Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Esther Masjoan Galbany

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_F Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E13_F Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


Aquesta assignatura té com a principal objectiu donar a conèixer les principals manifestacions associades al procés d’envelliment biopsicosocial de la persona, tenint en compte tant els aspectes preventius dels hàbits saludables i actius, com les estratègies d’adaptació psicomotriu i la inventiva personal, així com els processos crònics i aguts que puguin acompanyar aquest procés natural. Així mateix, s’exposaran i treballaran diferents tècniques per a l’atenció i cura de la persona, des d’una perspectiva d’escolta activa i actitud empàtica que permeti un acompanyament adaptat a les necessitats de la mateixa. El contingut teòrico-pràctic de l’assignatura, pretén donar una visió basada en la evidència clínica i fonamentada en l’evidència científica publicada

Resultats d'aprenentatge


• Identifica els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia en geriatria. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica    

• Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscos i estableix un criteri d’intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits

• Analitza les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demandes i necessitats

• Avalua l’estat físic i mental del pacient. Determina el nivell de severitat, disfuncions, minusvàlues i limitacions tant a nivell individual com social 

• Interactua amb els altres professionals de la salut i de l’activitat física per a fonamentar un pla d’intervenció basat en els diagnòstics clínics específics

• Aplica les tècniques manuals i instrumentals avançades pel tractament de les disfuncions músculo-esquelètiques

• Identifica les principals patologies respiratòries, cadíaques i neurològiques. Aprendre les intervencions medico-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i millora d’aquestes intervencions

Metodologia de treball


 

Magistral 17.5
Treball en grup 10
Tutoria grupal 2
Treball individual 5
Tutoria individual 3
Pràctiques reglades 17.5
Estudi personal 45
Total 100

 

Metodologia

Classe expositiva amb la participació del grup segons les activitats de treball autònom i els coneixements previs de les temàtiques tractades a classe

Activitats presencials de reflexió i exposició de conclusions sobre les temàtiques i situacions visualitzades a classe, en el diferents vídeos, documentals i pel·lícules

Demostracions pràctiques sobre diferents tècniques avaluatives i d’intervenció terapèutica amb interaccions i pràctiques grupals supervisades

Activitats no presencials de recerca i preparació de les  temàtiques a treballar segons les diferents sessions teòriques i pràctiques

Continguts


ASPECTES GENERALS DE GERIATRIA APLICATS A LA FISIOTERÀPIA

 

TEMA 1. EL PROCÉS D'ENVELLIMENT

1.1. Envelliment, comorbiditat, multimorbiditat, funció i discapacitat

1.2. Envelliment d'èxit, envelliment actiu 

1.3. Fragilitat, capacitat intrínseca i discapacitat motora

 

TEMA 2. PRINCIPIS DE TREBALL GERIÀTRIC

2.1. La valoració geriàtrica integral (VGI)

2.2. El pla de tractament individualitzat

2.3. Treball en equip interdisciplinari, lideratge i habilitats

2.4. Atenció centrada en la persona, atenció participativa i la comunicació professional-pacient 

2.5. El rol dels cuidadors

2.6. Complexitat i presa de decisions

 

TEMA 3. FONAMENTS DE GERIATRIA

3.1. Síndromes geriàtriques: demència i alteracions sensorials (vista i audició)

3.2 Síndromes geriàtriques: el "cercle viciós" immobilitat, delírium, sarcopènia, caigudes, fractures i contencions físiques

3.3. Intervencions multi-disciplinaries basades en l'evidència: l'informe ICOPE de la OMS

 

TEMA 4. ASPECTES COMPLEMENTARIS

4.1. Activitat física i exercici terapèutic

4.2. Atenció integrada i transicions de cures

4.3. La fisioteràpia en els diferents recursos geriàtrics (taula Rodona)

 

 

ASPECTES ESPECÍFICS DE FISIOTERÀPIA

 

TEMA 1. ACTIVITAT FÍSICA I PSICOMOTRICITAT GRUPAL 

1.1. Actituds bàsiques

1.2. Material

1.3. Dinàmiques grupals

 

TEMA 2. AVALUACIÓ DE LES FUNCIONS MOTRIUS I CAPACITAT FUNCIONAL 

2.1. Exploració Clínica i Observacional

2.2. Tests i Proves d’Avaluació Clínica 

 

TEMA 3. AVALUACIÓ DE LES SEQÜÈNCIES DE REDREÇAMENT 

3.1. Patró Natural de Moviment

3.2. Tests i Proves d’Avaluació Clínica 

3.3. Metodologia Observacional

3.4. Seqüències de Redreçament 

 

TEMA 4. DESPLAÇAMENT I MARXA DE LA PERSONA GRAN 

4.1. Desplaçament Natural Adaptat

4.2. Reforç Intencional i Facilitació Neuromotriu de la Marxa 

4.3. Acompanyaments a la Marxa

4.4. Productes de Suport a la Marxa 

 

TEMA 5. ATENCIÓ INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA (AICP) – DEMÈNCIES – INTERVENCIONS SIGNIFICATIVES 

5.1. Simptomatologia Psicològica i Conductual Associada a les Demències 

5.2. Activitats Significatives

5.3. Intervencions No Farmacològiques i de Lliure Restricció

5.4. Estimulació Multisensorial. Teràpia Snoezelen 

5.5. Habilitats de Comunicació i Relacions Interpersonals 

 

TEMA 6. CAIGUDES I SÍNDROME DE DESADAPTACIÓ PSICOMOTRIU 

6.1. Mecanismes i Factors Causals Extrínsecs i Intrínsecs

6.2. Característiques del Síndrome de Desadaptació Psicomotriu (Retropulsió)

6.3. Avaluació de les Funcions d’Equilibració (activitats posturals anticipades)

6.4. Treball d’Auto-aprenentatge de l’Equilibri

6.5. Programes i Tècniques de Reeducació de l’Equilibri

6.6. Reprogramació Psicomotriu de la Seqüència de Pujada i Baixada de les Escales 

6.7. Reprogramació Psicomotriu de la Seqüència per aixecar-se de terra 

 

TEMA 7. MOBILITZACIÓ, MOBILITAT I DESPLAÇAMENT SEGUR 

7.1. Principis del Model “Mobilització i Desplaçament Segur” 

7.2. Utilització i Optimització del Llit Clínic (Instal·lacions i Precaucions) 

7.3. Utilització de les Superfícies de Reducció de la Fricció

7.4. Utilització de l’equipament de transferència en Posició Asseguda

7.5. Canvis posturals

 

Activitats d'aprenentatge


Activitat

Metodologia

Competències

Sessions teòriques

Classe expositiva amb la participació del grup segons les activitats de treball autònom i els coneixements previs de les temàtiques tractades a classe

T1-T2-T3

CB2-CB4

E5-E6-E7-E8-E9-E10-E13-E16

Treball grupal

Activitats presencials de reflexió i exposició de conclusions sobre les temàtiques i situacions visualitzades a classe, en el diferents vídeos, documentals, fotografies i pel·lícules

T1-T2-T3

CB2-CB4

E5-E6-E7-E8-E9-E10-E13-E16

Seminaris

Demostracions pràctiques sobre diferents tècniques avaluatives i d’intervenció terapèutica amb interaccions i pràctiques grupals supervisades

T1-T2-T3

CB2-CB4

E5-E6-E7-E8-E9-E10-E13-E16

Treball autònom

Activitats no presencials de recerca i preparació de les temàtiques a treballar segons les diferents sessions teòriques i pràctiques

 

T1-T2-T3

CB2-CB4

E5-E6-E7-E8-E9-E10-E13-E16

Sistema d'avaluació


 

Activitat avaluadora

 

Ponderació       

Treball Grupal (cas clínic)

 20%

Treball Individual 

 30%

Examen final

 50%

 

Activitat avaluadora en període de recuperació 

Ponderació

 Examen

 50%

 

Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir una nota igual o superior al 5 a l’examen final. La nota final de l'assignatura és resultat de la suma de percentatges de totes les qualificacions obtingudes durant el trimestre (segons taula de ponderació). Si la mitja de les mateixes no surt aprovada, l'assignatura serà suspesa encara que s'hagi aprovat l'examen de Convocatòria Ordinària o Recuperació.

Les qualificacions obtingudes en l’avaluació continua seran conservades com part de la nota final de l’assignatura, tant les superades como les no superades, per preservar els criteris de l’avaluació continua, mantenint la mateixa ponderació que en la Convocatòria Ordinària.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

 

Bibliografia


Bàsic

Guccione AA, Wong RA, Avers D. Geriatric physical therapy. Elsevier/Mosby; 2012. 611

Complementary

Rodríguez P. LA ATENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA. 2013.

Abizanda P, Espinosa JM, Vela R, López A. Documento de consenso sobre Prevención de Fragilidad y Caídas en la Persona Mayor. Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS.