Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alfons Palacios Gonzàlez

Trimestre: 3

Crèdits: 4

Professorat: 

Sandra Obiol Madrid
Josep Roure Alcobé 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • EFB3_Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


La intel·ligència artificial és una disciplina que estudia els agents intel·ligents, entenent com a tal aquells dispositius (software i/o hardware) que perceben l'entorn, raonen i prenen accions per aconseguir els seus objectius. En els darrers anys la intel·ligència artificial ha arribat a la indústria amb molta força i molts analistes creuen que serà el principal factor de la propera revolució industrial.

Durant l'assignatura es fa una introducció a la Intel·ligència Artificial més clàssica amb un estudi profund dels algorísmes de cerca i de lògica que s'usen avui en dia per resoldre infinitat de problemes. Per exemple: google search, google maps, sistemes recomanadors de Amazon i Netflix, confecció d'horaris, vehicles autonoms, videojocs, i un llarg etc.  En el darrer capítol es fa una breu introducció a l'aprenentatge automàtic més concretament a la classificació i el clustering que són la base dels algorismes d'anàlisi de dades.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


A nivell general, aquesta assignatura contribueix als següents resultats d'aprenentatge especificats per a la matèria a la qual pertany (Algorísmica i Programació) 

 • Conèixer els objectius, fonaments, història, estat de l'art i les diferents paradigmes de resolució de problemes de la intel·ligència artificial
 • Conèixer les tècniques i metodologies bàsiques de la intel·ligència artificial: resolució de problemes mitjançant cerca i tècniques de representació del coneixement i raonament
 • Utilitzar de forma apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament, implantació i avaluació de productes) de manera
  que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats en les decisions de disseny.
 • Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
 • Demostrar coneixement i comprensió de fets essencials, conceptes, principis i teories relatives a la informàtica i als seus disciplines de referència
 • Col·laborar en un entorn unidisciplinar. Identificar els objectius del grup i col·laborar en el disseny de l'estratègia a seguir i un pla de treball per a aconseguir-los. Identificar les responsabilitats de cada component del grup i assumir el compromís personal de la tasca assignada. Avaluar i presentar els resultats propis. Identificar el valor de la cooperació i intercanviar informació amb els altres components del grup. Intercanviar informació sobre el progrés del grup i proposar estratègies per millorar el seu funcionament
 • Controlar versions i configuracions del projecte.

A un nivell més concret, en acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 • RA1: Explicar en què consisteix la Intel·ligència Artificial i les seves aplicacions
 • RA2: Expressar un problema com una cerca
 • RA3: Escollir l'algorisme de cerca més adient per cada problema
 • RA4: Dissenyar funcions heurístiques per fer més eficients les cerques
 • RA5: Representar el coneixement en un conjunt de regles i fets
 • RA6: Usar els algorismes d'inferència per fer raonaments sobre el coneixement representat
 • RA7: Explicar la diferència entre classificació i clustering
 • RA8: Usar algorismes de classificació i clustering i saber interpretar els resultats

Metodologia de trabajo


Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes, i a discreció dels docents impartidors, també es resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix, i sempre a discreció dels impartidors, es podrà demanar als estudiants que resolguin, de manera individual o en grup, problemes i/o exercicis breus. Aquestes activitats, breus i optatives, serviran a l'estudiant com a instrument d'autoavaluació del seu assoliment dels continguts de la matèria i podran ser utilitzades per part del docent per a prendre decisions sobre la qualificació final de l'estudiant bo i que mai en detriment de la qualificació numèrica calculada segons el sistema de qualificació especificat per l'assignatura.

Els conceptes de caire més pràctic i tot el que en essència es pugui considerar l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics seran treballats de manera més intensiva en grups petits (de laboratori). En les sessions que es programin a aquest efecte es donaran les eines escaients per a resoldre les activitats programades bo i que s'espera que aquestes s'allarguin des del punt de vista temporal, més enllà de les hores de laboratori i que, en consequ¨ència, els estudiants les hagin de finalitzar durant el temps d'aprenentatge autònom.

Es posarà a disposició dels estudiants activitats de caire totalment opcional que l'ajudin a preparar i a preparar-se per a les de caire obligatori.

Continguts


1    Introducció a la Intel·ligència Artificial    
    1.1    Història
    1.2    Aplicacions
    1.3    Ètica i feminisme
2    Resolució de problemes    
    2.1    Cerca i resolució de problemes
    2.2    Cerca no informada: BFS, DFS
    2.3    Cerca informada: cerca voraç, algoritme A
    2.4    Funcions heurístiques
    2.5    Cerca en els jocs: minimax, alpha-beta prunning
    2.6    Satisfacció de restriccions
3    Lògica    
    3.1    Representació de coneixement: fets i regles
    3.2    Algoritmes d'inferència o raonament
4    Aprenentatge automàtic    
    4.1    Supervisat. Classificació: N-nearest neighbours, arbres de decisió, Naive Bayes
    4.2    No supervisat. Clustering: K-means

Activitats d'aprenentatge


Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu:

Pràctiques: es farà un màxim de quatre pràctiques (relacionades amb totes les competències)

 • Pràctica 1    Resolució de problemes   (evidència dels resultats d'aprenentatge RA1 - RA4)  
 • Pràctica 2    Resolució de problemes   (evidència dels resultats d'aprenentatge RA1 - RA4) 
 • Pràctica 3    Resolució de problemes   (evidència dels resultats d'aprenentatge RA1 - RA4) 
 • Pràctica 4    Presentació exemple d'implementació d'un dels algoritmes explicats a classe 

A les pràctiques es treballaran totes les competències comunes i específiques: CIN1, CIN3, CIN7, CIN8, CIN15 i EFB3, així com les bàsiques B2, B3, B4 i les transversals T1 i T2

Prova escrita: examen individual sobre la teoria i resolució de problemes vista a classe.  Aquesta prova recull evidència de tots els resultats d'aprenentatge.

A la prova escrita es treballaran totes les competències comunes i específiques: CIN1, CIN3, CIN7, CIN8, CIN15 i EFB3, així com les bàsiques B2, B3 i B5

A continuació s'expliciten els aspectes més importants de cada competència assignada a l'assignatura:

 • B2: resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • B3: reunir i interpretar informació rellevant per la matèria
 • B5: desenvolupament d’habilitats d’aprenentatge necessàries per a estudis posteriors (accés autònom a documentació, hàbits de treball efectius)
 • CIN1: dissenyar, desenvolupar i avaluar sistemes i aplicacions informàtiques assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat
 • CIN3: mostrar actituds de treball en equip
 • CIN7: disseny i ús de les estructures de dades més adients
 • CIN8: analitzar, dissenyar i construir aplicacions
 • EFB3: dominar conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional 
 • EIS1: desenvolupar i avaluar sistemes que compleixin els requisits de l'usuari 
 • T1: els materials es donen en anglès per treballar la tercera llengua
 • T2: capacitat per treballar en equip desenvolupant diferents rols

Per tal de superar (aprovar) les activitats avaluatives, els estudiants hauran de demostrar

 • Que han adquirit els coneixements teòrics relatius als continguts de l’assignatura i que la seva comprensió els permet de portar-los a la pràctica [MECES-2 punt a, punt c]
 • Que poden desenvolupar solucions a problemes que, si bé són semblants a d’altres vistos anteriorment, presenten aspectes que són nous [MECES- 2 punt f]

Sistema d'avaluació


Avaluació:

 • PR_E: prova escrita individual. Ponderació de la nota final 60% si la nota és >= 4
 • PRAC: pràctiques de la 1 a la 4. Ponderació a la nota final 40% (cadascuna 10%) si s'han aprovat un mínim de dues pràctiques

Càlcul nota final (NF):

 • Si PR_E >= 4 i 2 o més pràctiques aprovades :  NF = PON = PR_E 0,60 + PRAC 0,40 
 • Si PR_E < 4 o no 2 pràctiques aprovades:    NF = min(PR_E, PON)

Recuperació:

Es podra recuperar la prova escrita (PR_E). La nota final es calcularà tal i com s'ha establert anteriorment amb la nota de la recuperació de la prova escrita.

Normativa:

 • L'assistència a les pràctiques és obligatòria. Si un estudiant no assisteix a una sessió de pràctiques serà qualificat amb una nota de 0 (zero) a la pràctica corresponent
 • Seguint la normativa de la UPF, si es detecta que una pràctica o una prova escrita ha estat copiada d'un company la nota serà de 0 (zero) tant pel que ha copiat com pel que s'ha deixat copiar
 • Per tal que l'estudiant tingui dret a la recuperació s'haurà d'haver presentat a la prova escrita

Bibliografia


Bàsic

Russel, Stuard and Norvic, Peter (2013), "Artificial Intelligence: a modert approach". (3rd edition) Prentice Hall.