Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Alfons Palacios Gonzàlez

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Cristina Steegmann Pascual
Joan Fabregas Peinado 

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que tingui la seva base en l'educació secundaria general, i s'acostumi a trobar a un nivell que, tot i que amb el suport de llibre de text avançats, inclogui també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • EFB1_Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se a l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

Descripció


L'assignatura capacita l'estudiant per a la comprensió i/o resolució de problemes matemàtics, que poden plantejar-se en l'enginyeria, relacionats amb l'àlgebra lineal.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


Els resultats d'aprenentatge especifiquen la mesura concreta de les competències treballades.

Aquesta assignatura contribueix als següents resultats d'aprenentatge especificats per a la matèria a la qual pertany:

 • RA1: Familiaritzar-se amb el llenguatge i la lògica matemàtica i conèixer les seves aplicacions en l'àmbit de la informàtica. Saber expressar amb precisió conceptes matemàtics. Ser capaç d’entendre una demostració i de realitzar demostracions utilitzant diversos mètodes (particularment els dos darrers punts).
 • RA2: Conèixer  les operacions i propietats dels conjunts  i de les aplicacions.
 • RA3: Conèixer i entendre les propietats bàsiques dels nombres reals i de les funcions (fonamentalment les propietats operatives i les funcions elementals).
 • RA4: Comprendre i saber aplicar els mètodes de resolució de problemes de l’àlgebra lineal que involucren vectors i matrius. Comprendre el concepte d’independència lineal i la importància de les bases en un espai vectorial. Familiaritzar-se amb les aplicacions lineals i el seu estudi mitjançant matrius.
 • RA5: Comprendre la importància i les aplicacions de l’ús de sistemes de referència en el pla i a l’espai. Conèixer les principals transformacions afins del pla i de l’espai.
 • RA6: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada a les qüestions formulades i redactar texts de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical. Estructurar correctament el contingut d’un informe tècnic. Seleccionar materials rellevants per preparar un tema i sintetitzar el seu contingut. Respondre adequadament quan se li formulin preguntes.

Metodologia de treball


Les classes seran magistrals (desenvolupament de la teoria i exemples pràctics) i participatives (preguntes conceptuals, resolució guiada d'exercicis i exposició d'exercicis per part dels estudiants).

 1. La professora explicarà a classe els conceptes teòrics i pràctics (exemples), fent incís en els aspectes més importants i deixant alguns continguts per a l’estudi individual. La professora plantejarà també preguntes conceptuals referents als conceptes explicats.
 2. Els exercicis proposats és convenient que els alumnes els mirin de resoldre individualment o en parelles. Alguns els resoldrà la professora i/o els estudiants mateixos a classe de forma participativa.
 3. Els alumnes poden completar els continguts de classe i dels apunts amb els llibres de la bibliografia.

 

Continguts


 1. Conjunts i aplicacions
  1. Conjunts i les seves operacions

  2. Producte cartesià de conjunts, correspondències i aplicacions

 2. Vectors i matrius

  1. Vectors i sistemes d'equacions lineals

  2. Operacions amb matrius

  3. Espais vectorials i bases

 3. Aplicacions lineals

  1. Aplicacions lineals i matrius associades

  2. Canvis de base en una aplicació lineal

 4. Geometria del pla i de l’espai

  1. Equacions de rectes i plans

  2. Posicions relatives de rectes i plans

  3. Transformacions afins

Activitats d'aprenentatge


Classe magistral: desenvolupament de la teoria i exemples pràctics.

Classe participativa: instrucció col·laborativa amb preguntes conceptuals i resolució d'exercicis guiats pel professor (recullen evidències d'aprenentatge de quasi tots els resultats esperats, com a guia d'autoavaluació de l'estudiant i de la seva participació activa a classe).

Resolució i presentació d'exercicis: resolució i exposició d'exercicis per part dels estudiants (recullen evidències de tots els resultats esperats, especialment el RA6).

Exercicis d'avaluació: quatre exercicis, un per tema, que recullen evidències d'aprenentatge generals (RA3), i més específiques tal com s'indica a continuació:

 • Tema 1: RA1 i RA2
 • Tema 2: RA1 i RA4
 • Tema 3: RA4
 • Tema 4: RA5

Sistema d'avaluació


90% Proves

S’efectuaran dos exàmens durant el curs (45% cada prova), un primer parcial (2 primes temes) i un examen final amb 4 preguntes cadascun d´ells. Els que hagin suspès el primer examen hauran d´examinar-se d’aquesta part en l´examen final. Els que hagin aprovat el primer parcial no caldrà que es presentin, d´aquesta part, a l´examen final (el primer parcial és alliberador de matèria). Els alumnes que suspenguin l’examen final aniran a la recuperació. La nota màxima a la recuperació és de 6 punts.

10% Participació activa a classe

S’avaluarà a partir de la participació a classe i de les respostes a les qüestions que la professora proposarà durant el desenvolupament de les classes.

Bibliografia


Bàsic

Lay, David C; Murrieta Murrieta, Jesús Elmer (2007). Algebra lineal y sus aplicaciones. 3ª ed. Pearson Educación

Holt, Jeffrey (2013). Linear Algebra with Applications. Freeman

Castellet, M.; Llerena, I. (1988): Àlgebra lineal i geometria. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona

Complementary

Queysanne, Michel (1990). Álgebra Básica. Vicens-Vives