Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Priscila Torrado Pineda

Idiomes d'impartició


Alguns materials i/o llibres es proporcionaran en el seu idioma original. En aquest cas s'inclou el francès

Competències


Competències bàsiques
 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

Competències específiques
 • E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social

   

 • E4_F Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel.lectuals i destreses tècniques i manuals, que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, a l'acabar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com actuacions en l'atenció primària i comunitària

   

 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

Competències generals
 • G4 Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G6 Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

Competències transversals
 • Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico

 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Descripció


La motricitat humana es caracteritza per la capacitat de mantenir l’equilibri a la vegada que es realitzen diverses tasques. Aquestes tasques poden ser molt diverses. En l’assignatura “Activitats gimnàstiques, acrobàtiques i castelleres” ens centrarem en aquelles que impliquen coordinacions i equilibris per orientar el cos de forma correcta en l’espai, com per exemple girar sobre un mateix, girar sobre el punt de recolzament o de suspensió, suportar d’altres objectes o companys a les espatlles, etc.. Les activitats gimnàstiques i acrobàtiques es caracteritzen per que el seu focus d’ensenyament són els girs i els equilibris en multitud de situacions, fet que les fa fonamentals pel correcte desenvolupament motriu dels nens i adolescents.
L’assignatura presenta les bases per una anàlisi tècnica de les activitats acrobàtiques i gimnàstiques en general que ajudarà a l’alumne a identificar i entendre les diferents accions motrius bàsiques que componen un element gimnàstic o una acrobàcia. A la vegada, el coneixement de les accions motrius bàsiques possibilita la construcció d’un pla didàctic per l’ensenyament dels elements gimnàstics i les acrobàcies. Les activitats gimnàstiques i acrobàtiques que necessiten la interacció d’un o varis companys per realitzar  l’element s’engloben en aquesta assignatura dins de l’acrosport. Una aplicació tradicional de “l’acrosport”
a Catalunya són els castellers. Aquesta perspectiva tradicional també s’ha incorporat a l’assignatura per tal d’integrar la cultura i tradicions pròpies dins els coneixements dels alumnes.
Moltes d’aquestes activitats gimnàstiques, acrobàtiques i castelleres són realitzades seguint un ritme. L’anàlisi bàsica de la música per esbrinar els seus compassos i ritmes és fonamental per l’execució final dels moviments propis d’aquestes activitats. A més, la transversalitat d’aquest coneixement el fa un coneixement important i útil per a d’altres activitats. També cal destacar la importància de les capacitats físiques principals que suporten aquestes activitats: la força i la flexibilitat Els exercicis i mètodes per a millorar ambdues capacitats de forma específica a les activitats gimnàstiques, acrobàtiques i castelleres seran tractats perquè
així formin part de l’ensenyament d’aquest tipus d’activitats.

Resultats d'aprenentatge


 • Identificar, els requisits psico i sociomotors de les habilitats de diversos esports i activitats esportives, coneixent els elements tècnic-tàctics que els estructuren i executar-los bàsicament.

 

 • Programar processos bàsics d'ensenyament-aprenentatge de diversos esports i activitats esportives, amb atenció a les seves peculiaritats didàctiques, tenint en consideració la diversitat: gènere, edat, discapacitat.

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants

2.4

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

 3.6

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


1. Les activitats acrobàtiques.
1.1. Definicions.
1.2. Contingut comú
1.3. Classificació.
1.4. De l’acrobàcia als “esports acrobàtics”: la gimnàstica artística, el trampolí,
l’acrosport.
1.5. Usos socials de l’acrobàcia.
1.6. L’acrobàcia en la cultura: el circ, els castellers.
2. Anàlisi tècnica.
2.1. Nomenclatura
2.2. Punts d’interès per a l’entrenador/professor.
2.2.1. Accions estàtiques.
2.2.2. Accions dinàmiques.
2.3. Eines audiovisuals útils en l’anàlisi tècnica .
2.4. Estudis tècnics comparatius.
2.5. Els reglaments.
3. Marc pedagògic.
3.1. L’alumne y els “esports acrobàtics”.
3.2. Ritme pedagògic.
3.3. Fer practicar.
3.3.1. Transferències d’aprenentatge.
3.3.2. Etapes de pràctica.
3.4. Les ajudes.
3.5. Els medis i mitjans elàstics.
3.5.1. Etapes de pràctica.
3.5.2. Ús en els “esports acrobàtics”.
4. El contingut motor dels “esports acrobàtics”.
4.1. Les accions motrius.
4.1.1. Girar sobre un mateix.
4.1.2. Contra-moviments.
4.1.3. El recolzament invertit.
4.1.4. La recepció.
4.1.5. Saltar.
4.1.6. Tenir una postura adequada.
4.1.6.1. Postura individual.
4.1.6.2. Postura grupal: acrosport i castellers.
4.1.7. Desplaçaments dempeus.
4.1.8. Coreografia.
4.1.9. Balancejar-se en recolzament.
4.1.10. Balancejar-se en suspensió.
4.1.11. Suspensió semi-invertida.
4.1.12. Moviments circulars.
4.2. Coordinació de les accions motrius i exercicis acrobàtics.
4.3. Nivell de partida i progressió cap als elements i exercicis acrobàtics.
4.3.1. Indicadors per a la progressió.
4.4. Els moviments parcials.
5. Preparació física.
5.1. Especificitat a través dels moviments parcials.
5.2. Força.
5.3. Flexibilitat.
6. El ritme.
6.1. Aprendre a seguir un compàs sonor.
6.2. Compondre tasques motrius amb seguiment del ritme.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

 

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

Avaluació contínua:

L’avaluació contínua està formada per tres grans blocs: (1) examen, (2) treballs en grup, (3) seminaris, i (4) treballs individuals. Per poder aplicar la suma de notes ponderades a cadascuna d’aquestes parts és imprescindible haver aprovat part teòrica de l'examen; es considerarà aprovada quan la nota sigui igual o més gran (≥) de 5 punts.

(1) L'examen te una ponderació total del 50% (30% part teòrica + 20% part pràctica). Els exàmens que es realitzaran a l’assignatura són:

a) Examen teòric (30%). Aquest avaluarà conceptes i coneixements desenvolupats en les classes o en les activitats d’ampliació de coneixement proposades. Els mètodes utilitzats per avaluar seran: preguntes amb múltiples respostes, preguntes curtes i/o preguntes de relació.

b) Examen pràctic (20%). Aquest avaluarà els coneixements i procediments desenvolupats en les classes. En aquesta avaluació els examinadors tindran en compte la execució i demostració de diferents tasques per part de l’alumne, la capacitat de l’alumne per a realitzar les ajudes correctament, i la idoneïtat de les correccions que l’alumne proposa en un cas pràctic.

(2) Els treballs en grup tenen una ponderació total del 30% (10% treball en grup_1 + 20% treball en grup_2). Els treballs en grup que es realitzaran a l’assignatura són:

a) Treball en grup_1 (10%): elaboració d’un escalfament general i específic amb base musical.

b) Treball en grup_3 (20%): Realització de un vídeo-tutorial, així com les fitxes de les accions motrius bàsiques i els elements gimnàstics bàsics, incloent les possibles transferències (família d’elements) que es poden succeir, seleccionar exercicis de progressions i de preparació física.

(3) Els seminaris no tenen ponderació. L’assistència es obligatòria. L’alumne te el deure d’assistir al 80% de les sessions per poder fer la mitjana de totes les parts. Una assistència inferior al 80% suposarà el suspens de l’assignatura.

(4) Els treballs individuals tenen una ponderació total del 20%.

No presentar-se a qualsevol part de l’avaluació contínua implica un 0 en aquella part, a excepció de l’examen teòric. La no presentació a l’examen teòric no permet presentar-se a la recuperació i per tant l’assignatura queda suspesa.

Els alumnes que no aprovin l’examen teòric amb una nota igual o superior al 5 poden acollir-se a l’avaluació de recuperació.L'alumne només podrà acollir-se a l'avaluació de recuperació de l'examen teóric. La resta de notes es mantenen pel càlcul de la nota final. 

Avaluació de recuperació

Consisteix en un examen teòric. L’examen avaluarà els conceptes, coneixements procediments teoricopràctics desenvolupats a classe i en les tasques d’ampliació. El mètode d’avaluació serà de preguntes curtes, preguntes de redacció i descripció, i resolució de casos i/o problemes. La nota de l’examen equival al 30% de la nota final. El 70% restant es conservarà de les notes aconseguides en l’avaluació contínua. L’avaluació de recuperació només és aplicable a l’examen teòric de l’assignatura.

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Examen

50%

T7,E1,G4,G6,T4,E4,E5,E7,B4

Treballs en grup

30%

T7,E1,G4,G6,T4,E4,E5,E7,B4

Seminaris 

obligatori

T7,E1,G4,G6,T4,E4,E5,E7,B4

Treballs individuals

20%

T7,E1,G4,G6,T4,E4,E5,E7,B4

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

30%

T7,E1,G4,G6,T4,E4,E5,E7,B4

Bibliografia


Bàsic

Carrasco, R. (1976). Gymnastique aux agrès: Essai systématique d’enseignement. París, França: Vigot.

Carrasco, R. (1976). Pedagogie des agrès. París, França: Vigot.

Leguet, J. (1985). Actions motrices en gymnastique sportive. París, França: Editions Vigot.

Thomas, L., Fiard, J., Soulard, C., i Chautemps, G. (1997). Gimnasia deportiva. Lleida, Espanya: Editorial Deportiva Agonos

Carrasco, R . (1976). Gymnastique aux agrès: L’activité du débutant. París, França: Vigot.

Complementary

Gadjoš, A. (1983) Préparation et entraînement à la gymnastique sportive. París, França: Éditions Amphora.

Estapé, E. (2002). La acrobacia en la gimnasia artística. Barcelona, Espanya: INDE Publicaciones

Pozzo, T., i Studeny, C. (1987). Théorie et pratique des sports acrobatiques. París, França: Editorial Vigot.

Alter, M. J. (2000). Los estiramientos: Desarrollo de ejercicios. Barcelona, Espanya: Editorial Paidotribo.

Sáez, F. (2003). Gimnasia Artística. Los fundamentos de la técnica. Madrid, Espanya: Editorial Biblioteca Nueva.

Smoleuskiy, V., i Gaverdouskiy, I. (1996). Tratado general de gimnasia artística deportiva. Barcelona, Espanya: Editorial Paidotribo.