Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Sara González Millán

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Sara González Millán
Eulàlia Bassas Bullich 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social

   

 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E11_F Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, oferint una assistència integral als pacients

   

Competències generals
 • G1 Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • G4 Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G8 Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico

Descripció


Aquesta assignatura estudia els fonaments neurofisiològics i neuropsicològics aplicats al moviment humà i el seu desenvolupament. A partir de les teories del control i aprenentatge motor i l'estudi dels seus factors i influències, el professional de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport coneixerà i aplicarà els instruments i metodologies de mesura i desenvolupament del comportament motor humà.

D'altra banda, l'alumnat tindrà l'oportunitat de conèixer els processos bàsics que intervenen en la coordinació dels moviments i com aquests es modifiquen a partir de l'aprenentatge i el creixement.

Els continguts de l'assignatura estan relacionats amb altres assignatures del doblre grau com: Pedagogia, Psicologia de l'esport, Manifestacions Bàsiques de la Motricitat i Fisiologia.

Resultats d'aprenentatge


1. Realitzar activitats per a la iniciació esportiva en l'educació física, l'esport i la recreació.

2. Demostrar tenir coneixement dels fonaments neurofisiològics i neuropsicològics subjacents al control del moviment humà i el seu desenvolupament.

3. Realitzar, de manera estructurada, l'aplicació avançada del control i aprenentatge motor en els àmbits d'actuació de l'activitat física i de l'esport, i, si escau, considerant les diferències per gènere.

 

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants

2.4

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

3.6

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

 

Continguts


TEMA 1: Estudi del procés de l'Aprenentatge i desenvolupament Motor: Fases i factors d'influència.

1.1. Plasticitat Sináptica.
1.2. Conceptes i fonamentació teòrica de l'aprenentatge motor
1.3. Principis del Desenvolupament Motor.
1.4. Procediments d'ensenyament: Factors que influeixen en l'aprenentatge motor: atenció, memoria, feedback...                                                                                                                                                      1.5. Principals teories sobre el desenvolupament motor
1.6. Seqüenciació del desenvolupament motor

TEMA 2. Habilitats motrius: estudi i classificació.
2.1. Classificació i descripció HHMM
2.2. Proces d’aprenentatge de les habilitats motrius.
2.3. Avaluació del rendiment motor

TEMA 3. Introducció al Control Motor
3.1. Bases neurofisiològics del moviment
3.2. Teories del control motor
3.3. Components del control motor: cognitius, sensitius i motors.
3.4. Control motor i esport: aplicacions pràcticas

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


La qualificació final de l'alumne és el resultat d’una avaluació continuada i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d’acord amb la següent taula de ponderació:

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Continuada

Activitats individuals

15%
Continuada

Seminaris

10%
Continuada

Treball en grup

25%

Final

Examen

50%

Criteris NECESSARIS per fer mitjanes entre les activitats avaluadores:

Avaluació Activitat avaluadora Criteri per fer Mitjana Ponderació
Continuada Activitats individuals - Qualsevol nota
Continuada Seminaris - Qualsevol nota
Continuada Treball en grup 65% Assistencia a les pràctiques Qualsevol nota
Final Examen 5/10 5/10

Requisits per avaluar el treball en grup i fer mitjana:
- Realització mínima obligatòria a les pràctiques del 65%. L’assistència a les pràctiques obligatòria del 65% per poder ser avaluat en aquest ítem. Les faltes d'assistència no es podran justificar.

Avaluació en període de recuperació:

Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'examen. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

D'acord amb la normativa vigent, en l'activitat avaluadora de l'examen, només es podrà optar a la recuperació de l'assignatura, si s'ha suspès. En cas de No Presentat/da, no es podrà optar a recuperació.

Activitat avaluadora Ponderació
Treballs individuals No recuperable
Seminaris No recuperable
Treball en grup No recuperable
Examen final 50%

Cronograma i Guia d’activitats.
Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Bibliografia


Bàsic

Shumway-Cook A, Woollacott M.H. (1995) Control motor: Teoría y aplicaciones prácticas. Baltimore: Williamns&Wilkins.

Schmidt, R. A. y Lee, T.D. (2011). Motor control and learning. Champaign IL. Human Kinetics.

Magill, R.A. (2011). Motor learning and control. McGraw Hill. New York

Rigal, R. (2006) Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria. Barcelona: INDE.

Cano, de la Cuerda. R. Martínez, Piédrola. RM. Miangolarra, Page. JC. (2017) Control y aprendizaje motor: Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimiento humano. Madrid: Editorial médica panamericana.

Complementary

Kandel E. (2001). Principios de neurociencia. Madrid: McGraw-Hill  Interamericana de España.

Solà, J. (2009). Taxonomía funcional del comportamiento motor humano. Kronos. 8 (16). 25-32

VVAA. (2011). El diseño de contextos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la motricidad. Tándem, Didáctica de la Educación Física. 36. 27-35

Granda, J. y Alemany, I (2001). Manual de aprendizaje y desarrollo motor. Barcelona. Paidós

Ruiz, L.M. (1994). Deporte y Aprendizaje: Procesos de adquisición y desarrollo de habilidades. Madrid: Visor

Malina, R.M., Bouchard, C. y Bar-Or, O. (2004). Growth, maturation and physical activity. Champaign IL. Human Kinetics.

Rizzolatti, G. Singaglia, C. (2006) Las neuronas espejo; los mecanismos de la empatia emocional. Barcelona: Paidos Iberica.

Riera, J. (2005). Habilidades en el deporte. Barcelona. INDE.

Díaz Lucea, J. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motices básicas. Barcelona: INDE.

Famose,J.P. (1992). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea.Barcelona. Ed. Paidotribo

Riera, J. (1989) Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la táctica deportivas. Barcelona: INDE.

Batalla, A.; Ruiz, L.M. y Torralba, M.A. (2006). Models teòrics explicatius de l’aprenentatge motor. Temps d’Educació. 30, 253-272

Oña, A., Martínez, M., Moreno, F. y Ruiz, L.M. (1999). Control y Aprendizaje Motor. Madrid: Síntesis.

Ruiz, L.M. (1995). Competencia motriz. Madrid. Gymnos

Ruiz, L.M. (coord) (2001). Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Barcelona: Inde

Ruiz, LM. (1987) Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid: Gymnos.

García-Baró J.A. Vaticón, Herreros. M. D. (2006) Organización funcional del sistema motor. En Fisiología del Ejercicio (35-81). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Kandel, E. R. (1999). Memory: From mind to molecules. Scientific American Library.

Gallego Izquierdo T. (2007) Bases teóricas y fundamentos de la Fisioterapia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.