Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Mary Louise Walsh ------------

Idiomes d'impartició


Anglès

Competències


Competències específiques
 • E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social

   

 • E12_F Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut

   

 • E14_F Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions

   

 • E15_F Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia

   

 • E17_F Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

Descripció


Atès el nombre de ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona - Maresme que fan servir l’anglès com a llengua de comunicació i les possibilitats de mobilitat dels professionals de la salut dins de la Unió Europea, tenir una base sòlida de coneixements de llengua anglesa es considera un element important de la formació d’un estudiant de fisioteràpia i de ciències de l’activitat física i de l’esport.

Aquest curs altament comunicatiu treballa les destreses necessàries perquè un professional de la salut pugui comunicar-se de manera eficaç en un entorn relacionat amb la salut.

A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

Resultats d'aprenentatge


L’objectiu principal d’aquest curs és:

 • Millorar la capacitat de l’estudiant de comunicar-se en anglès i entendre textos acadèmics en un context  de la salut. L’assignatura se centra en la realització d’activitats professionals en anglès en els àmbits de la infermeria i de les ciències de l’activitat física i de l’esport, amb una atenció paral·lela al vocabulari pertinent i a la gramàtica.

D’aquesta manera, els resultats de l’aprenentatge són els següents:

 • Adquireix i domina l’idioma anglès aplicat a les ciències de la salut i de l’activitat física.
 • Incorpora l’anglès com a idioma d’aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació interprofessional.

Metodologia de treball


Sesions de classe expositives basades en la explicació del professor amb molta interacció i exercicis pràctics.

Treball grupal i individual

Presentacions per part dels alumnes

Continguts


Sinopsi:

Els continguts són altament funcionals i es vinculen a situacions reals mitjançant task-based learning. Entendre i expressar-se de forma oral en anglès.

 

 

CONTINGUTS GENERALS

 • Adquirir llenguatge funcional relacionat amb els àmbits de la fisioteràpia i de les ciències de l’activitat física i de l’esport
 • Treballar de manera eficaç en situacions vinculades a la feina diària d’un professional de la salut
 • Millorar les tècniques de comprensió
 • Adquirir vocabulari especialitzat
 • Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb persones i grups de diverses nacionalitats

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Situation

Contents, Skills and Functions

Content-Based Listening (talks, conferences..)

Orientation listening

Listening for gist

Listening for specific meaning

Content-Based Reading (academic  articles, reports, case studies..)

Meaning from context

Understanding main ideas

Understanding details

The Human Body

Skeleton

Muscles

Organs

Functions of the body

Posture and movement

Pain and Symptoms

Describing pain

Describing symptoms

Making a diagnosis

Injuries

Muscular injuries

Bone injuries

Discussing treatment

Monitoring

Health, Exercise & Nutrition

Diet

Training

 

Activitats d'aprenentatge


Tipologia Activitat

Hores

 

 Classe Magistral

50

Treball en grup

16

Tutoria Grupal

3

Treball Individual

6

Estudi Personal

75

Total

150

 

Sistema d'avaluació


 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 

Avaluació contínua

 

2 Presentaciós oral en grup:

Els estudiants hauran d’escollir un tema consensuat amb el professor:

 

20% - cada una amb ponderació de 10%

 CB1, CB5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 

Avaluació contínua

 

 2 Treballs escrit individual:

Els estudiants hauran d’escollir un tema consensuat amb el professor:

 

 30% cada una amb ponderació de 15%

 CB1, CB5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 Avaluació continua

Activitats a l'aula

 10%  CB1, CB5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

Avaluació final

 

Examen final de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 40%

 CB1, CB5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Avaluació final

 

Examen de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 

 40%

 CB1, CB5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

Les qualificacions obtingudes en l’avaluació contínua seran conservades com a part de la nota final de l’assignatura, tant les superades com les no superades, per tal de preservar els criteris de l’avaluació continuada.

Bibliografia


Bàsic

Bibliografia obligatòria

Dossier de material docent elaborat pel professorat