l'Agent de Vaixells (Ship Agent); el Transportista Marítim (Portador / Carrier), NVOCC; el Receptor de la Mercaderia o Consignatari (consignee);
 2. Elements: El Vaixell (classificació); la Càrrega (tipus de càrrega); Estructura (suports documentals):
  1. El contracte de Noliejament (arrendament i contracte de transport): noliejament sense dotació, noliejament per temps i noliejament per viatge. Elements de el Contracte de Noliejament: Elements personals (fletante, noliejador, capità): Elements reals (el vaixell i la càrrega); Elements Formals (la pòlissa de noliejament / Institucions del món marítim).
  2. El Transport en Règim de el Coneixement d'Embarcament (Màster B / L, House B / L).

 

Tema 3: Dra. Rosana Salama Benazar - Transport Internacional i Cadenes de Transport Integrat

 1. Modes de Transport
 2. Transport Terrestre
 3. Transport per Ferrocarril
 4. Transport Aeri
 5. Transport Marítim
 6. Transport Integrat: Segmentat, Combinat, Multimodal

 

Tema 4: Dr. Pau Morales Fusco - Planificació i optimització del transport

 1. Cost del tràfic marítim, (quantitats d’escala, tases, tarifes i bonificacions, context europeu i sistema portuari espanyol)
 2. Temps, fiabilitat, freqüència i temps de trànsit i economies d’escala, demores
 3. Capilaritat de la ruta (ports secs, intermodalitat, interior dels ports)
 4. Factors addicionals (posicionament d’equips, gràfics, compatibles i voltes en buit, transbordament, alimentador, limitacions al cabotatge
 5. Aspectes mediambientals, aproximació a la planta de carboni

 

Tema 5: Dr. Pau Morales Fusco - Execució de transport, subcontratació, licitació

 1. El flujo documental en el transport marítim, controls i inspeccions físiques, duaners i para-duaners i altres controls.
 2. Contratació segons licitacions i contractes de transport puntuals. Clàusules freqüents i factores de consideració.

 

Tema 6to Dr. Pau Morales Fusco - Habilitats directes en el transport marítim

 1. Comercial (interlocutors i poder real de negociació)
 2. Anàlisis d’alternatives
 3. Perfils professionals en el negoci marítim

Activitats d'aprenentatge


Resolució de casos pràctics.

Exercicis diversos en classes.

 

Sistema d'avaluació


ACTIVITAT

%

2 AVALUACION ESCRITES

50%

ACTIVITATS DESENVOLUPADES EN L'AULA

50%

Bibliografia


Bàsic

Gómez G., A., Fernández L., N. (2016). Estudio de la cadena de costes para el tráfico de contenedores en terminales españolas. Observatorio de servicios portuarios. Puertos del Estado.

Morales-Fusco, P. (2016). Roll-on/roll-off terminals and truck freight: improving competitiveness in a motorways of the sea context (Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)).

Stopford, M. (2008). Maritime Economics. 3rd ed. London, Routledge.

Mihailovic, D. (2008). Geopolítica y orden global: posibilidades para un nuevo meridionalismo. Revista Maracanan, 3(3), 155-178.

Montori D., A.; Escribano M., C., Martínez M., J.E. (2015). Manual del Transporte Marítimo. 1er ed. Editorial, ICG Marge, S.L. Disponible en: https://www.margebooks.com/es/281767/manual-transporte-maritimo.htm

De Larrucea, J.R., Sagarra, R.M., Mallofré, J.M. (2013). Transporte en Contenedor. 2da. ed. Marge Books.

Salama B., Rosana. (2009). Efectos de la Globalización sobre las Líneas Navieras de Servicio Regular en Venezuela. Universidad Marítima del Caribe. 1, 124.

 

Salama Benazar, Rosana, Senbursa, N. (2013). Cost efficiency measures in maritime electronic communications. Journal of Maritime Research, 10(3), 51-60. Disponible en https://www.jmr.unican.es/index.php/jmr/article/view/275

Ministerio de Fomento. (2011). Observatorio del transporte intermodal terrestre y marítimo. Disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/DF10A112-74FF-482F-8953-67DE0DDF3D24/103643/OBSERVATORIO_Documento_Final.pdf

Tercero R., R.L. (2017). Análisis de los costes portuarios: aplicación al caso de escala de un buque portacontenedores en el puerto de la Bahía de Cádiz. Trabajo final de grado de administración y gestión de empresas. Univeridad de Cádiz.

Romero S., Rosa, Esteve F., A., Soler G., D. (2017). Transporte Marítimo de Mercancías. 1era. ed. ICG Marge, S.L.

Complementary

Cerbán-Jiménez, Mar, Piniella-Corbacho, F. (2014). Las grandes rutas del comercio mundial. Información Estadística y Cartográfica de Andalucía, N° 4, pp. 57-65. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/263734550_Las_Grandes_Rutas_del_Comercio_Mundial