Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Xavier Figueras Garcia

Idiomes d'impartició


Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès. 

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que tingui la seva base en l'educació secundaria general, i s'acostumi a trobar a un nivell que, tot i que amb el suport de llibre de text avançats, inclogui també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • V12. Aplicar la iniciativa emprenedora i la innovació per a la creació de nous videojocs i línies de negoci.

 • V14. Liderar equips de dissenyadors, artistes o desenvolupadors per a la consecució dels objectius especificats en el temps previst, de forma estructurada segons la metodologia establerta per a la gestió del projecte.

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   

Descripció


L'assignatura de Lideratge i Gestió d'equips té com a principal objectiu la formació de futurs professionals que hauran de treballar en equip i formar part d'una cultura d'empresa.

Profunditzarem en l'essència del concepte de lideratge, amb una vessant molt pràctica que els serveixi per descobrir-se a ells mateixos.

Pretenem que realment serveixi als alumnes per saber com comportar-se en un entorn laboral real i altament competitiu com són els videojocs.

Durant les sessions, es realitzarà un seguit d'activitats avaluatives a classe on es pretén assolir els coneixements d'aquell bloc o apartat.
 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

 • E12.2 Demostrar coneixements sobre la creació i posada en marxa de nous negocis o start-ups.
 • E14.2 Exercir dots de lideratge i gestió d'equips.
 • E14.3 Contribuir a generar una cultura d'aprenentatge, gestió dels errors, feedback i gestió de les crítiques.

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, presentacions, càpsules de vídeo, debats i fòrums, aprenentatge col·laboratiu.

Continguts


LIDERATGE

 

1. Concepte de líder 

1.1. Què és un líder? 

1.2. Característiques d’un líder

1.3. Definició de lideratge

1.4. Les 4 estratègies de lideratge

1.5. Tipologies de líders

1.6. Estils i actituds de lideratge

1.7. Lideratge basat en resultats

 

2. Direcció a l’empresa

2.1. Funcions de direcció

2.2. Tres eixos de la direcció

2.3. Presa de decisions i negociacions

 

GESTIÓ D'EQUIPS

 

3. RRHH i cultura empresa

3.1. Evolució dels RRHH

3.2. Cultura d’empresa i clima laboral

3.3. Relacions interpersonals a l'empresa

3.4. Gestió i valoració del lloc de treball

3.5. Selecció de personal

 

4. Intel·ligència emocional i motivació

4.1. Tipologies de persones

4.2. Gestionar el Talent

4.3. Intel·ligència emocional per a influir en les persones

4.4. Motivació

 

5. Gestió del temps i estrès laboral

5.1. Gestió del temps

5.2. Estrès i salut laboral

5.3. Aportacions a la psicologia de les organitzacions

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Exercicis a classe: Dinàmiques i activitats de lideratge (Evidència del resultat d’aprenentatge E12.2 i E14.2)

A2. Treball en grup: Pla d'incentius, retributiu i de beneficis (Evidència del resultat d’aprenentatge E12.2 i E14.3)

A3. Examen final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

 

Criteris generals de les activitats:

 • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
 • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Exercicis a classe: Dinàmiques i activitats de lideratge 25%

A2. Treball en grup: Pla d'incentius, retributiu i de beneficis 30%

A3. Examen final: 45%

Nota final = A1 0,25 + A2 0,30 + A3 0,45

 

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Recuperació:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final de recuperació per a aprovar l’assignatura.
 • La nota de l’examen de recuperació s’aplicarà només a la nota de l’A3.

Bibliografia


Bàsic

Keith, C. (2012). Agile game development with Scrum. Johanneshov: TPB.

Irish, D. (2005). The game producer's handbook. Boston, MA: Thomson Course Technology.