Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alfons Palacios Gonzàlez

Trimestre: 1

Crèdits: 4

Professorat: 

Jaume Teodoro Sadurní

Idiomes d'impartició


L'assignatura s'imparteix en català amb continguts en castellà i angles.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • EFB6_Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses

 • ESI1_Capacitat per integrar solucions de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent arribar als seus objectius de forma efectiva i eficient, aconseguint així avantatges competitives

 • ESI4_Capacitat per comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir com a enllaç entre les comunitats tècniques i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


És una assignatura de formació eminentment pràctica que parteix de la disciplina de l'emprenedoria i la innovació. En l'acabar l'estudiant ha d'assolir la competència de l'emprenedoria i la innovació la qual al seu torn es treballa a partir de 3 capacitats: i) La alertividad (capacitat de detecció d'oportunitats), ii) la capacitat creativa (capacitat per donar resposta a oportunitats de forma original) iii) la iniciativa personal (capacitat per dur a terme la solució mobilitzant els recursos necessaris)

 

La competència emprenedora / innovadora és essencial en la formació d'un titulat superior de qui s'espera que tingui iniciativa, visió i autonomia dins d'una organització

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


A l'acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

 

 • RA1. Entendre els reptes d'emprendre i saber avaluar una decisió d'emprenedoria personal
 • RA2. Comprendre el marc d'innovació i gestió de la innovació en una empresa
 • RA3. Utilitzar la metodologia Design Thinking per dur a terme una activitat innovadora , com  emprenedor o com  agent de canvi en una organització ja establerta.
 • RA4. Analitzar problemes / necessitats i detectar oportunitats d'emprenedoria / innovació
 • RA5. Dissenyar el model de negoci d'un projecte
 • RA6. Validar projectes d'emprenedoria i innovació (prototipar i testejar)
 • RA7. Aixecar iniciatives a partir de la planificació econòmica financera del projecte d'emprenedoria o innovació
 • RA8. Defensar el projecte d'emprenedoria davant fòrums d'inversió (StartUp) o comitès interns d'inversió (Intra emprenedoria)

Metodologia de trabajo


La metodologia de l'assignatura combina les classes magistrals (classe de teoria a l'aula o no presencials però amb simultaneïtat segons planificació horària) i les classes de pràctiques. L'emprenedoria i la innovació és una disciplina i com a tal parteixen d'un cos teòric ampli. No obstant això es tracta d'una disciplina d'aplicació pràctica i per això les pràctiques en laboratori d'empresa són un pilar fonamental per aconseguir els objectius d'aprenentatge.

 

Els formats docents són:

 

 • Classes: El professor explica els conceptes a l’aula (o en videoconferència no presencial amb simultaneïtat). Durant la classe es busca la participació de l'estudiant obrint temes de discussió i compartint continguts de referència (articles, vídeos, casos del sector, actualitat, ...).
 • Exercicis. El professor proposa des de campus virtual exercicis per treballar conceptes concrets. També una biblioteca de vídeos i de links
 • Fòrums. El professor obre fòrums en línia on cada estudiant ha d'aportar un mínim de 2 entrades comentades. A més a en classes de teoria s'obren debats
 • Mètodes i eines. L’aprenentatge es conduit per mètodes propis de l’entorn emprenedor: Design Thinking, Canvas Business Model, Lean StartUp.
 • Projecte pràctic en grup: Al llarg de el curs es desenvolupa un projecte d'emprenedoria / innovació en grup (3-4 estudiants). Es parteix d'identificar un repte, convertir el repte en un problema a tractar en forma d'oportunitat, buscar una solució i validar la solució. Per dur a terme el treball es treballa en format de pràctiques amb horari diferenciat. El treball pràctic requereix un esforç rellevant per part del grup de treball

 

Planificació

 

Aprenentatge dirigit

 

Aprenentatge autònom

Hores

Contingut

Hores

 Pràctiques

Activitats:

Fòrums/exercicis/test

 

Lliurement pràctiques

Setmana 1

(introductòria)

4

Fonaments I:

Conceptes d’ emprenedoria i innovació (E&I)

2

 

A1. Exercici individual  1: Targeta de presentació personal

 

 

Setmana 2

4

Fonaments II:

Talent. Actitud. Personalitat. Motivació. Equip emprenedor

Fonaments III:

Design Thinking.

2

P0: Equips  d’ alt rendiment

 

A1

 

Setmana 3

(fase  investigació)

 

4

Fase de Investigació en E&I:

Enquadrament del Repte:

Stakeholders. Tendències. Tecnologia. Industria. Innovació

 

2

P1: Mapa mental del repte

 

 

 

Setmana 4

 

4

Fase de Investigació en E&I:

Descobriment de problema. Síntesis i marco de oportunitat

2

P2: Mural d´observacions

 

 

P0+P1

Setmana 5

4

Fase Investigació en E&I:

Síntesis d’ oportunitat.

2

P3: Síntesis de problema Mapa  de empatia

1er TEST

Setmana 6

(fase  ideació)

4

Fase Ideació en E&I:

Idees de solució. Proposta de valor

2

P4: Mapa de idees

 A2. Fòrum de classe: Les necessitats les crea el mercat o existeixen en la persona?

 

P2+P3

Setmana 7

4

Fase  Ideació en E&I:

Idea de negocio

 

2

P5: Canvas del model de negoci

Visita Incubadora

 

 

Setmana 8

4

Fase Ideació en E&I:

Prototipus i Test.

 

2

P6/7: Prototipus i test de validació

 

 A2

P4+P5

Setmana 9

(fase  validació)

4

Fase de Validació en E &I:

Lean StartUp. Mètriques. Experiments i mesures

Pla Financer.

 

2

P8: Full de ruta financer

2do TEST

Setmana 10

4

Fase de Validació en E &I:

Disseny del cas de negoci Pitch.

 

2

P9: Defensa pública / PITCH

 

 

P6/7+P8+P9

 

 

 

 

 

Examen final

 

 

 

 

 

Plantilla de dedicació

 

 

1 ECTS = 10 hores d'aprenentatge dirigit + 15 d'aprenentatge autònom = 25 hores de dedicació

 

Organització de la Dedicació: 4 ECTS

Dedicació

Hores

%

Aprenentatge dirigit

Classe magistral

20

 

Pràctiques Laboratori

20

 

 

 

 

Total

40

40%

Aprenentatge

autònom

Participació (fòrums online / en classes o videoconferència o exercicis lliurables o preparació test de control periòdics)

30

 

Pràctiques en grup de treball (x 3 persones)

30

 

 

Total

60

60%

Total

 

100%

 

 

 

Continguts


El contingut part de la metodologia d'emprenedoria i Innovació amb Design Thinking desenvolupada pel professor Jaume Teodoro i denominada ToolBoad ©. S'estructura a partir de l'esquema següent:

 

Bloc A: Repte d'emprenedoria i innovació

 

 1. Emprenedoria i innovació

Conceptes d'emprenedoria i innovació. Investigació i estat de l'art. Competències emprenedores.

 1. Investigació en disseny.

Design Thinking. Disseny Centrat en la Persona. Disseny de Serveis. metodologies àgils

 1. Equip de disseny

Motivació. Actitud. Talent. Autoconeixement. Equip eclèctic

Mapa de l'equip emprenedor

 

Bloc B: Disseny d'emprenedoria i innovació

 

1. Fase d'Investigació en E & I

 

1.1. Repte de partida.

Conceptes: Tendències. Tecnologies.

Mètodes: Cadena de valor. Anàlisi de Stakeholders

Eina: Mapa mental d'enquadrament de l'repte

2.2. Recerca en zona de problema

Concepte: Problema. Necessitat.

Mètode: Entrevista. Etnografia.

Eina de desenvolupament: Mural d'observacions.

2.3. Definició i marc d'oportunitat

Concepte: Empatia. Insight. Innovació.

Mètode: Síntesi de problema. Persona.

Eina de desenvolupament: Mapa d'empatia

 

2. Fase d'Ideació en E & I

 

2.1. Proposta de valor

Concepte: Valor. Idea.

Mètode: Pluja d'idees. Co-creació. Selecció / valoració d'idees

Eina de desenvolupament: Mapa d'idees

2.2. Idea de Negoci

Concepte: Model de negoci. Variables de negoci

Mètode: Generació de valor.

Eina de desenvolupament: Canvas de model de negoci

2.3. oferta única

Concepte: Experiència de client. Producte mínim viable.

Mètode. Prototip conceptual. Prototip funcional.

Eina de desenvolupament: Mapa de viatge de client

 

3. Fase de Validació en E & I

 

3.1. clients

Concepte: Generació de Client. Mercat. Escalabilitat.

Mètode: Lean start up.

Eina clau: Canvas de validació

3.2. Cas de negoci

Concepte. Compte de resultats. Balanç. Tresoreria. Inversió

Mètode: Mètriques. PEF

Eina clau: Full de ruta financera

3.3. iniciativa

Concepte: Capital llavor. Fòrum d'inversió. StartUp

Mètode: DAFO.

Eina clau: Mapa mental del pitch

 

Activitats d'aprenentatge


 

Activitat 1

Casos de negoci del sector

Descripció

Es busca la immersió en un cas pràctic que l'estudiant identifica amb el seu sector de futura activitat professional. El mètode del cas consisteix en un treball cooperatiu on a partir del procés de guiatge del professor es resolt el cas de forma creativa

 

Resultats d’aprenentatge als quals contribueix

RA1, RA2, RA4, RA6

Avaluació

Treball individual

 

Activitat 2

Fòrums de debat

Descripció

Es busca tractar un tema d’actualitat o generador de diferents punts de vista i opinions

 

Resultats d’aprenentatge als quals contribueix

RA1, RA4, RA8

Avaluació

Treball de pràctiques en grup

 

Activitat 3

Visita a la incubadora Tecnocampus

Descripció

Es tracta d’aprofitar l’oportunitat del ecosistema TecnoCampus per conèixer de primera ma en que consisteix la fase d’incubació, que cal per aplicar i quines facilitats es poden tenir a l’abast

 

Resultats d’aprenentatge als quals contribueix

RA2, RA5

Avaluació

Activitats individuals

 

Activitat 4

Videoteca / links  e-campus

Descripció

Es crea a e-campus una carpeta amb vídeos i referències rellevants del món de la innovació i l’emprenedoria per tal que els estudiants puguin ampliar coneixements i aquells que ho desitgin puguin  anar més enllà . els diferents elements contenen preguntes d’auto-test a nivell individual

Resultats d’aprenentatge als quals contribueix

RA4

Avaluació

Totes les anteriors

 

 

Activitat 5

Eines On-line d’ emprenedoria i  innovació

Descripció

Al llard del curs es fan servir les eines i mètodes més actuals del moment (Business Canvas, Lean Startup, Customer Development, Service Design, Design Thinking Service Blueprint, Pitch, User Story, Empthy Map, Ideation,...)

 

Les eines es treballen  fons al llarg dels deu elements lliurables de les pràctiques (que van des de P0 a P9 com es pot consultar al Planning general de l’assignatura)

 

Resultats d’aprenentatge als quals contribueix

RA3, RA4, RA5, R6, RA7

Avaluació

Treball de pràctiques en grup

 

Activitat 6

Us de plataformes de treball col·laboratiu

Descripció

Es fa un ús intensiu de plataformes de treball col.laboratiu (Miro, Mural, Figma, Google Forms, Survey Monkey, DirectPoll, , ...)

Les pràctiques es desenvolupen i es lliuren en format electrònic a partir d’aquestes plataformes.

Resultats d’aprenentatge als quals contribueix

RA3, RA4

Avaluació

Treball de pràctiques en grup

 

 

Activitat 7

Defensa pública del treball pràctic en grup

Descripció

Com a compendi final de pràctiques es fa la defensa pública del treball en grup a partir d’un Pitch. A partir del PITCH el professor avalua i el conjunt d’estudiants fan una valoració crítica emulant el rol d’un inversor fent ús d’una rúbrica adhoc.

Resultats d’aprenentatge als quals contribueix

RA8

Avaluació

Treball de pràctiques en grup

 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació ordinària es porta a terme mitjançant avaluació continuada a partir de l'esquema següent (tots els tres grups de notes han de ser qualificats amb nota més gran o igual a 4 per optar a ser qualificat en avaluació continuada) :

 

 1. Nota de Tests i lliurements individuals (A1, A2, A3, A4): 20%
 2. Rúbrica del Treball de pràctiques en grup (A5, A6 i A7): 40%
  1. L’ assistència a pràctiques amb aprofitament és obligatòria. Si l’ assistència es menor del 70% es considera no superat / no presentat (sense dret a recuperació)
  2. La participació activa de cada membre de grup és necessària per ser qualificat. En aquest sentit la nota grupal de pràctiques es modula segons el desenvolupament personal de cada membre del grup. Si la nota individual es menor a 4 es considera no superat / no presentat (sense dret a recuperació)
 3. Nota de l’Examen final: 40%  (A1 a A8)
  1. Demostrant la comprensió tant dels aspectes teòrics com pràctics (l'examen es resol a partir de contingut de classes de teoria i classes de pràctiques).
  2. Si la nota es menor a 4 cal anar a recuperació, independentment de quina sigui la nota mitjana

 

La recuperació es porta a terme quan alguna de les notes es menor a cinc  i es fa mitjançant examen en període de recuperació partint de l'esquema següent:

 

 • Han d'acudir tots els estudiants suspesos que vulguin ser avaluats (sempre i quan tinguin superades les pràctiques)
 • La nota final màxima en recuperació és Aprovat (5)

 

Sistema d’ Avaluació 

 

 

Avaluació ordinària (continuada)

Avaluació extraordinària (recuperació)

Treball individual. (Via Test + lliurables )

20%

0

Pràctiques en grup via rúbrica

(Sii>=4)

40%

0

 

Examen final

(Sii >=4)

40%

100%

 

TOTAL:

<=10

<= 5

 

Bibliografia


Bàsic

Idris Mootee. Design thinking for strategic innovation. Ed. Empresa Activa

Eric Ries, The Lean Startup. How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses. Portfolio Penguin, 2011.

Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Ghangers, and Challengers. John Wiley & Sons. 2010.

Steve Blank & Bob Dorf, The Startup Owner’s Manul. The Step-by-Step Guide for Building a Great Company. K&S Ranch, Inc. 2012.

Complementary

Open Innovation. William Chesbrought 

The innovators dilemma.  Clayton Christensen

The Four steps to the epiphany.  Steve Blanck