Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Maria de Lourdes Eguren Martí

Competències


Competències bàsiques
  • CB6-Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

  • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

  • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Competències específiques
  • CE1. Mostrar autonomia amb distància crítica en temes o qüestions vinculats a l'negoci marítim, la logística i la cadena de subministraments i en l'aplicació d'idees innovadores en aquests àmbits.

  • CE4. Gestionar estratègicament els processos d'innovació empresarial en la cadena de subministraments i el negoci marítim, des del diagnòstic fins a la seva aplicació, sent capaç d'alinear recursos, capacitats i habilitats per a posar-los en pràctica

  • CE7. Gestionar (planificar, programar i controlar) el flux de materials i informació (flux de la cadena de subministraments) a través de l'adreça i gestió coordinada de les àrees de compres, producció i distribució física de l'empresa. 

  • CE8. Analitzar i diagnosticar diferents problemes que sorgeixin al llarg de tots els nodes de l'negoci marítim i, amb suport d'eines de gestió, dissenyar i implantar solucions eficients.

Competències transversals
  • CT1. Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional en el context de la logística, la cadena de subministraments i els negocis marítims.

  • CT2. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc. 

  • CT3. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves. 

Descripció


CADENA DE VALOR EN LA LOGÍSTICA.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


Analitzar la cadena de valor de l'empresa, tenint en comnte els factors de cada un dels processos. 

Metodologia de treball


La metodologia docent de l'assignatura es divideix en dues parts: sessions presencials i treball autònom.

En les sessions presencials el professorat impartirà la teoria, intercalant exemples pràctics que facilitaran l'aprenentatge dels coneixements explicats i ajudaran a l'estudiant en la resolució d'exercicis i activitats pràctiques.

De manera complementària, l'estudiant haurà de treballar de manera autònoma per a aprofundir en els conceptes teòrics i pràctics vists en classes, així com per a fer un treball en grup.

Continguts


•             La cadena de valor

•             La cadena de valor com a eina estratègica: Avantatges competitius per mitjà d'estratègies de cost i diferenciació

•             Disseny i gestió de la cadena de valor

•             Estudi analític de la cadena de valor en l'àmbit logístic

•             Elements que afecten el model de valor de la cadena logística:

•             Estudi de casos : best practices i metodologia.

Activitats d'aprenentatge


La metodologia docent de l'assignatura es divideix en dues parts: sessions presencials i treball autònom.

En les sessions presencials el professorat impartirà la teoria, intercalant exemples pràctics que facilitaran l'aprenentatge dels coneixements explicats i ajudaran a l'estudiant en la resolució d'exercicis i activitats pràctiques.

De manera complementària, l'estudiant haurà de treballar de manera autònoma per a aprofundir en els conceptes teòrics i pràctics vists en classes, així com per a fer un treball en grup.

Sistema d'avaluació


La nota global de l'assignatura considera els següents aspectes:

•             Exercicis, pràctiques i treballs: 20%.

•             Treball en grup: 30%.

•             Examen final : 50%

Bibliografia


Bàsic

Bozicnik, S., Mulej, & M. (2009). Corporate Social Responsibility and Requisite Holism—Supported by Tradable Permits. Systems Research and Behavioral Science, 27 (1),23-35.

Anderson, D., Sweeney, D., &, Williams, T. (1999). Métodos cuantitativos para los negocios (7 ed.). México: International Thomson Editores.

Ansotegui, C. (Nov/Dic de 2010). ¿En qué consiste crear valor? Harvard Deusto. Finanzas & Contabilidad, 98, .

Bilgen, B. (2009). Application of fuzzy mathematical programming approach to the production allocation and distribution supply chain network problem. Expert Systems with Applications, 37(6) 4488–4495.