Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alfons Palacios Gonzàlez

Trimestre: 2

Crèdits: 4

Professorat: 

Jaume Teodoro Sadurní

Idiomes d'impartició


Català amb materials en castellà i anglés

Es valora les presentacions de treballs per part dels estudiants en llengua anglesa

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • EFB6_Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses

 • ESI1_Capacitat per integrar solucions de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent arribar als seus objectius de forma efectiva i eficient, aconseguint així avantatges competitives

 • ESI4_Capacitat per comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir com a enllaç entre les comunitats tècniques i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


Aquesta assignatura queda dins de la matèria EMPRESA del pla d’ estudis del grau. S’imparteix després de l’ assignatura d’ emprenedoria  de primer curso i d’ Economia del trimestre anterior,  de segon curss. Per això  el focus es possa ara  en l’ empresa en funcionament buscant el coneixement en la part operativa d’aquesta  des de les seves  diferents àrees funcionals. Es dedica un bloc sencer  a aprofundir en la part econòmica financera per tal que el futur graduat disposi de la base suficient pel  desenvolupament  de projectes de gestió de l’ empresa.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar ha de:

 • Saber explicar i interpretar els fenòmens econòmics bàsics -micro i macroeconòmics-
 • Conèixer el concepte d’ empresa i organització, el seu entorn, la propietat i la governança,  els diferents  tipus d’ empresa i els  seus objectius
 • Comprendre els subsistemes funcionals de l’ empresa tecnològica, els seus processos i  coordinació: direcció, administració, producció, direcció de persones, producció, qualitat, compres, sistemes d’ informació, finances, comercial i màrketin i estratègia
 • Saber resoldre situacions en les que el factor humà tingui un efecte notable en el desenvolupament i  resultats de l’ empresa, així com l’ ètica de l’ empresa
 • Identificar tecnologies actuals i emergents i saber avaluar el seu encaix i oportunitat en l’ empresa
 • Entendre l’ estratègia empresarial i saber prendre decisions que generin oportunitat en l’ empresa des de la perspectiva de l’ enginyer
 • Conèixer els conceptes econòmics i financers bàsics que permetin valorar  costos i beneficis d’ un projecte o de diferents alternatives 

 

Metodologia de trabajo


 

La metodologia de l’assignatura combina les classes a l’aula, amb les activitats i el treball en grup dins i fora de l’aula. Es tracta d'una metodologia totalment basada en "el cas" (business case) de forma que l'estudiant descobreix els conceptes per ell mateix en un Learning By Doing.

Hi ha tres formats de classe dins aula:

 • Classe magistral: el professor explica els conceptes a l’aula, amb el suport de transparències, vídeos i d’altres recursos.
 • Classes participatives: el professor proposa activitats a l’aula basades en casos pràctics propis del sector. Aquestes activitats poden ser: lectures d’articles d’actualitat, Estudis de casos, Jocs de rol, audiovisuals, realització d’exercicis i presentacions orals per part dels estudiants a l’aula.
 • Projecte pràctic en grup a aula: una part de les classes es destinarà a la realització del projecte per part dels estudiants. En aquests casos, l’estudiant haurà de realitzar un treball en grup i el professor supervisarà el seu progrés. El treball en grup caldrà enllestir-lo a banda en dedicació personal fora de l'aula

El treball a l’aula es basa en classes on el professor explica els conceptes de teoria amb exemples reals, notícies actuals de premsa i casos pràctics que es resolen conjuntament amb la participació dels alumnes. Donat el caràcter social d’aquesta assignatura, i per tant que en molts casos no hi ha una única solució als problemes plantejats, es fa molt interessant, a partir d’uns mínims conceptes teòrics, la intervenció dels alumnes i promoure el debat en alguns temes. A l’aula també es treballarà en grup, analitzant articles o notícies, resolent exercicis i proposant solucions.

Continguts


 

BLOC 1: Concepte d’ Empresa (8 h.)

Definició d’ empresa. Organització. Tipus d’ organització. La propietat i el govern de l’ empresa. Entorn empresarial. Anàlisi econòmic de l’ empresa. Direcció d’ empresa. Direcció estratègica¡. Disseny de l’ organització. Comportament humà de l’ empresa. Cadena de valor de les TICs. Gestió de la Innovació. Economia del coneixement. Industria 4.0. Sistemes gestió empresa (ERP, CRM, E-Business, E-comerce,…). Propietat intel.lectual i codi lliure. Direcció estratègica de la empresa.

 

BLOC 2: Subsistemes funcionals de l’ empresa  (20 h.)

Subsistema de producció. Producció i serveis.   Aprovisionament. Existències. Logística.

Subsistema d’ administració i  recursos humans. Organització. Administració. Desenvolupament. Legislació laboral.

Subsistema comercial i de màrquetin. M. Estratègic. M. Operatiu. M. Digital

 

 

BLOC 3: Anàlisi financer (12 h.)

Direcció financera. Inversió. Finançament. Apalancament. Compta de resultats. Costos.  Sistema d’ informació econòmic de l’ empresa. Comptabilitat. Control de gestió. Quadre de comandament. Indicadors. Ratis. Anàlisis de balanç. Pla econòmic -financer. Anàlisi d'inversions. Valoració d'una empresa

 

 

Activitats d'aprenentatge


A nivell metodològic es fa un ús pràctic d’ eines àmpliament utilizades en la gestió de l’ empresa i a escoles de negoci.  Es recorre a l’ estudi de casos pràctics per interpretar conceptes teòrics que puguin semblar  abstractes (Learning by doing).  Es treballa  en grup per discutir casos i exemples en les diferents àrees funcionals de l’ empresa, de forma que es vagi adquirint el llenguatge propi de l’ empresa i la pràctica de treball en administtració d'empreses.

 • 10 setmanes d’ impartició en sessions de classe magistral  
 • Debats de casos d’ estudi en grups (1 cas pràctic participatiu a classe en acabar cada tema)
 • Exercicis i activitats a e-campus  ( 1 exercici/test  individual en acabar cada tema per aprofundir en la vanguardia de la gestió) 
 • Lectura d’ articles científics en el camp de la gestió (1 article científic a analitzar)
 • Pràctiques amb eines pròpies de l’ empresa en el nivell de l'assignatura  (ús exhaustiu en ús de fulls de càlcul)

Sistema d'avaluació


 • Examen final  60% del valor. Per tal de demostrar l'adquisició de coneixements avançats tant de caire teòric com pràctic
 • Activitats lliurables   e-campus  40%  (casos pràctics i exercicis/problemes) Per tal d'avaluar l'aprofundiment en aspectes de vanguardia en el camp de la gestió d'empreses. A banda el treball en grup ha de demostrar la capacitat de resolució de problemes complexes fent ús d' eines creatives per la seva resolució

Bibliografia


Bàsic

Fundamentos de marketing. Philip Kotler

Fundamentos de dirección de empresas. Maria Iborra, et.a.

Comprender la contabilidad y las finanzas. Oriol Amat

Complementary

Cuadro de mando integral. Michale Hammer

Conceptos de economía. Paul Hayne