Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Paula Bel Piñana

Competències


Competències bàsiques
 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

 • CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats 

Competències específiques
 • CE2. Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades a l'entorn de la cadena de subministraments i els negocis logístics i marítims.

 • CE7. Gestionar (planificar, programar i controlar) el flux de materials i informació (flux de la cadena de subministraments) a través de l'adreça i gestió coordinada de les àrees de compres, producció i distribució física de l'empresa. 

Competències transversals
 • CT1. Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional en el context de la logística, la cadena de subministraments i els negocis marítims.

 • CT2. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc. 

 • CT3. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves. 

Descripció


ANÀLISI DE MERCATS AMB ANÀLISI PREDICTIVA .

Resultats d'aprenentatge


 • Assessorar els clients dels serveis logístics, per prendre decisions que persegueixin l'èxit de la seva aventura empresarial. 

 • Realitzar estudis dels mercats potencials per tal de trobar nous clients i nous serveis. 

 • Dur a terme investigacions de mercat, amb grups multidisciplinaris, on la segregació de funcions, és una eina essencial. 

 • Reconèixer la competència, les seves fortaleses i debilitats, per definir les estratègies oportunes 

Metodologia de treball


Sessions teòriques 

 • Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en què assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura. 

 • Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials. 

 

Aprenentatge dirigit 

 • Exercicis pràctics: Per complementar les explicacions teòriques, es realitzaran pràctiques de resolució d'exercicis. 

 • Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret. 

Continguts


 • Fonaments de la investigació de mercat 

 • Preparació de dades 

 • Tipus de dades, variables i mesures 

 • Model de regressió simple i múltiple 

 • Model de regressió logística 

 • Model de regressió de Poisson i Binomial Negatiu 

 • Arbres de decisió i Random Forest 

Activitats d'aprenentatge


Sessions teòriques 

 • Classe magistral

 • Presentacions

 

Aprenentatge dirigit 

 • Exercicis pràctics

 • Estudi de casos 

 

Sistema d'avaluació


Consistirà en l'avaluació continuada, amb els següents percentatges: 

 

 • 40%: Avaluació continuada 

 • 60%: Examen final 

 

L'avaluació continuada (40% de la nota) consistirà en la realització de diferents qüestionaris tipus test en finalitzar cada un dels temes exposats a classe. 

 

L'examen final (60% de la nota) es composa de 2 parts. Una part amb preguntes tipus test i una part amb preguntes obertes. 

Bibliografia


Bàsic

James, G., Witten, Daniela, Hastie, T., Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. 2nd ed. Springer.

Angrist, J.D., Pischke, J.S. (2014). Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect. 1st ed. Princeton University Press. 

Artís O., M., Suriñach C., J. (2012). Tòpics d’econometria. Editorial UOC.

Bardina, X., Farré, Mercè. (2009). Estadística descriptiva. Servei de publicacions. Universitat Autónoma de Barcelona.

Alea R., Ma. Victoria, Jiménez G., E., Muñoz V., Carme, Viladomiu C. Núria. (2015). Estadística I: Teoría y ejercicios. Barcelona, OMADO. Universitat de Barcelona.

Breiman,L., Cutler, Adele. (2018). Breiman and Cutler's Random Forests for Classification and Regression. CRAN.

Greene, W.H. (2012). Econometric Analysis. 7a ed. Prentice Hall. 

Malhotra, N.K. (2014). Investigación de mercados: conceptos esenciales. 1era ed. Grupo Anaya Publicaciones Generales. 

Torfs, P., Brauer, Claudia. (2014). A (very) short introduction to R. The Netherlands, Hydrology and Quantitative Water Management Group. Wageningen University.

Wickham, H., Grolemund, G. (2016). R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. 1st ed. O’Reilly Media.

Complementary

Torfs, P., Brauer, Claudia. (2015). A (very) short introduction to R using RStudio. The Netherlands, Hydrology and Quantitative Water Management Group. Wageningen University.