Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Castizo Olier

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Juan José García Tirado
Luciana Moizé Arcone 

Idiomes d'impartició


L'assignatura s'impartirà en català i castellà

Competències


Competències bàsiques
 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E3_F Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L'assignatura de Semiologia i tecnologia per a l'avaluació és una formació obligatòria dins del grau de Fisioteràpia. És una assignatura teòric-pràctica.

L’atenció en fisioteràpia resulta fonamental en les diferents vessants d’intervenció professional, tant quan l’objectiu és la prevenció o quan s’intenta recuperar o modificar una funció corporal alterada. En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta assignatura és que l’alumne/a conegui i comprengui el procés del raonament clínic per poder fer un diagnòstic en fisioteràpia adequat. Així mateix, l’assignatura pretén que l’alumne conegui i desenvolupi les competències adients per a poder realitzar les principals proves clíniques d’avaluació funcional aplicades en les patologies múscul-esquelètiques més freqüents; identificant les eines i els balanços funcionals validats i reconeguts internacionalment.

L'assignatura no requereix cap requisit previ de superació de matèries per part de l'estudiant.

Considerant la situació sanitària actual produïda per la COVID-19, es fa necessari emfatitzar, en relació amb l'activitat docent, que aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial, en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. 

D'aquesta forma es facilitarà l'assoliment dels coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. No obstant i això, en relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part dels alumnes, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti.

 

 

Resultats d'aprenentatge


• Analitza les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.

• Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

•. Realitza el diagnòstic de Fisioteràpia per a determinar les disfuncions i discapacitats que requeriran d'una intervenció específica de fisioteràpia.

• Interactua amb els altres professionals de la salut i de l'activitat física per a fonamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions.

• Aprendre els fonaments de la fisioteràpia en les patologies múscul - esquelètiques. Avaluació específica de les disfuncions múscul-esquelètiques. Principals tècniques d'intervenció. Classificació en funció dels seus principis físics i efectes sobre l'organisme..

Metodologia de treball


Metodologies Hores
AF1.Classes Teòriques 31,43
AF7.Estudi i Treball autònom, individual 42,86
AF5.Tutories 1,43
AF3.Classes Pràctiques  10
AF6.Estudi personal i Treball Grupal 14,29
Total 100

Les metodologies docents seràn la MD1 (expositiu), MD3 ( resolució d'exercicis), MD5 ( projectes ), MD6 ( cooperatiu )

Continguts


Tema 1: Principis teòrics 

1.1.  El diagnòstic en Fisioteràpia

1.2. Generalitats sobre l'exploració funcional

1.3. Principis teòrics de l'exploració muscular

1.4. Principis teòrics de l’exploració articular, goniomètrica

1.5. Proves funcionals i d'avaluació clínica

 

Tema 2: Exploració física i avaluació funcional de la cintura escapular:

2.1. Localització anatòmica palpatòria del relleus anatòmics

2.2. Test d’avaluació muscular dels músculs regionals

2.3. Goniometria articular de l’espatlla

2.4. Proves clíniques diagnòstiques a la cintura escapular

 

Tema 3: Exploració física i avaluació funcional de la regió del colze

3.1. Localització anatòmica palpatòria dels relleus anatòmics

3.2. Test d’avaluació muscular dels músculs regionals

3.3. Goniometria articular del colze

3.4. Proves clíniques diagnòstiques

 

Tema 4: Exploració física i avaluació funcional del canell i de la mà

4.1. Localització anatòmica palpatòria dels ossos del carp

4.2. Test d’avaluació muscular dels músculs regionals

4.3. Goniometria articular del canell i dits

4.4. Proves clíniques diagnòstiques

 

Tema 5: Exploració física i avaluació funcional de la pelvis i el maluc

5.1. Localització anatòmica palpatòria dels relleus anatòmics

5.2. Test d’avaluació muscular dels músculs regionals

5.3. Goniometria articular de l’articulació coxofemoral

5.4. Proves clíniques diagnòstiques a la regió del maluc

 

Tema 6: Exploració física i avaluació funcional del genoll

6.1. Localització anatòmica palpatòria dels relleus anatòmics

6.2. Test d’avaluació muscular dels músculs regionals

6.3. Goniometria articular de l’articulació fèmoro-tibial

6.4. Proves clíniques diagnòstiques de genoll

 

Tema 7: Exploració física i avaluació funcional del turmell i peu

7.1. Localització anatòmica palpatòria dels relleus anatòmics

7.2. Test d’avaluació muscular dels músculs regionals

7.3. Goniometria articular de l’articulació del turmell

7.4. Proves clíniques diagnòstiques de turmell i peu

Activitats d'aprenentatge


Sessions de classes expositives basades en l'explicació del professor i pràctica de l'alumne.

Pràctiques en les aules específiques realitzades entre els alumnes per tal de desenvolupar les habilitats pràctiques relacionades amb els continguts de l'assignatura.

Realització de treballs grupals.  

Sistema d'avaluació


Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Examen final teòric

30%

B3, E3, E5, E7

Examen final pràctic 

30%

 B3, E3, E5, E6, E7

E-portfoli

40%

 T2, T3, E3.E5,E7

 

 

 

 

 

 

 

És requisit indispensable complir un 80% d'assistència de la totalitat de les classes, l'incompliment d'aquest requisit tindrà com a conseqüència que l'assignatura quedarà suspesa i s'haurà de cursar al curs vinent.

 

 

Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir una qualificació de 5/10 en la mitjana final de l'avaluació. S'haurà de considerar que la còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

L'avaluació de l'assignatura constarà de les següents activitats

-30 examen final pràctic 

-30% examen final teòric 

-40% del E-portfoli té com objectiu elaborar un pòster de fisioteràpia.aquesta activitat constarà de  4 entregables parcials amb un valor de 20 % + un entregable final  del pòster que és el 20 % restant).La mitjana dels examens i e-portfoli ha de ser igual o superior a 5 per superar l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, només es podran presentar a l’examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens durant l'avaluació del període ordinari.

L’avaluació de recuperació, consistirà en una prova final pràctica on l’alumne/a haurà de demostrar les competències procedimentals adquirides, i també els coneixements teòrics relacionats.La prova final teòrica i el E-portfoli no seràn activitats recuperables.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

Assistència

Considerant la situació sanitària actual, l'assistència a les classes teòric-pràctiques serà molt recomanable i l'absentisme per raons de salut no impedirà la possibilitat superar l'assignatura. En aquest sentit, el sistema d'avaluació continuada preveu un seguit d'activitats avaluadores variades i en nombre suficient per a facilitar el procés d'aprenentatge dels alumnes, amb la possibilitat, per raons de salut, de poder-les realitzar d'una manera no presencial.

Normes de conducta

L'assistència a classe sense respectar les normes bàsiques d'higiene i d'uniformitat en el vestit podrà ser sancionada. Donada la situació produïda per la pandèmia, s'hauran de contemplar i respectar les indicacions relacionades amb la seguretat i protecció en els espais pràctics, recollides en un document de l'Escola i que estarà a disposició dels alumnes en l'aula virtual. Tot el professorat serà coneixedor d'aquesta informació i vetllarà pel seu compliment.

Durant les pràctiques en classe i especialment, durant les proves d'avaluació, els alumnes no podran dur objectes que puguin interferir en l'execució de les tècniques, com a anells, rellotges, braçalets, pendents llargs, etc. Així mateix, la higiene de les mans serà fonamental, amb unes ungles tallades curtes i netes sense pintar.

Donat el caràcter pràctic de les classes i per a facilitar i realitzar d’una manera correcta els procediments palpatoris manuals i l’execució de les proves d’avaluació, serà necessari portar roba adequada com a pantaló curt i top, considerant que en moltes situacions la regió anatòmica avaluada haurà de quedar desproveïda de roba per a poder observar i palpar els relleus anatòmics.

Criteris específics de la nota No Presentat

Es considerarà aquesta situació quan l’alumne/a no s’hagi presentat a una prova d’avaluació continuada o final.

Bibliografia


Bàsic

Daza Lesmes; J. Evaluación clínico-funcional del movimiento corporal humano. Bogotá:Panamericana;2007.

Cardellach, F.Grau, J.Mª. Rozman, C. Compendio de anamnesis y exploración física. Barcelona: Elsevier Masson; 2014.

Tixa, S. Atlas de Anatomía Palpatoria. 4ª Edición. Barcelona: Elsevier Masson; 2012.

Hislop, H. Avers, D. Brown, M. Daniels y Worthingham: Técnicas de Balance Muscular. 9ª Edición. Barcelona: Elsevier; 2014.

Jurado Bueno,A. Medina Proqueres,I. Manual de Pruebas Diagnósticas: Traumatología y Ortopedia. 2ª Ed. Barcelona:Paidotribo;2007.

Buckup, K. Buckup J. Pruebas clínicas para patologia ósea, articular y muscular. 5ª Edición. Barcelona: Elsevier Masson; 2013.

Loudon, J. Bell, S.L. Johnston, J. Guía de Valoración Ortopédica Clínica. Barcelona: Paidotribo;2001.

Hoppenfeld, S. Exploración Física de la Columna Vertebral y las Extremidades. Manual Moderno; 1979.

Complementary

Kapandji, A.I. Fisiología Articular. 6ª edición. Editorial Médica Panamericana; 2012.

Anne M. Gilory. Prometheus Texto y Atlas de Anatomía. Anatomía general y aparato locomotor. 2ª Edición. Panamericana;2007.