Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:3

Crèdits: 3

Professorat: Paula Bel Piñana

Descripció


ANÀLISI DE MERCATS AMB ANÀLISI PREDICTIVA .

Resultats d'aprenentatge


 • Assessorar els clients dels serveis logístics, per prendre decisions que persegueixin l'èxit de la seva aventura empresarial. 

 • Realitzar estudis dels mercats potencials per tal de trobar nous clients i nous serveis. 

 • Dur a terme investigacions de mercat, amb grups multidisciplinaris, on la segregació de funcions, és una eina essencial. 

 • Reconèixer la competència, les seves fortaleses i debilitats, per definir les estratègies oportunes 

Metodologia de trabajo


Sessions teòriques 

 • Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en què assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura. 

 • Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials. 

 

Aprenentatge dirigit 

 • Exercicis pràctics: Per complementar les explicacions teòriques, es realitzaran pràctiques de resolució d'exercicis. 

 • Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret. 

Continguts


 • Fonaments de la investigació de mercat 

 • Preparació de dades 

 • Tipus de dades, variables i mesures 

 • Model de regressió simple i múltiple 

 • Model de regressió logística 

 • Model de regressió de Poisson i Binomial Negatiu 

 • Arbres de decisió i Random Forest 

Activitats d'aprenentatge


Sessions teòriques 

 • Classe magistral

 • Presentacions

 

Aprenentatge dirigit 

 • Exercicis pràctics

 • Estudi de casos 

 

Sistema d'avaluació


Consistirà en l'avaluació continuada, amb els següents percentatges: 

 

 • 40%: Avaluació continuada 

 • 60%: Examen final 

 

L'avaluació continuada (40% de la nota) consistirà en la realització de diferents qüestionaris tipus test en finalitzar cada un dels temes exposats a classe. 

 

L'examen final (60% de la nota) es composa de 2 parts. Una part amb preguntes tipus test i una part amb preguntes obertes.