Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Meritxell Puyané Oliva
Jaume Martí Mora 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • English
 • Català

Català, Castellà i Anglès

Competències


Competències bàsiques
 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

 • B5_F Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E20_F Identificar els factors estructurals, fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • E21_F Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

   

 • E22_F Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

   

 • E23_F Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

   

 • E24_F Entendre els fonaments del condicionament físic per la pràctica de l'activitat física i l'esport

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


Aquesta assignatura forma part de la formació obligatòria del grau en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Doble Titulació), la qual pretén que l’estudiant obtingui uns coneixements bàsics sobre els fonaments psicològics que sustenten el comportament humà. El/la futur/a professional de Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, necessita comptar amb aquests coneixements per comprendre millor la complexitat de la relació assistencial i poder utilitzar estratègies i habilitats que li permetin realitzar intervencions efectives i humanes. L’objectiu fonamental de l’assignatura és ajudar a l’estudiant a adquirir els coneixements bàsics que estableixen la base de la conducta humana, de manera que sigui capaç de reconèixer les funcions psicològiques i assolir una major comprensió de l’ésser humà en la seva totalitat

Resultats d'aprenentatge


Respecte als resultats d'aprenentatge esperats, l'estudiant al final de la matèria haurà de:
• Aplicar, basant-se en el coneixement els canvis i adaptacions que es produeixen per la variació d’edat, gènere i estrès ambiental.
• Aplicar el mètode científic als diversos àmbits de les ciències de l’activitat física i de l’esport: disseny metodològic, registres, bases de dades i anàlisi estadística.
• Comprendre problemes substancials de les ciències de l’activitat física i l’esport i proposar hipòtesis per dissenyar l’estratègia empírica per a la seva demostració teòrica, que portaria a la millor resolució dels problemes identificats.
• Aplicar, basant-se en el coneixement, els principis conductuals en el context educatiu, recreatiu, de l’activitat física i la salut i de l’entrenament esportiu.
• Realitzar l’anàlisi de les conductes específiques en els diversos contextos d’intervenció professional.
• Triar tècniques de modificació de conducta que es poden utilitzar en els diferents àmbits d’actuació professional.
• Adquirir criteris, habilitats i coneixements tecnològics per desenvolupar els processos d’ensenyament-aprenentatge relatius als exercicis de musculació analítics i funcionals en l’àmbit de la salut, el fitness i l’activitat física.
 

Metodologia de treball


 

Magistral 50 hores
Treball en grup 15 hores
Tutoria grupal 2 hores
Treball individual 8 hores
Estudi personal 75 hores
Total 150 hores

Continguts


Tema 1. Què és la psicologia de l’esport?

 1. Introducció a la psicologia general: diferents paradigmes.
 2. Antecedents i evolució de la psicologia de l’esport.
 3. Paper del psicòleg de l’esport: qui, què i com.
 4. Àmbits d’aplicació i diferents rols.
 5. L’esport com a transmissor de valors.

Tema 2. Principis psicològics bàsics del rendiment esportiu.

 1. Concentració i atenció:
  • Teories i tipus.
  • Avaluació i entrenament.
 2. Motivació:
  • Teories principals.
  • Components.
  • Establiment d’objectius com a tècnica de motivació.
 3. Activació:
  • Teories.
  • Tècniques i aplicació.

Tema 3.  L’equip esportiu

 1. Dinàmica de grups. Cohesió grupal.
 2. Lideratge i comunicació. Teoria de rols.
 3. Resolució de conflictes.

Tema 4. Comunicació

 1. Introducció. La competència social
 2. Estils de comunicació i comunicació efectiva
 3. Capacitat d’emetre i d'acceptar crítiques constructives.
 4. Comunicació i interacció amb el pacient
 5. Comunicació amb els familiars
 6. La relació d’ajuda

Tema 5. Personalitat, ansietat i estrès

 1. Introducció.
 2. Personalitat: perquè estudiar-la i com avaluar-la en el context esportiu.
 3. Concepte i definició d'estrès, ansietat i activació.
 4. El procés de l'estrès i l'ansietat en l'esport.
 5. Fonts i efectes de l'ansietat en l'esport.
 6. Estratègies per controlar el nivell d'estrès i ansietat en els esportistes

Tema 6. Beneficis i riscos psicològics associats a l’activitat física i l’esport

 1. Exercici físic i estats de ànim
 2. Exercici físic i depressió
 3. Exercici físic i ansietat
 4. Exercici físic i autoconcepte/autoestima
 5. Exercici físic i altres trastorns psicològics

Tema 7. Els valors i l’esport

 1. La socialització a través de l’esport
 • Desenvolupament d’actituds i conductes d’esportivitat
 • Estratègies per desenvolupar l’esportivitat
 • Agents en el procés de socialització a través de l’esport
 1. Les discriminacions i les violències en l’esport.
 2. L’abús sexual
 3. Bullying
 4. Racisme

Tema 8. El procés d’adaptació a la discapacitat.

 1. Concepte de discapacitat
 2. Concepte de pèrdua
 3. Fases del procés d’adaptació a la discapacitat
 4. Manifestacions del dol adaptatiu
 5. Activitat física, esport i discapacitat

Tema 9. Altres camps de la psicologia aplicada a l’esport

 1. L’impacte psicològic de la lesió en esportistes
 2. La retirada esportiva.

Tema 10. L’Atenció a pacients crònics i pal·liatius

 1. Factors psicosocials i malaltia crònica
 2. Factors psicosocials i cures pal·liatives
 3. Necessitats dels familiars.

Tema 11. El dolor

 1. Concepte de dolor
 2. Factors cognitiu-conductuals implicats en l'experiència de dolor
 3. Característiques psicològiques i implicacions socials de les principals situacions de malaltia amb implicació del dolor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats d'aprenentatge


- Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor/a
- Tutories presencials en grup o individuals
- Realització de treballs individuals
- Presentacions de temes per part dels alumnes

Sistema d'avaluació


L'adquisició de competències per part de l'alumne/a serà valorada a través del sistema d'avaluació contínua i a través d’un examen final escrit. 

Avaluació Continua

Té una ponderació total del 50% de la nota global de l’assignatura. Per tal de tenir dret a l’examen final, l’estudiant ha d’aprovar l’avaluació continuada (nota mínima un 5). Si es suspèn l’avaluació continuada, automàticament es suspèn l’assignatura.

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treball en grup. Els valors i l'esport

20%

T1, B4, B5, E5, E20,E22, E23, E24

Treball en individual (lideratge i treball en equip)

15%

T1, T2, T3, B4, B5, E5, E20,E22, E23, E24

Treball individual. Tècniques de desactivació

15%

T2, T3, B4, B5, E5, E20,E22, E23, E24

Examen final

50%

T2, E5, E20,E22, E23, E24

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

50%

G1, G3, G4, G11

 

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

Es guardaran les notes de seminaris, treballs per fer mitja amb l'examen de recuperació. En el cas de suspendre hauran de cursar l'assignatura al següent any i no es guardarà cap nota.