Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Alfons Palacios Gonzàlez

Trimestre: 4

Crèdits: 4

Professorat: 

Alfons Palacios Gonzàlez

Idiomes d'impartició


Aquesta no és una assignatura sinó el reconeixement d'una tasca acadèmica-laboral en una empresa o institució amb la que s'estableix un Conveni de Col·laboració Educativa (CCE).

L'idioma és el que s'utilitzi al lloc de treball, català, espanyol o anglès.

L'idioma dels informes finals per a l'avaluació poden ser en català, espanyol o anglès de forma habitual o, de forma excepcional, en una altra llengua acceptada per totes les parts (empresa, universitat, estudiant) 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • EFB4_Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria

 • EFB5_Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtis, els fonaments de la seva programació i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria

 • EFB6_Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


Aquesta no és una assignatura pròpiament sinó el reconeixement d'una tasca acadèmica-laboral en una empresa o institució amb la que s'estableix un Conveni de Col·laboració Educativa (CCE).

Es gestiona el reconeixement de ECTS de les pràctiques a empreses com a assignatures optatives per a facilitar la seva matriculació, avaluació i la incorporació a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Les assignatures de pràctiques a empresa es gestionen com a assignatures optatives.

El CCE ha de ser necessàriament curricular, associat a la matrícula d'aquesta assignatura/paquet d'ECTS a ser reconeguts.

Les pràctiques en empresa han de donar la possibilitat a l'estudiant d'aplicar un ampli rang dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals a un lloc de treball i li han de permetre complementar-lo amb nous continguts, nous usos d'eines i mètodes i un nou coneixement de les relacions personals i la seva gestió en llocs de treball reals.

Resultats d'aprenentatge


Les pràctiques a empresa no tenen resultats d'aprenentatge (RA) específics a la memòria de la titulació. 

Els RA són en funció del perfil professional del conveni de pràctiques signat.

A un nivell més genèric sí s'estableixen competències bàsiques, transversals i comunes del grau

Metodologia de trabajo


A part del seu treball al llarg del conveni l'estudiant:

 • és entrevistat i avaluat una o vàries vegades al llarg del CCE pel tutor d'empresa
 • és entrevistat i avaluat una o vàries vegades al llarg del CCE pel tutor acadèmic
 • omple l'enquesta final de valoració de les seves pràctiques
 • redacta, seguint la normativa, l'informe final on es detalla la seva activitat al llarg del CCE i el seu aprenentatge 

Continguts


Aquesta no és una assignatura pròpiament sinó el reconeixement d'una tasca acadèmica-laboral en una empresa o institució amb la que s'estableix un Conveni de Col·laboració Educativa (CCE).

Es gestiona el reconeixement de ECTS de les pràctiques a empreses com a assignatures optatives per a facilitar la seva matriculació, avaluació i la incorporació a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Les assignatures de pràctiques a empresa es gestionen com a assignatures optatives.

El CCE ha de ser necessàriament curricular, associat a la matrícula d'aquesta assignatura/paquet d'ECTS a ser reconeguts.

Les pràctiques en empresa han de donar la possibilitat a l'estudiant d'aplicar un ampli rang dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals a un lloc de treball i li han de permetre complementar-lo amb nous continguts, nous usos d'eines i mètodes i un nou coneixement de les relacions personals i la seva gestió en llocs de treball reals.

Activitats d'aprenentatge


A part del seu treball al llarg del conveni l'estudiant:

 • és entrevistat i avaluat una o vàries vegades al llarg del CCE pel tutor d'empresa
 • és entrevistat i avaluat una o vàries vegades al llarg del CCE pel tutor acadèmic
 • omple l'enquesta final de valoració de les seves pràctiques
 • redacta, seguint la normativa, l'informe final on es detalla la seva activitat al llarg del CCE i el seu aprenentatge 

Sistema d'avaluació


40% INFORME DEL TUTOR D'EMPRESA Avaluació del tutor d'empresa a partir de la valoració de les seves entrevistes a l'estudiant i el seguiment del seu treball. 

30% Avaluació del tutor acadèmic a partir de la valoració de les seves entrevistes a l'estudiant i del contrast amb el tutor d'empresa del seguiment del treball realitzat.

30% MEMÒRIES DE PRÀCTIQUES lliurada per l'estudiant seguint la normativa de pràctiques