Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Castizo Olier

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Manuel Gomis Bataller
Sergi Mirada Casals 

Competències


Competències específiques
 • E2 Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • E6 Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i l'esport

 • E7 Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

 • E8 Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per a aquests practicants

Competències generals
 • G4 Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G6 Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • G9 Entendre els fonaments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i l'esport

Competències transversals
 • T3 Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T9 Comunicarse en inglés fluidamente, tanto oralmente como por escrito, en contextos profesionales y académicos

 • T1 Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengües de presència significativa en l'àmbit científic.

Descripció


La prescripció d'exercici físic per a la salut és una assignatura relacionada a diferents àmbits de la salut i vinculada a la branca de la medicina. 

L'evidència científica demostra la influència del sedentarisme sobre el desenvolupament de les patologies més prevalents a la societat moderna. L’activitat física és l’instrument més eficaç per mantenir les funcions fisiològiques de sistemes tan importants com el cardiovascular, el respiratori o el locomotriu, que frena el deteriorament causat per l’envelliment i les patologies cròniques, així com contribueix a una millor qualitat de vida relacionada amb la salut. La prescripció d'exercici físic i d'un estil de vida actiu contribueix a la salut física, social, mental i emocional i a la millora de la qualitat de vida

L'objectiu principal de l'assignatura és capacitar a l'alumne/a per dissenyar, planificar i avaluar diferents programes de prescripció d'exercici físic per a la salut per a població sana i per a població específica considerant diferències segons edat, gènere i problema de salut. L'alumne/a aprendrà a aplicar, identificar  i sel·leccionar instruments específics per mesurar els nivells d'activitat física i diferents paràmetres de salut vinculats a la dimensió física, psicològica i social de les persones.

L'alumne ha de tenir en compte que l'assignatura de Prescripció d'exercici físic per a la salut no es centra en el rol que té l'activitat física en la rehabilitació i el tractament de patologies, sinó en la prevenció de malalties, el benestar i la millora de la qualitat de vida. En cadascun dels temes del bloc de continguts es proporcionarà una visió completa dels conceptes claus i de les troballes més importants dels estudis científics i es discutirà sobre les limitacions i mancances de la literatura científica.

La dinàmica de les sessions combinaran sessions magistrals, seminaris i pràctiques durant el trimestre. L'ensenyament i aprenentatge presencial requereix un esforç important tant per part de l'alumnat com per part del professorat. És imprescindible que es realitzin les tasques sol·licitades en els terminis establerts per aconseguir un bon aprofitament de les sessions presencials i així aconseguir un correcte procés d'aprenentatge.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


1. Identificar riscos en activitats de diferents tipus de població (gènere, edat i discapacitat) així com ser capaç d'assessorar als mateixos, d'intervenir adequadament en cas d'accident i realitzar pràctiques de primers auxilis.

2. Elaborar tècnic-científicament i desenvolupar programes d'intervenció a través de l'activitat física per augmentar la qualitat de vida de persones que hagin vist disminuïda la seva salut per:

 • alteracions metabòliques i/o endocrinològiques, considerant les diferències biològiques per gènere.
 • alteracions del sistema locomotor, considerant diferències per edat, gènere i/o discapacitat.
 • alteracions del sistema cardiorespiratori, considerant diferències per edat, sexe i/o discapacitat.
 • alteracions sensorials, considerant diferències per edat, gènere i/o discapacitat.

3. Elaborar tècnic-científicament i desenvolupar programes personalitzats orientats a la salut, així com de prevenció de les patologies originades per la pràctica de l'activitat física i l'esport i saber intervenir en la recuperació i readaptació física de l'esportista de competició.

4. Elaborar tècnic-científicament i desenvolupar programes d'intervenció en el mitjà aquàtic per a poblacions amb característiques específiques (gestants, primera infància, adults, discapacitats, majors, i uns altres).

5. Elaborar i desenvolupar programes de prevenció i intervenció davant accidents en el mitjà aquàtic per a tot tipus d'usuaris.

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants

2.4

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

3.6 

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

Continguts


INTRODUCCIÓ

BLOC I. Marc conceptual i històric de l'activitat física per a la salut.

BLOC II. Característiques dels programes d'activitat física per a la salut i la millora de la qualitat de vida. 

BLOC III. Activitat física en poblacions especials. 

 

SESSIONS PRÀCTIQUES I SEMINARIS

L'alumne disposarà d'un guió de cadascuna de les sessions pràctiques i seminaris presencials on s'especificarà, entre altres coses, el lloc (aula de teoria, sala d'informàtica, instal·lacions esportives, etc.), la data, els objectius específics o operatius, el material necessari, l'estructura de la sessió i les tasques a realitzar en la sessió.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

La qualificació final de l'alumne és el resultat d’una avaluació continuada i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d’acord amb la següent taula de ponderació:

 

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Continuada

 Activitats individuals

10%

Continuada

 Treballs en grup

30%

Final

 Examen

60%

 

Criteris NECESSARIS per fer mitjanes entre les activitats avaluadores:

 

Avaluació

Activitat avaluadora

Criteri per fer mitjana

Continuada

Activitats individuals

5/10

Continuada

Treballs en grup

5/10

Final

Examen

5/10

 

L'examen final comprendrà els continguts teòric-pràctics que s'han impartit durant el curs, tant a les classes teòriques com a pràctiques i es realitzarà en finalitzar l'assignatura, durant el període avaluador del trimestre en el qual s'imparteix i/o durant el període de recuperació. 

REQUISITS PER SUPERAR L'AVALUACIÓ CONTÍNUA: 

- Assistència mínima obligatòria a les pràctiques en grup i seminaris del 80% i solament s'acceptaran les faltes justificades per malaltia o lesió certificades per un metge amb el seu nombre de col·legiat. 

- Qualificació de les activitats individuals deu ser com a mínim de 5 sobre 10 punts possibles.
- Qualificació de les pràctiques en grup deu ser igual o superior a 5 sobre 10 punts possibles amb assistència del 80%.  

IMPORTANT: 

Si no se supera l'avaluació contínua per incompliment dels requisits necessaris per a això anteriorment descrits, l'alumne suspendrà l'assignatura. 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu. 

 

Recuperació

Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'examen. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

 

Activitat avaluadora

Ponderació

 Activitats individuals

10%

 Treballs en grup

30%

 Examen final

60%

 

Cronograma

Totes les activitats tindran unes dates concretes de realització que es comunicaran a l'alumne/a en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma.

El cronograma i tot contingut de l’assignatura pot ser modificat per força major degut a esdeveniments provocats per la COVID.

 

Bibliografia


Bàsic

Wolf-May, K. (2008). Prescripción de ejercicio. Fundamentos fisiológicos. Barcelona: Elsevier-Masson.

Bouchard, C., Blair, S.N., Haskell, W.L. (2007). Physical Activity and Health. Champaign (Illinois): Human Kinetics.

Durstine, J.L. (2009). ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. Champaign (Illinois): Human Kinetics.

Serra Grima, J.R., Begur Calafat, C. (2004). Prescripción de Ejercicio Físico para la Salud. Barcelona: Ed. Paidotribo.

Complementary

Exercise is Medicine (ACSM)

http://www.exerciseismedicine.org/

Pla d'Activitat Física Esport i Salut (PAFES). Departament de Salut i la Secretaria General de l'Esport. Generalitat de Catalunya

http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pla-dactivitat-fisica-esport-i-salut-pafes/

Canal Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

American College of Sports Medicine.

https://www.acsm.org/read-research

Programes Activitat Física i salut per Infància

http://www.perseo.aesan.msc.es/

http://www.programanereu.es/programa-nereu.html

Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Salud y Consumo.

 

http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/sanidadDatos/home.htm

Journal of Strength and Conditioning Research.

http://www.nsca-jscr.org

Rodríguez García, P.L. (2008). Ejercicio físico en salas de acondicionamiento muscular. Bases científico-médicas para una práctica segura y saludable. Madrid: Ed. Médica Panamericana.

National Strength and Conditioning Association.

http://www.nsca-lift.org/

Hernández-Aguado, I., Gil, R., Delgado, M., Bolumar, F, eds (2005). Manual de Epidemiología y Salud Pública para Licenciaturas y Diplomaturas en Ciencias de la Salud. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

López Miñarro, P.A. (2000). Ejercicios desaconsejados en la actividad física. Detección y alternativas. Barcelona: Ed. INDE.

López Miñarro, P.A. (2002). Mitos y falsas creencias en la práctica deportiva. Barcelona: Ed. INDE.

Medina Jimenez, E. (2002). Actividad Física y Salud Integral. Barcelona: Ed. Paidotribo.

Sharkey, B.J., Gaskill, S.E. (2007). Fitness & Health, 6th Edition. Champaign (Illinois): Human Kinetics.

Medicine & Science in Sport & Exercise.

http://www.acsm-msse.org

López Chicharro, J., López Mojares, LM., eds. (2008). Fisiología Clínica del Ejercicio. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Reilly, T. (2010). Ergonomics in sport and physical activity. Enhancing performance and improving safety. Champaign (Illinois): Human Kinetics.

Serra Grima, J.R. (2001). Salud integral del deportista. Barcelona: Ed. Springer Iberica.

Weineck, J. (2000). Salud, Ejercicio y Deporte. Barcelona: Ed. Paidotribo.

Wilmore, J.H., Costill, D.L. (2004). Fisiología del esfuerzo y del deporte. Barcelona: Ed. Paidotribo.

Guia PEFS - http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/activitat_fisica/documents/guiaprescripcioversiobreu.pdf