Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 10

Professorat: 

Luciana Moizé Arcone
Anabel Casanovas Alvarez 
Estefania Casas Patarro 
Esther Mur Gimeno 
Raquel Muñoz Castro 
Vanesa Rodriguez Salés 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E2_F Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els que es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioterapia

   

 • E3_F Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

Descripció


L’assignatura de Fonaments de Fisioteràpia és una formació obligatòria del grau de Fisioteràpia.

En ella es desenvoluparan els fonaments de la Fisioteràpia al llarg de la història, tant en la seva part més procedimental com en aspectes teòrics de base. Es descriuen els elements essencials de la intervenció del futur fisioterapeuta, tenint en compte els principis físics terapèutics, la seva aplicació, els beneficis i efectes adversos, així com la durada i la freqüència de les intervencions del tractament proposat pel fisioterapeuta.

Aquesta assignatura està constituïda per un bloc teòric i un bloc pràctic:

 • Bloc teòric (4 crèdits ECTS): fonaments i procediments de fisioteràpia
 • Bloc pràctic (6 crèdits ECTS): cinesiteràpia passiva i massoteràpia

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar els principals agents físics emprats en les intervencions de fisioteràpia. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir l’ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.
 • Analitza les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demanda i necessitats
 • Elabora el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre el terapeuta i pacient
 • Realitza el diagnòstic de fisioteràpia per determinar les deficiències, limitacions a l'activitat i restriccions a la participació que requeriran d'una intervenció específica de Fisioteràpia
 • Aprèn els fonaments de Fisioteràpia a les patologies múscul esquelètiques, avaluació específica de les disfuncions múscul esquelètiques. Principals tècniques d'intervenció. Classificació en funció dels seus principis físics i efectes sobre l'organisme
 • Interacciona amb els profesionals mèdics pel guany d'eficàcia terapèutica. Elabora objectius conjunts d'intervenció

Metodologia de treball


Metodologies

Hores

Classe magistral

35

 Treball en grup

20

Tutoria grupal

3

Treball individual

15

Pràctiques reglades

52.5

Estudi personal

124.5

Total

250

Continguts


Bloc teòric:

 • Fonaments de la Fisioteràpia

Tema 1: Història i antecedents de la fisioteràpia

1.1. Món primitiu

1.2. Civilitzacions orientals

1.3. Grècia i Roma

1.4. Edat Mitja

1.5. Renaixement

1.6. S.VIII i IXI

1.7. Segle XX

Tema 2: Naixement de la professió

2.1. La fisioteràpia com a professió

Tema 3: Bases conceptuals de la fisioteràpia

3.1. Definicions

Tema 4: Àmbits d’actuació de la fisioteràpia

4.1. Funcions del fisioterapeuta

4.2. Camps d’actuació del fisioterapeuta

Tema 5: El diagnòstic de fisioteràpia

5.1. Llenguatge específic de fisioteràpia

Tema 6: Principis generals d’aplicació de la fisioteràpia

Tema 7: Teoria de la comunicació humana

7.1. Comunicació verbal

7.2. Comunicació para verbal

7.3. Comunicació no verbal

Tema 8: Fisioteràpia basada en evidència científica

Tema 9: La entrevista en fisioteràpia

Tema 10: El mètode d’intervenció en fisioteràpia

10.1. Valoració

10.2. Anàlisi de dades

10.3. Planificació d’un programa de fisioteràpia

10.4. Aplicació del programa de fisioteràpia

10.5. Avaluació del programa de fisioteràpia

Tema 11: El registre de fisioteràpia

Tema 12: L’informe de fisioteràpia

Tema 13: Ètica de la professió

  

 • Procediments de Fisioteràpia

Tema 1: Cinesiologia

1.1. Concepte de cinesiologia. Dinàmica i estàtica 

1.2. Definició mecànica de l'aparell locomotor

1.3. Contracció muscular

1.4. Concepte d'activitat muscular; balanç articular i balanç muscular

Tema 2: Massoteràpia

2.1. Definició

2.2. Història Breu de la massoteràpia

2.3. Efectes de la massoteràpia

2.4. Classificació del tipus de massatge

2.5. Indicacions i contraindicacions

Tema 3: Cinesiteràpia

3.1. Concepte

3.2. Mecanismes de teràpia manual

3.3. Cinesiteràpia passiva

3.4. Cinesiteràpia activa

Tema 4: Bases teòriques d'estiraments

4.1. Definició-concepte de flexibilitat i estirament

4.2. Principis fisiològics del estirament

4.3. Tècniques. Indicacions-contraindicacions

Tema 5: Bases teòriques d'ergonomia

5.1. Concepte d'ergonomia

5.2. Classificacions

5.3. Factors d'intervenció de l'ergonomia

5.4. Canvis posturals

Tema 6: Electroteràpia, Termoteràpia i Crioteràpia

            6.1. Definició

            6.2. Indicacions - contraindicacions

Tema 7: Bases teòriques d'Hidroteràpia / Fisioteràpia Aquàtica

            7.1. Definició – Història

            7.2. Indicacions – contraindicacions

            7.3. Valoració de la instal·lació i el pacient

            7.4. La sessió de fisioteràpia aquàtica

Tema 8: Tema lliure          

 

Bloc pràctic:

 • Massoteràpia

Tema 1: Generalitats de la massoteràpia

 1. 1. Normes d’higiene
 2. 1. Postures del fisioterapeuta i del pacient

Tema 2: Maniobres principals

       2.1. Effleurage superficial i profund

       2.2. Pressió lliscant

       2.3. Friccions palmars

       2.4. Amassament (digital, digito palmar, pulpo pulgar, nudillar i avantbraç colze)

       2.5. Percussions

       2.6. Vibracions

       2.7. Pinça rodada

       2.8. Inhibicions

Tema 3: Seqüència massatge d’esquena

Tema 4: Seqüència massatge lumbar / abdomen

Tema 5: Seqüència massatge cervico – dorsal

Tema 6: Seqüència massatge EESS

Tema 7: Seqüència massatge EEII

 

 • Cinesiteràpia passiva

Tema 1:  Generalitats de la Cinesiteràpia

1.1. Consideracions fonamentals d'anatomia i fisiologia articular

1.2. Efectes de la cinesiteràpia

1.3. Cinesiteràpia passiva: Tipus de mobilitzacions passives

1.4. Principis bàsics de les mobilitzacions passives

Tema 2: Cinesiteràpia passiva aplicada a l'Extremitat Superior

2.1. Mobilitzacions passives de l'articulació glenohumeral

2.2. Mobilitzacions passives de l'articulació escàpulo toràcica

2.3. Mobilitzacions passives del complexe articular del colze 

2.4. Mobilitzacions passives del complexe articular del canell 

2.5. Mobilitzacions passives de les articulacions de la mà i dits

Tema 3: Cinesiteràpia passiva aplicada a l'Extremitat Inferior

3.1. Mobilitzacions passives de l'articulació coxofemoral

3.2. Mobilitzacions passives de l'articulació del genoll

3.3. Mobilitzacions passives de l'articulació del turmell

3.4 Mobilitzacions passives del complexe articular del peu

Activitats d'aprenentatge


 

 

Activitats

Sessions de classe expositives basades en l’explicació del professor.

Realització i presentació de treballs en grup. Activitats d'aprenentatge cooperatiu, anàlisi de lectures, estimulació de la discussió i estudi de casos.

Tutoria grupal a l’aula

Realització de treballs individuals

Pràctiques realitzades en aules específiques

Solució de problemes, recerca bibliogràfica, i estudi personal

Sistema d'avaluació


Bloc teòric:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treball individual (avaluació continuada)

20%

CB3, E2, E3, E7,T2

Treball grupal (avaluació continuada)

20%

CB3, E2, E3, E7,T2

Examen teòric

60%

CB3, E2, E3, E7,T2

 

 

 

 

 

 

Nota: per tal de poder fer mitja a les notes, caldrà presentar totes les activitats. És requisit indispensable aprovar l’examen final

Bloc pràctic Massoteràpia:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treball individual (avaluació continuada)

50%

CB3, E2, E3, E7,T2

Examen teòric-pràctic

50%

CB3, E2, E3, E7,T2

 

 

 

 

 

Nota: per tal de poder fer mitja a les notes, caldrà presentar totes les activitats. És requisit indispensable aprovar l’examen final.

Bloc pràctic Cinesiteràpia passiva:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Avaluació continuada (treball grupal i seguiment)

50%

CB3, E2, E3, E7,T2

Examen teòric-pràctic

50%

CB3, E2, E3, E7,T2

 

 

 

 

 

Nota: per tal de poder fer mitja a les notes, caldrà presentar totes les activitats. És requisit indispensable aprovar l’examen final pràctic.

La nota final de l’assignatura estarà formada pels tres blocs amb la següent ponderació: 40% el bloc teòric, 30% bloc pràctic de massoteràpia i 30% bloc pràctic de cinesiteràpia passiva.

Per aprovar l’assignatura, cal aprovar els tres blocs específics per separat.

És requisit indispensable assistir al 80% de cadascun dels blocs pràctics; el fet de no complir aquest requisit no permet la realització de l’examen final i com a conseqüència l’assignatura quedarà suspesa en tots els seus blocs i s’haurà de tornar a cursar el curs vinent.

Període de recuperació

Els estudiants tindran l’opció de realitzar la recuperació de l’assignatura quan s’hagin presentat a l’examen final en cadascun dels blocs i hagin aprovat l’assignatura.

L’avaluació continuada no es podrà recuperar.

Les qualificacions obtingudes en l’avaluació contínua seran conservades com a part de la nota final de l’assignatura, tant les superades com les no superades, per tal de preservar els criteris de l’avaluació continuada, mantenint la mateixa ponderació que a la primera convocatòria.

 

Bibliografia


Bàsic

Alcántara, S.; Hernández, MA.; Ortega, E.; Sanmartín, MV. Fundamentos de fisioterapia. Ed. Síntesis.

Igual, C.; Muñoz, E.; Aramburu, C.; Fisioterapia  general: cinesiterapia. Madrid: Ed. Síntesis

Torres, M; Salvat, I. Guía de masoterapia para fisioterapeutas. Editorial Paramericana, 2006.

Clay, J. Masaje terapéutico básico. LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS. WOLTERS KLUWER HEALTH, 2008

Biriukov, A. El masaje deportivo. Paidotribo, 2007

Fernández de las Peñas, C.; Melián Ortiz, A. Cinesiterapia. Bases fisiológicas y aplicación práctica. Elsevier.

Fritz, S. Guía de masaje avanzado para el control del dolor. Ed.Masson, 2014

Genot, Neiger, Pierron, Péninou. Kinesioterapia. Tomos I, II, III, IV. Madrid: Ed. Panamericana. 1988

Güeita, J; Alonso, M; Fernández, C. Terapia Acuatica. Elsevier, 2015

Sagrera Ferrándiz, J. Quiromasaje: técnica y sensibilidad. Meteora 2008

Ferrer Anglada, J. Masaje avanzado: valoración y abordaje de las disfunciones del tejido blando. Masson, 2011

Complementary

Dvorak, J.; Dvorak, V. Medicina manual: Diagnóstico (vol. 1) Tratamiento (vol. 2). Ed. Scriba, 2º Edición.1993

Cameron, M. Agentes Físicos en Rehabilitación: de la investigación a la práctica. Elsevier,  2013 (4ª edición)

Hainaut, K. Introducción a la biomecánica. Editorial Jims,  Barcelona, 1976

Kaltenborn, F.M. Fisioterapia manual extremidades. Madrid: Mc Graw-Hill interamericana.1999

De la Torre, J. Técnicas de hidroterapia y balneoterapia. Alcalá Grupo Editorial, 2014.

Kapandji, I. A. Cuadernos de fisiología articular I. Barcelona: Ed. Masson, 6º edición. 2006

 

Kapandji, I. A. Cuadernos de fisiología articular II. Barcelona: Ed. Masson, 6º edición. 2006

Rodrigo, C. Miralles, M. Biomecánica clínica del aparato locomotor. Barcelona: ed. Masson, 1998

Vázquez Gallego, J. Manual profesional del masaje. Paidotribo, 2009