Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

José Miguel Aliaga Hernández

Competències


Competències bàsiques
 • CB6-Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Competències específiques
 • CE2. Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades a l'entorn de la cadena de subministraments i els negocis logístics i marítims.

 • CE4. Gestionar estratègicament els processos d'innovació empresarial en la cadena de subministraments i el negoci marítim, des del diagnòstic fins a la seva aplicació, sent capaç d'alinear recursos, capacitats i habilitats per a posar-los en pràctica

 • CE5. Dissenyar i posar en marxa sistemes logístics, valorant les diferents alternatives possibles, les restriccions tècniques i de recursos i tenint en compte la direcció i gestió coordinada al llarg de la cadena de subministrament.

 • CE6. Avaluar el rendiment de tot el sistema logístic, tenint en compte el compliment / no dels objectius de qualitat, cost i servei planificats per detectar i prioritzar àrees de millora.

 • CE7. Gestionar (planificar, programar i controlar) el flux de materials i informació (flux de la cadena de subministraments) a través de l'adreça i gestió coordinada de les àrees de compres, producció i distribució física de l'empresa. 

Competències transversals
 • CT1. Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional en el context de la logística, la cadena de subministraments i els negocis marítims.

 • CT2. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc. 

 • CT3. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves. 

Descripció


Logística Empresarial i Gestió de la Cadena de subministrament. 

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


Desenvolupar una comprensió dels principals impulsors de l'acompliment de la logística empresarial i de la gestió de la cadena de subministrament i de les seves interrelacions amb l'estratègia i les diverses àrees funcionals de l'empresa, com ara compres, vendes, producció i finances.

Desenvolupar habilitats analítiques i de resolució de problemes necessàries per crear solucions per a una varietat de problemes de gestió i disseny de la logística empresarial i la gestió de la cadena de subministrament.

Desenvolupar un enteniment per a l'ús de la tecnologia de la informació en l'optimització de la logística empresarial i la gestió de la cadena de subministrament.

Identificar i comprendre la complexitat de la coordinació inter-empresarial i intra-empresarial en la implementació de programes com la col·laboració electrònica, la resposta ràpida, els inventaris gestionats conjuntament i les aliances estratègiques.

Metodologia de treball


Classes Magistrals (presencials a l'aula): 6 sessions presencials on el professor presentarà els conceptes, fonaments teòrics i exemples bàsics. Es fomentarà la participació a classe.
 

Seminaris (presencials a l'aula): 2 seminaris on els alumnes organitzats en grups debatran sobre un o diversos Business Cases, guiats pel professor. La participació en els seminaris és obligatòria. Cada seminari es dedicarà a la discussió de dues Business cases (que els alumnes tindran una setmana abans i hauran de portar resolt a el seminari) on mitjançant la interacció professor / alumnes es reforçaran les bondats dels conceptes, teories i eines explicades a l'assignatura però també es posaran de manifest els límits i les conseqüències negatives si s'utilitzen de manera acrítica.
 
Business Cases (dirigit fora de l'aula): 4 Business Cases a resoldre en grups ia discutir en els seminaris amb l'objectiu d'aplicar els conceptes i fonaments teòrics presentats en les classes presencials a un problema real en l'àmbit de la logística empresarial i la gestió de la cadena de subministrament. Cada un dels 4 Business Cases té un valor de el 10% de la nota final de l'assignatura.

 

Exercicis (dirigit fora de l'aula): 2 exercicis (o conjunt d'exercicis) a resoldre en grups amb l'objectiu d'aprendre i comprendre els conceptes pràctics exposats en les classes magistrals. Cada un dels exercicis (o conjunt d'exercicis) té un valor de el 5% de la nota final de l'assignatura.
 
Revisió de conceptes -Quizzes- (autònom fora de l'aula): 4 proves d'opció múltiple hauran de ser respostes individualment i en línia amb l'objectiu d'avaluar l'aprenentatge dels principals conceptes de l'assignatura. Cadascun dels Quizz té un valor de l'1% de la nota final de l'assignatura.
 
Treball Final de Assignatura (dirigit fora de l'aula): A l'inici de l'assignatura cada estudiant de forma individual rebrà un encàrrec d'investigació sobre un tema proposat pel professor, l'últim dia lectiu de l'assignatura cada estudiant lliurarà un document (extensió màxima de 12 pàgines) amb els resultats de la seva investigació. El valor de l'Treball Final de Assignatura és de l'40% de la nota final de l'assignatura.

Continguts


Tema 1. Introducció a la Logística Empresarial i a la Gestió de la Cadena de Subministrament.

La introducció a l'assignatura comença amb la identificació i explicació de definicions i conceptes que són rellevants per entendre la logística empresarial i la gestió de la cadena de subministrament (GCS). Es fa una breu evolució històrica de la logística empresarial i de la GCS des d'una perspectiva de la gestió empresarial. Es presenten els fonaments teòrics de la logística empresarial i de la GCS. I s'expliquen les principals decisions que es prenen en l'àmbit de la logística empresarial i la GCS, així com el seu impacte en termes de temps, cost i qualitat de servei. Finalitza amb una exposició al voltant de com la logística empresarial i la GCS contribueixen a el posicionament estratègic de les empreses avui en dia.

 

Tema 2. Disseny i anàlisi Logística Empresarial i de la Gestió de la Cadena de Subministrament en diferents sectors, empreses i contextos competitius.
Els continguts d'aquest tema descriuen i aprofundeixen en la vinculació de la logística empresarial i la gestió de la cadena de subministrament amb el client / mercat. A partir d'l'anàlisi de mercat i la definició de el nivell de servei a oferir als clients té inici el disseny de la logística empresarial i de la gestió de la cadena de subministrament. Els següents passos són la identificació dels components clau que configuren el disseny de la logística empresarial i de la gestió de la cadena de subministrament. La determinació dels criteris a tenir en compte en aquest disseny. I, finalment, la realització de diferents tests de validació de tal disseny.
Un cop definit el disseny passem a analitzar com afecta la variabilitat de la demanda a la dinàmica dels fluxos d'informació i materials, fent especial èmfasi en el conegut bullwhip Effect.
Finalment, abordem l'estudi d'exemples de logística empresarial i gestió de la cadena de subministrament en diferents sectors, empreses i contextos competitius utilitzant els conceptes de posicionament estratègic / competitiu de l'empresa, procés productiu, estratègia d'operacions, cicle de vida del producte, estratègia logística, punt de previsió de vendes, punt de penetració de comanda, punt de màxima comunalitat, punt de desacoblament, punt d'inventari estratègic a la cadena de subministrament, punt de "customitzación" del producte (postponement productiu i logístic), bottlenecks en la cadena de subministrament i punt de Core Business.

 

Tema 3. Estratègies de Logística Empresarial: Integració, coordinació i col·laboració en la Gestió de la Cadena de Subministrament.
Coneixerem els processos d'integració, coordinació i col·laboració entre els actors de la cadena de subministrament a través de l'estudi de les estratègies de logística empresarial que les World Class Enterprises estan implementant en els seus processos d'aprovisionament, producció i distribució tant a nivell domèstic com internacional. Entre d'altres, s'estudiaran les següents estratègies logístiques: Efficient Consumer Response, Efficient Assortment, Quick Response, Efficient Replenishment, Continuous Replenishment, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, Just in Time, Purchase Order, Vendor Managed Inventory, Supplier Managed Inventory.
 

Tema 4. L'outsourcing de serveis logístics.
Començarem fent una taxonomia dels múltiples proveïdors de serveis logístics -Third Party Logistics, Lead Logistics Provider i Fourth Party Logistics- a fi descriure la seva funció i el rol que juguen en les operacions d'aprovisionament, producció i distribució tant a nivell domèstic com internacional. Per després entendre les raons per les quals les empreses subcontracten serveis logístics (pros i contres), descobrir els nivells de subcontractació òptims i analitzar en detall els processos de selecció, avaluació, formalització contractual, implementació i seguiment i control dels operadors logístics.

Activitats d'aprenentatge


 • Classes Magistrals (presencials a l'aula): 6 sessions presencials on el professor presentarà els conceptes, fonaments teòrics i exemples bàsics. Es fomentarà la participació a classe.
   
 • Seminaris (presencials a l'aula):

 

 • Business Cases (dirigit fora de l'aula)

 

 • Exercicis (dirigit fora de l'aula).

 

 • Revisió de conceptes -Quizzes- (autònom fora de l'aula)

 

 • Treball Final de Assignatura (dirigit fora de l'aula)

Sistema d'avaluació


La qualificació de l'assignatura es fonamentarà en diverses activitats d'avaluació contínua (grupals i individuals) i en un Treball Final de Assignatura que avaluarà el grau d'assoliment de les competències treballades durant l'assignatura.

 

En l'avaluació de l'assignatura es requereix una nota mínima global de 5 en l'avaluació continuada de l'assignatura (Participació a classe, quizzes, Exercicis i Business Cases). Si no se superen els requisits establerts anteriorment l'assignatura quedarà suspesa. La nota assignada serà la mínima obtinguda en els epígrafs avaluats.

 

Addicionalment, la realització d'el Treball Final de Assignatura és condició necessària per poder superar l'assignatura. Es requereix una qualificació mínima de 5. Si la nota de l'Treball Final de Assignatura és inferior a 5, la nota de l'assignatura coincidirà amb la qualificació obtinguda en el Treball Final de Assignatura. En cas de no lliurar en data el Treball Final de Assignatura, l'alumne obtindrà la qualificació de "No presentat".

Bibliografia


Bàsic

Ballou, R.H. (2013). Business Logistics / Supply Chain Management. 5th ed. TBS. 

Coyle, J., Bardi, E., Langley, C. (1988). The management of business logistics. Saint Paul, West Publishing Co.

Lee, H.L. (2004). The Triple-A supply chain. Harvard business review, 82(10), 102-113.

Christopher, M. (1998). Logistics and Supply Chain Management: Strategies for reducing cost and improving service. London, Financial Times Pitman.

Chopra, S. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. 7th ed. Perason.

Hugos, M. (2018). Essentials of Supply Chain Management. 4th. Ed. John Wiley & Sons Inc.

Chase, R. (2018). Administración de Operaciones: Producción y Cadena de Suministro. 15ta. ed. Editorial McGraw Hill Interamericana.

Complementary

Joan G., J., De Ochoa, A. (2006). The Handbook of Logistics Contracts. Palgrave Macmillan.

Sheffi, Y. (2012). Logistics Clusters: Delivering Value and Driving Growth. Boston, MIT Press. 

Tremosa B., R. (2010). Catalonia, an emerging economy. The most cost-effective ports in the Mediterranean Sea. Sussex Academic Press.

De Olivera C., Catarina, Ribeiro, Giovanna G. (2018).  Introdução à logística empresarial. 1era. ed. São Paulo, Editora Senac.

 

Conjunto de ejercicios. 

Quizzes. 

Christopher, M., Peck, H. (2003). Marketing Logistics. Oxford, Butterworth-Heinemann.

Gattorna, J. (1998). Strategic Supply Chain Alignment: Best practice in supply chain management. Gower, Gower Publishing.

Gourdin, K. (2001). Global Logistics Management: A competitive advantage for the new millennium. Oxford, Blackwell. 

Srinivasan, M.M. (2004). Streamlined, 14 Principles for building & Managing The Lean Supply Chain. 1st. ed. South-Western Educational Publisher.

Presentaciones en formato PowerPoint para cada sesión presencial. 

Business cases. 

Tundidor D., A., Hernández R., Eva M., Peña A., Cristina, Martínez G., J., Campos L., J., Hernández B., L.C. (2018). Cadena de suministro 4.0. 1era. ed. ICG Marge, SL.