Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Castizo Olier

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Xavier Viñals Alvarez
Jordi Sarola Gassiot 

Competències


Competències bàsiques
 • B1_F Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B5_F Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E20_F Identificar els factors estructurals, fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • E22_F Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

Descripció


L’assignatura de farmacologia i nutrició, que engloba dues àrees específiques de coneixement (la farmacologia i la nutrició) té com a finalitat iniciar als estudiants de segon curs del Grau en Fisioteràpia en el coneixement i l’ús de les estratègies farmacològiques i el coneixement dels principis fonamentals de la nutrició humana aplicats a la fisioteràpia.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA1. Identifica el principals fets històrics de l'anatomia, fisiologia, bioquímica i biomecànica, així com saber reconèixer els mètodes d'estudi i tècniques de registre més utilitzades en aquestes disciplines i interpretar les seves dades i gràfics.

RA8. Aplica, basant-se en el coneixement, els efectes de l'activitat física i de les intervencions físiques, provocats sobre les reaccions bioquímiques dels diferents òrgans i sistemes humans.

RA10. Aplica, basant-se en el coneixement, els canvis i adaptacions que es produeixen per la variació d'edat, gènere i estrès ambiental.

RA19. Identifica els aspectes cineantropomètrics principals de l'individu, d'una dieta sana i equilibrada, d'una dieta adaptada als requeriments específics segons la disciplina esportiva i de les ajudes ergogèniques prescriptibles en cada cas.

Metodologia de treball


Metodologies

Hores

Classes teòriques

32,6

Seminaris

17,5

Tutories

4

Estudi i treball en grup

20

Estudi i treball autònom, individual

75,9

Total hores 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continguts


El primer dia es presentarà el programa i s’explicarà el funcionament de les activitats individuals i els seminaris.

Continguts de Farmacologia:

Tema 1. Farmacologia General

 1. Vies d’administració
 2. Farmacocinètica i Farmacodinàmica
 3. Plantejament de problemes

Tema 2. Farmacologia del sistema endocrí

Tema 3. Farmacologia del sistema respiratori

Tema 4. Farmacologia del sistema cardiovascular

Tema 5. Antiinflamatoris i analgèsics

Tema 6. Farmacologia sanguínia

Tema 7. Farnacologia múscul-esquelètica

Tema 8. Farmacologia del sistema nerviós

Tema 9. Farmacologia de l’exercici. Dopatge

Tema 10. Polimedicació 

Seminari 1, 2 i 3. Resolució de problemes i casos plantejats a partir del temari teòric

 

Continguts de nutrició:

Tema 1. Introducció.

Tema 2. Conceptes bàsics i praxis clínica.

Tema 3. Energia i nutrients.

Tema 4. Grups alimentaris.

Tema 5. Alimentació equilibrada.

Tema 6. Antropometria i valoració de la composició corporal.

Tema 7. Alimentació, esport i activitat física.

Tema 8. Suplementació i ajuts ergogènics.

 

Seminaris 1, 2 i 3. A les sessions de seminaris s'explicaran diferents conceptes necessaris per utilitzar-los de manera pràctica i relacionats amb temes tractats durant l'assignatura.

Treballs individuals. Són tres treballs de caràcter obligatori i s’implementaran a través de la plataforma Moodle. S’aniran obrint i tancant segons el període docent. Els textos, articles o vídeos estaran penjants a la plataforma Moodle o caldrà cercar-los ser la web segons indicacions.

Activitats d'aprenentatge


Activitats d'aprenentatge 

Sessions presencials amb material audiovisual.

Estudi de casos i resolució de problemes.

Sessions presencials

Treballs en grup a través d’activitats d’aprenentatge cooperatiu.

Qüestionaris i treballs individuals

Estudi personal i recerca bibliogràfica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura és continuada, a través de diferents eines per valorar les diferents competències necessàries per a superar la matèria.

L’avaluació de l'assignatura es farà mitjançant les següents activitats:

 • Un examen final, que consistirà en una prova d’elecció múltiple i una prova escrita de preguntes curtes.
 • Elaboració d'un portafoli electrònic relacionat amb el temari treballat durant l'assignatura.
 • Exposició oral dels problemes plantejats als seminaris i entrega d'aquests.
 • Autoavaluació.
 • Coavaluació entre l'alumnat.

En l’avaluació de les competències es tindrà en compte la presència i la implicació durant els seminaris i les resolucions de problemes així com les intervencions individuals en els diferents exercicis a la plataforma Moodle.

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Portafoli electrònic

10%

B1, B2, B5, T2, E20, E22

Exposició oral

25%

B1, B2, B5, T2, E20, E22

Autoevaluació

15% B1, B2, B5, T2, E20, E22

Coavaluació

5% B1, B2, B5, T2, E20, E22

Examen final individual (50% de farmacologia i 50% de  nutrició)

45%

B1, B2, B5, E20, E22

Perquè la nota de l’examen faci mitja amb la resta de notes obtingudes durant el transcurs de l’assignatura serà necessari obtenir una nota superior a 5 punts. A l’examen serà necessari aprovar tant la part corresponent als continguts de Nutrició com la corresponent als continguts de Farmacologia.

Segons estableix l’article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per a l’alumne es qualificaran en funció de l’escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent qualificació qualitativa: suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

Examen individual

45%

B1, B2, B5,  E20, E22

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

Bibliografia


Bàsic

Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Farmacología. 7ª edición. Elsevier 2012.

Zabalegui Yárnoz A. Administración de fármacos y cálculos de dosis. 1ª edición. Masson, 2005.

Burke L (2006). Clinical Sports Nutrition. McGraw-Hill

Contreras J, Gracia M. (2005). Alimentación y cultura: perspectives antropológicas. Barcelona: Ariel.

Salas-Salvadó et al. Nutrición y Dietética Clínica. 2a ed. Barcelona: Elsevier, 2008.

Betés M, Duran M, Mestres C, Nogues MR. Farmacología para Fisioterapeutas. Panamericana 2008.

Lorenzo P, Moreno A, Lizasoain I, Leza JC, Moro MA, Portolés A. Velázquez: Farmacología básica y clínica. 18ª edición. Panamericana, 2008.

Rodríguez VM, Urdampilleta A. (2013). Nutrición y dietètica para la actividad física y el deporte. La Coruña: Netbiblo.